Bordi i Administrimit i UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Bordi i administrimit,Perberja , Uniel

Përbërja

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Bordi i administrimit,Njoftime , Uniel

Njoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Bordi i administrimit,Vendime, Uniel

Vendime

Me shume

Bordi i Administrimit i UE

Bordi i Administrimit i Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” është organi më i lartë kolegjial administrativ, i cili garanton përmbushjen e misionit të institucionit të arsimit të lartë, mbarëvajtjen financiare dhe administrative të tij.

Ai përbëhet nga 7 (shtatë) anëtarë të punësuar me kohë të pjesshme. 4 (katër) anëtarë janë të emëruar nga ministria përgjegjëse për arsimin, ndërsa 3 (tre) prej tyre janë anëtarë të personelit akademik të UE-së për një mandat 5 (pesë) vjeçar, me të drejtë rizgjedhjeje.

Bordi i Administrimit kryen funksionet në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi, aktet e brendshme të institucionit si dhe Rregulloren e Funksionimit të tij.