Projekte ku UE është pjesë

Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , Projekte ku UE eshte pjese, Uniel

Projekte ku UE është pjesë

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , Erasmus + Mobilitete , Uniel

Erasmus + Mobilitete

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , UE Journal , Uniel

UE Journal

Me shume

Projekti TEMPUS ENCHASE

Titulli i projektit: ENCHASE (Enhancing Albanian System of Quality Assurance in Higher Education:

Application of the process and outcome-based methodology)

Përmirësimi i Sistemit të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë në Shqipëri, aplikimi i proçesit dhe metodologjisë së bazuar në rezultatet dhe në pritshmëri. (2013-2016)

Projekti ka për qëllim të forcojë sistemin e Sigurimit të Cilësisë (SC) Në Arsimin e Lartë (AL) në Shqipëri duke zhvilluar një kuadër të përgjithshëm kombëtar dhe të unifikuar për sigurimin e cilësisë në Shqipëri, duke synuar ndërtimin e kapaciteteve të aktorëve që merren me këtë proçes dhe duke hartuar një metodologji të bazuar në rezultate konkrete, përsa i përket sigurimit të cilësisë dhe vetëvlerësimit apo vlerësimit të brendshëm të institucioneve të arsimit të lartë; duke nxitur pjesëmarrjen e studentëve dhe stafit akademik në vetëvlerësimin e institucionit.

Çfarë pritet nga ky projekt:

 • Një kuadër i përgjithshëm kombëtar, legjitim për sigurimin e cilësisë
 • Metodologji për vlerësimin e brendshëm të lidhur ngushtësisht me vlerësimin e jashtëm
 • Aktorë të përgatitur profesionalisht nga të gjithë partnerët
 • Një mbështetje të fortë për krijimin e një tradite për përfshirjen e studentëve dhe stafit akademik në këtë proçes

Partnerët në këtë projekt janë:

Partnerët nga BE:

 • Universiteti Koblenz-Landau, Gjermani (koordinator dhe kontraktor)
 • Universiteti i Maine, Francë
 • Qendra e Studimeve dhe Iniciativave Evropiane (CSIE), Itali
 • Universiteti Vltavska (Menaxhim Informacioni, Administrim Biznesi dhe Juridik), Republika Çeke
 • Qendra Universitare e Sigurimit të Cilësisë në Hollandë, Utrecht, Hollandë

Partnerët nga Shqipëria

 • APAAL (Agjensia Publike e Akreditimit, Arsimit Lartë, Tiranë, Shqipëri, koordinatori lokal)
 • Ministria Arsimit dhe Sporteve
 • Universiteti ‘F. Noli’, Korçë
 • Universiteti ‘Pavarësia’, Vlorë
 • Fakulteti i Drejtësisë, UT, Tiranë
 • Universiteti ‘A. Xhuvani’, Elbasan,
 • Universiteti Europian i Tiranës
 • Universiteti ‘A. Moisiu’, Durrës
 • Universiteti Amerikan i Tiranës