Drejtoria Juridike, Këshillimit të Karrierës dhe ALUMNI

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria e Koordinimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë ,Uniel

Drejtoria e Koordinimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria e Standardeve dhe Kurrikulave ,Uniel


Drejtoria e Standardeve dhe Kurrikulave

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria Juridike, Këshillimit të Karrierës dhe ALUMNI ,Uniel

Drejtoria Juridike, Këshillimit të Karrierës dhe ALUMNI

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Protokoll-Arkivës ,Uniel

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Protokoll-Arkivës

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria e Bibliotekës ,Uniel

Drejtoria e Bibliotekës

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria Ekonomike ,Uniel

Drejtoria Ekonomike

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria e Prokurimeve dhe Shërbimeve ,Uniel

Drejtoria e Prokurimeve dhe Shërbimeve

Shiko me shume

Drejtoria Juridike, Këshillimit të Karrierës dhe ALUMNI

Drejtoria Juridike, Këshillimit të Karrierës dhe ALUMNI (DJKKA)ushtron këto funksione dhe kompetenca:

 • vlerëson paraprakisht, në bashkëpunim me njësitë e tjera të UE-së, nisma që do të ndërmerren në fushën e veprimtarisë së UE-së, të cilat i paraqiten për mendim;
 • verifikon përpara miratimit urdhrat dhe udhëzimet e Rektorit dhe Administratorit të UEsë në aspektin e përputhshmërisë ligjore, të cilat i paraqiten për mendim;
 • harton, bazuar në propozimet teknike të njësive të UE-së, projektmarrëveshjet e bashkëpunimit për fushat e veprimtarisë së UE-së;
 • bën sugjerime për aktet administrative dhe akte të tjera, të cilat i paraqiten për mendim;
 • bën përfaqësimin ligjor të UE-së në çështjet ku është palë UE-ja dhe përditëson bazën e të dhënave të çështjeve gjyqësore, ku UE-ja është palë;
 • bën interpretimin juridik për çështje komplekse të paraqitura nga njësitë e UE-së dhe zbaton çdo detyrë që i ngarkohet nga legjislacioni në fuqi.
 • ofron asistencë për realizimin e instrumenteve të kërkimit të një vendi pune (përgatitja e CV, letër motivimi, etj.), si dhe këshillim karriere nëpërmjet vlerësimit të interesave, vlerave dhe aftësive profesionale;
 • informon studentët lidhur me organizimin e trajnimeve/workshopeve për zhvillimin e qëndrimeve dhe aftësive që mund të rrisin mundësitë e futjes së të diplomuarve në tregun e punës;
 • ofron këshillim për studentët e UE-së që diplomohen në Ciklin e Parë për mundësitë e studimeve në Ciklin e Dytë në UE ose në universitete të tjera jashtë vendit;
 • informon studentët e ardhshëm (maturantë) për programet e studimit, standardet e pranimit, politikat e UE-së si dhe mban kontaktet dhe të dhënat për punësimin e të
 • diplomuarve të UE. merr pjesë në organizimin e aktiviteteve të ndryshme promovuese dhe informuese;