Rektori i UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Historiku i Universitetit ,Uniel


Historiku i Universitetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Rektori i UE ,Uniel


Rektori i UE

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Zëvendësrektori ,Uniel


Zëvendësrektorët

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Senati Akademik i UE ,Uniel


Senati Akademik i UE

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Bordi i Administrimit i UE ,Uniel


Bordi i Administrimit i UE

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Administratori  i UE ,Uniel


Administratori i UE

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Legjislacion ,Uniel


Legjislacion

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Statuti dhe Rregullore UE ,Uniel


Analiza dhe Raporte

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Transparenca (raporte/ analiza) ,Uniel


Programi i Transparencës në UE

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Drejtoritë ,Uniel


Drejtoritë

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Personeli i UE ,Uniel


Personeli i UE

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Këshilli i Etikës ,Uniel


Këshilli i Etikës

Shiko me shume

Rektori i UE

Rektori është autoriteti më i lartë akademik i UE-së, si dhe përfaqësuesi ligjor i tij për çështjet akademike dhe protokollare. Në institucionet e arsimit të lartë mban titullin “Profesor” dhe mund të vijë nga radhët e personelit akademik të institucionit të arsimit të lartë ose dhe jashtë tij. Rektori zgjidhet nga anëtarët e asambleve të personelit akademik të njësive kryesore dhe studentët.Funksioni i tij është i papajtueshëm me funksionet e përgjegjësve të strukturave të UE-së, të kryetarit të komisionit të diplomës dhe të provimit të formimit. Mandati i rektorit zgjat 4 (katër) vjet. Ai shërben në detyrë për një mandat, me të drejtë rizgjedhjeje vetëm një herë. Pas përfundimit të mandatit, ai vazhdon të jetë anëtar i personelit të njësisë bazë ku kryen veprimtarinë e tij akademike. Rektori është njëkohësisht Kryetar i Senatit Akademik dhe i ushtron detyrat e tij në përputhje aktet ligjore e nënligjore në fuqi, aktet e brendshme të institucionit.

Me anë të dekretit Nr. 11663 datë 24.08.2020, Presidentit të Republikës së Shqipërisë, ka dekretuar Prof.dr. Skender TOPI, Rektor i Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”.

STRATEGJIA E ZHVILLIMIT INSTITUCIONAL 2020-2024