Punësimi në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Shpallje konkursi për personel akademik në Departamentin e Informatikës

Departamenti i Informatikës Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Elbasanit “Aleksander Xhuvani”, për nevojat e tij për vitin akademik 2020-2021, shpall konkurs për për 2 (dy) personel akademik me kohë të pjesshme.

Kriteret e përgjithshme e të veçanta për konkurrim janë: 

 1. Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet Universitare në nivelin Master i SHkencave në Inxhinieri Kompjuterash; Informatikë; Shkenca Konpjuterike; Teknologji e Informacionit dhe Komunikimit; Telekomunikacioni. Diplomat e fituara në Institucionet e huaja të Arsimit të lartë dhe Institucione të tjera të autorizuara jahtë vendit, duhet të jenë njohur dhe njehsuar paraprakisht nga Ministria përgjegjëse për Arsimin në Shqipëri).
 2. Të ketë përfunduar studimet me mesatare mbi 8. në fushën e shkencave të sipërcituara.
 3. Të ketë përvojë në mësimdhënie në IAL të paktën 1 (një) vit.
 4. Të ketë kryer kurse kualifikimi brenda apo jashtë vendit në fushën përkatëse.
 5. Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj të BE-së, të mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.(preferohet anglisht)
 6. Preferohet të ketë kryer publikime në fushën e Informatikës.
 7. Ndaj kandidatit të mos jetë marrë masë disiplinore e largimit nga puna.
 8. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata. 

Kandidatët duhet të dorëzojnë këto dokumente: 

 1. Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)
 2. Jetëshkrimi.
 3. Kopje të diplomës dhe të listës së notave. (Diplomat e lëshuara nga Institucionet e huaja të Arsimit të lartë dhe Institucione të tjera të autorizuara jahtë vendit, duhettë jenë njohur dhe njehsuar paraprakisht nga Ministria përgjegjëse për Arsimin në Shqipëri).
 4. Dokumentacionin shoqërues përkatës origjinal ose të noterizuar sipas plotësimit të kritereve të shpallura
 5. Vërtetim i gjendjes gjyqësore(Dëshmi penaliteti)
 6. Raporti i aftësisë në punë.
 7. Fotokopje e letërnjoftimit.
 8. Librezë shëndetësore.
 9. Leje nga punëdhënësi për mësimdhënie në UE 

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t'i nënshtrohen intervistës në departament.

Dokumentacioni i kërkuar mund të dorëzohet në rrugë postare apo në zarf të mbyllur në zyrën e Protokoll Arkivës në Rektorat nga data 24.03.2021 deri 01.04.2021.

Adresa postare:

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”,

Rruga “Ismail Zyma”,

Departamenti i Informatikës

Elbasan

Shpallje konkursi për personel akademik në Departamentin e Gjuhës Angleze dhe Gjermane

Departamenti i Gjuhës Angleze dhe GjermaneFakultetin e Shkencave Humane në Universitetin e Elbasanit “Aleksander Xhuvani”, për nevojat e tij për vitin akademik 2020-2021, shpall konkurs për për 1 (një) personel akademik me kohë të pjesshme për pozionin e punës asistent lektor.

Kriteret e përgjithshme e të veçanta për konkurrim janë:

 1. Kandidati duhet të ketë ketë përfunduar studimet në fushën e medias e komunikimit.. (Diploma e fituar në Institucionet e huaja të Arsimit të lartë dhe Institucione të tjera të autorizuara jahtë vendit, duhet të jenë njohur dhe njehsuar paraprakisht nga Ministria përgjegjëse për Arsimin në Shqipëri).
 2. Kandidati duhet të ketë notë mesatare të studimeve Bachelor dhe Master i SHkencave mbi 8.
 3. Duhet të jetë njohës shumë i mirë i gjuhës angleze
 4. Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj të BE-së, të mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi
 5. Të ketë përfunduar studimet brenda ose jashtë vendit në fushën e medias e komunikimit
 6. Ndaj kandidatit të mos jetë marrë masë disiplinore e largimit nga puna.
 7. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata. 

