Përbërja

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Bordi i administrimit,Perberja , Uniel

Përbërja

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Bordi i administrimit,Njoftime , Uniel

Njoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Bordi i administrimit,Vendime, Uniel

Vendime

Me shume

Përbërja

Bordi i Administrimit te UE , UNIEL , Universiteti Aleksander Xhuvani , Elbasan

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UNIVERSITETI I ELBASANIT “ALEKSANDËR XHUVANI”

BORDI I ADMNISTRIMIT

ANËTARËT

Nr

Emer Mbiemer

Funksioni

Emerimi

1

Ardian Durmishi

Kryetar

Senati akademik UE.

2

Shyqyri Hysi

Anëtar

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

3

Suela Shpuza

Anëtar

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

4

Florinda Gjergji

Anëtar

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

5

Shefqet Shyti

Anëtar

Senati akademik UE

6

Luan Rrapi

Anëtar

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

7

Brunilda Elezi

Anëtar

Senati akademik UE.