Modulet e trajnimit

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,LLL Centre, Rreth nesh ,Uniel

Rreth nesh

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,LLL Centre, Modulet e trajnimit ,Uniel

Modulet e trajnimit

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,LLL Centre, Njoftime ,Uniel

Njoftime

Me shume

Modulet e trajnimit

1. MËSIM DIXHITAL

 • 1.1 Mësimi i përzier me Sistemet e Menaxhimit të Mësimit 2 kredite
 • 1.2 Mjetet dixhitale për mësim / mësimdhënie 2 kredite

2. STRATEGJITË E TË MËSUARI DHE TË NXËNIT

 • 2.1 Metodologjia e mësimdhënies 1 kredite
 • 2.2 Menaxhimi i klasës 1 kredite
 • 2.3 Mësimdhënia dhe mësimi i bazuar në projekte 1 kredite
 • 2.4 Vlerësimi i rishikuar i rezultateve të të nxënit të nxënësve 1 kredite

3. QYTETARIA AKTIVE

 • 3.1 Qytetaria aktive në një shoqëri globale 2 kredite
 • 3.2 Aftësitë bazë për qytetarinë aktive 2 kredite

4. SHKRIM DHE LEXIM NË MEDIA

 • 4.1 Shkrim dhe lexim në media dhe komunikimi online 2 kredite
 • 4.2 Shkrim dhe lexim në media në një botë të dixhitalizuar 2 kredite

5. EDUKIMI PËRFSHIRËS

 • 5.1 Strategji të klasës përfshirëse 2 kredite
 • 5.2 Projektimi i të nxënit për të gjithë:
  formatet mësimore dhe modalitetet e mësimit 2 kredite

6. KULTURA E TË MËSUARIT

 • 6.1 Kultura e të mësuarit dhe vlerësimit në Shqipëri 1 kredite
 • 6.2 Nxitja e të menduarit kritik përmes analizës së medias 1 kredite
 • 6.3 Komunikimi dhe manaxhimi i konfliktit 1 kredite
 • 6.4 Psikologjia e zhvillimit fëminor 1 kredite