Kandidatët duhet të dorëzojnë këto dokumente: 

 1. Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)
 2. Jetëshkrimi.
 3. Kopje të diplomës dhe të listës së notave. (Diplomat e lëshuara nga Institucionet e huaja të Arsimit të lartë dhe Institucione të tjera të autorizuara jahtë vendit, duhettë jenë njohur dhe njehsuar paraprakisht nga Ministria përgjegjëse për Arsimin në Shqipëri).
 4. Dokumentacionin shoqërues përkatës origjinal ose të noterizuar sipas plotësimit të kritereve të shpallura
 5. Vërtetim i gjendjes gjyqësore(Dëshmi penaliteti)
 6. Raporti i aftësisë në punë.
 7. Fotokopje e letërnjoftimit.
 8. Librezë shëndetësore.
 9. Leje nga punëdhënësi për mësimdhënie në UE 

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t'i nënshtrohen intervistës në departament.

Dokumentacioni i kërkuar mund të dorëzohet në rrugë postare apo në zarf të mbyllur në zyrën e Protokoll Arkivës në Rektorat nga data 16.03.2021 deri 25.03.2021.

  

Adresa postare:

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”,

Rruga “Ismail Zyma”,

Departamenti i Gjuhës Angleze dhe Gjermane

Elbasan

Shpallje konkursi për personel akademik në Departamentin e Metodologjisë së Mësimdhënies

Departamenti i Metodologjisë së MësimdhëniesFakultetin e Shkencave të Edukimit në Universitetin e Elbasanit “Aleksander Xhuvani”, për nevojat e tij për vitin akademik 2020-2021, shpall konkurs për për 1 (një) personel akademik me kohë të pjesshme për pozionin e punës profesor.

Kriteret e përgjithshme e të veçanta për konkurrim janë: 

 1. Kandidati duhet të ketë mbajë gradën të paktën titullin professor i asociuar. (Titulli / Grada e fituar në Institucionet e huaja të Arsimit të lartë dhe Institucione të tjera të autorizuara jahtë vendit, duhet të jenë njohur dhe njehsuar paraprakisht nga Ministria përgjegjëse për Arsimin në Shqipëri).
 2. Të ketë përfunduar studimet brenda ose jashtë vendit në fushën e Mësimdhënies
 3. Të ketë përvojë mbi 5 vite në mësimdhënie.
 4. Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj të BE-së, të mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.
 5. Ndaj kandidatit të mos jetë marrë masë disiplinore e largimit nga puna.
 6. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

 Kandidatët duhet të dorëzojnë këto dokumente: 

 1. Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)
 2. Jetëshkrimi.
 3. Kopje të diplomës dhe të listës së notave. (Diplomat e lëshuara nga Institucionet e huaja të Arsimit të lartë dhe Institucione të tjera të autorizuara jahtë vendit, duhettë jenë njohur dhe njehsuar paraprakisht nga Ministria përgjegjëse për Arsimin në Shqipëri).
 4. Dokumentacionin shoqërues përkatës origjinal ose të noterizuar sipas plotësimit të kritereve të shpallura
 5. Vërtetim i gjendjes gjyqësore(Dëshmi penaliteti)
 6. Raporti i aftësisë në punë.
 7. Fotokopje e letërnjoftimit.
 8. Librezë shëndetësore.
 9. Leje nga punëdhënësi për mësimdhënie në UE 

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t'i nënshtrohen intervistës në departament.

Dokumentacioni i kërkuar mund të dorëzohet në rrugë postare apo në zarf të mbyllur në zyrën e Protokoll Arkivës në Rektorat nga data 12.03.2021 deri 22.03.2021. 

Adresa postare

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”,

Rruga “Ismail Zyma”,

Departamenti i Metodologjisë së Mësimdhënies

Elbasan