Këshilli i Etikës

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Historiku i Universitetit ,Uniel


Historiku i Universitetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Rektori i UE ,Uniel


Rektori i UE

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Zëvendësrektori ,Uniel


Zëvendësrektorët

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Senati Akademik i UE ,Uniel


Senati Akademik i UE

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Bordi i Administrimit i UE ,Uniel


Bordi i Administrimit i UE

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Administratori  i UE ,Uniel


Administratori i UE

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Legjislacion ,Uniel


Legjislacion

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Statuti dhe Rregullore UE ,Uniel


Analiza dhe Raporte

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Transparenca (raporte/ analiza) ,Uniel


Programi i Transparencës në UE

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Drejtoritë ,Uniel


Drejtoritë

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Personeli i UE ,Uniel


Personeli i UE

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Universiteti, Këshilli i Etikës ,Uniel


Këshilli i Etikës

Shiko me shume

Këshilli i Etikës

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UNIVERSITETI I ELBASANIT “ALEKSANDËR XHUVANI”

KËSHILLI I ETIKËS

Krijuar me Vendim të Senatit Akademik Nr. 07 datë 07.02.2020

Këshilli i Etikës, është organ kolegjial që promovon dhe shqyrton çështje që lidhen me etikën në veprimtarinë e procesit mësimor dhe atij kërkimor, si dhe në veprimtaritë e tjera institucionale.

1. Prof.s.dr. Peçi Naqellari

2. Dr. Lenida Lekli

3. Dr.Mehmet Ballkoçi

4. Dr. Julian Çota

5. Dr.Kaçe Bushi

6. Dr.Teuta Balliu

7. Dr.Artan Spahiu

kryetar

anëtar, përfaqësues i Fakultetit të Shkencave Humane

anëtar, përfaqësues i Fakultetit të Shkencave të Natyrës

anëtar, përfaqësues i Fakultetit të Shkencave të Edukimit

anëtar, përfaqësues i Fakultetit të Shkencave MjekësoreTeknike

anëtar, përfaqësues i Fakultetit Ekonomik

anëtar, jurist

 

Kodi i etikës i Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"