Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Njësia e Sigurimit të Brendshëm të cilësisë, Organizmi dhe funksionimi  ,Uniel

Organizmi dhe funksionimi

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Njësia e Sigurimit të Brendshëm të cilësisë, Model pyetësori ,Uniel

Model pyetësori

Me shume

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë (NJSBC)

Organizimi

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë ka një kompetencë të saj personelin si vijon:

  • Përgjegjësi:  veprimtaria e saj është e lirë për tu zbatuar në mënyrë të drejtpërdrejtë për procedurën dhe standardizuar për të përcaktuar ligjin / akt nënligjor ose hartuar nga institucioni i arsimit të lartë.
  • Dy specialistë:  të merreni me kryeqytetin tuaj me udhëzime të përgjithshme me objektivin dhe afatet e përfundimit të detyrave për të bërë nga mbrojtja e tyre.

Funksionimi

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë NJSBC, vlerësim, periodikisht, rezulton e veprimtarisë mësimore dhe kërkimore-shkencore. Në fondin e çdo semestri apo para sezonit të organizimit pyetësor institucional dhe pyetësor vlerësues nga studentët për cilësinë e mësimdhënies për lëndimet dhe të gjitha programet studimore në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”.

NJSBC harton, në bashkëpunim me Komisionin e Përhershëm në Nivel Institucional për Garantimin e Standardeve të Cilësisë së Institucionit dhe Programeve të Studimit, raporti mbi rezultatet dhe gjetjet e institucioneve të pyetjeve dhe pyetjeve për cilësinë e mësimdhënies.

 NJSBC mbështet dhe ofron ekspertizë. Anëtarët e saj vizitojnë rregullisht çdo fakultet dhe të gjitha departamentet dhe ato që kërkojnë ekspertizë në procesin e procesit të duhur të sigurimit të tyre. Në përdorim, ekspertiza përqendrohet në zbatimin e mekanizmave për sigurimin dhe vazhdimin e mësimit, vlerësimin dhe përfshirjen e studentëve në procesin e shkollimit.

NJSBC bashkërendon komunikimin midis strukturave të ndryshme, përdorimin e procesit të delegimit të fakultetit ose një proces vlerësimi që është i organizuar nga Universiteti. Ky rol bashkërendues shtrihet në njësi të tjera në Universitet, kur procesi bën që të bëhet personalizuar dhe mbledhur / analizuar dhe të dhënat e institucionit.

NJSBC interpreton detyrimin kombëtar dhe evropian të sigurimit të shëndetit, në mënyrë që t'i përsos ato në kontekstin institucional. Kështu, anëtarët e NJSBC-së garantojnë që këto detyrime kombëtare dhe evropiane të njihen dhe të marrin pjesë nga universiteti.

NJSBC, organizon dhe përgatit vizitat e ekspertëve të jashtëm për të trajnuar stafin që merret me vlerësimin e brendshëm.


 

♦ Fletepalosje NJSBC