Punësimi në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Punësimi në UE

Punësimi i personelit akademik, ndihmës akademik dhe administrativ në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" bëhet me konkurs.

Kriteret e punësimit të personelit akademik me kohë të plotë dhe të pjesshme përcaktohen nga njësia bazë, bazuar në nevojat e kësaj të fundit dhe miratohen nga rektori.

Punësimi i personelit ndihmës akademik dhe administrativ realizohet sipas modaliteteve, kritereve dhe procedurave të përcaktuara në rregulloren e UE-së.

Drejtoria e Prokurimeve dhe Shërbimeve/ Njoftim punësimi

Njoftim për konkurs për personel ndihmësakademik

Shpallje konkursi për personel administrativ