Punësimi në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Shpallje konkursi në Fakultetin e Shkencave të Edukimit për personel akademik me kohë të pjesshme

Fakulteti i Shkencave të Edukimit i Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” për nevojat e tij për mbulim të procesit mësimor për vitin akademik 2022-2023, shpall konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme.

◊ Departamenti i Shkencave Sociale dhe Edukimit Qytetar

◊ Departamenti i Psikologjisë

◊ Departamenti i Metodologjisë së Mësimdhënies

◊ Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve

Shpallje konkursi në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike për personel akademik me kohë të pjesshme

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike i Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” për nevojat e tij për mbulim të procesit mësimor për vitin akademik 2022-2023, shpall konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme.

◊ Departamenti i Lëndëve Klinike

◊ Departamenti i Lëndëve Paraklinike

◊ Departamenti i Infermieristikës

◊ Departamenti i Specialiteteve Tekniko Mjekësore

Shpallje konkursi në Fakultetin Ekonomik për personel akademik me kohë të pjesshme

Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” për nevojat e tij për mbulim të procesit mësimor për vitin akademik 2022-2023, shpall konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme.

◊ Departamenti i Marketing Inxhinierisë

◊ Departamenti i Administrim Biznesit

◊ Departamenti i Financë Kontabilitetit

◊ Departamenti i së Drejtës

◊ Departamenti i Ekonomiksit

Shpallje konkursi për pozicionin e punës 1 (një) personel akademik me kohë të plotë, i kategorisë asistent lektor

Departamenti i Lëndëve Paraklinike në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike në Universitetin e Elbasanit “Aleksander Xhuvani”, shpall konkurs për pozicionin e punës 1 (një) personel akademik me kohë të plotë, i kategorisë asistent lektor.

Kandidati duhet të plotësojë këto kritere të përgjithsme e të veçanta:

Kritere  të përgjithshme :

1. Të ketë përfunduar studimet në shkenca mjekësore. (Diploma e lëshuar nga institucione të huaja të arsimit të lartë dhe institucione të tjera të autorizuara jashtë vendit, duhet të jetë e njohur dhe njësuar nga Ministria përgjegjëse për Arsimin në Shqipëri).

2. Të ketë përfunduar studimet Bachelor dhe Master i shkencave ose ekuivalente me të, në Fizioterapi, me notë mesatare mbi 8. (Diploma e lëshuar nga institucione të huaja të arsimit të lartë dhe institucione të tjera të autorizuara jashtë vendit, duhet të jetë e njohur dhe njësuar nga Ministria përgjegjëse për Arsimin në Shqipëri).

Shpallje konkursi për pozicionin e punës 1 (një) personel akademik me kohë të plotë, i kategorisë asistent lektor