Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Protokoll-Arkivës

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria e Koordinimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë ,Uniel

Drejtoria e Koordinimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria e Standardeve dhe Kurrikulave ,Uniel


Drejtoria e Standardeve dhe Kurrikulave

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria Juridike, Këshillimit të Karrierës dhe ALUMNI ,Uniel

Drejtoria Juridike, Këshillimit të Karrierës dhe ALUMNI

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Protokoll-Arkivës ,Uniel

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Protokoll-Arkivës

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria e Bibliotekës ,Uniel

Drejtoria e Bibliotekës

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria Ekonomike ,Uniel

Drejtoria Ekonomike

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria e Prokurimeve dhe Shërbimeve ,Uniel

Drejtoria e Prokurimeve dhe Shërbimeve

Shiko me shume

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Protokoll-Arkivës

Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Protokoll Arkiv (DBNJPA) ushtron këto funksione dhe kompetenca:

  • harton projekt strukturën, organikën dhe tabelën e pagave; ndjek dhe mbikëqyr të gjithaveprimtaritë që kanë të bëjnë me menaxhimin e burimeve njerëzore të institucionit në zbatim të kodit të punës dhe ligjit të arsimit të lartë si në
  • përgatit dhe ruan përshkrimet e punës për çdo vend pune si dhe ndjek zbatueshmërinë e detyrave të administratës; bashkëpunon me Rektorin dhe Administratorin për plotësimin e vendeve të punës sipas strukturës së miratuat si dhe zbatueshmërinë e procedurave të punësimit të personelit të UE-së deri në firmosje të kontratës së punës.
  • mban, ruan dokumentacionin e rekrutimit të personelit të UE-së duke qenë të detyruar të ruajnë të dhënat zyrtare sipas akteve ligjore në fuqi si dhe ndjek daljet në pension të personelit sipas ligjeve në fuqi.
  • përgatit e dorëzon në fund të çdo muaji listë prezencën për pagesë të personelit akademik/ndihmësakademik (të sjella nga fakultetet dhe drejtues të drejtorive të rektoratit) dhe e dorëzon atë tek Administratori, duke raportuar tek Rektori dhe Administratori për mungesat/raportet e konstatuara; për miratim tek Rektori/Administratori planin e lejeve të pushimeve vjetore për punonjësit e UE-së
  • pranon, evidenton dhe shpërndan korrespondencën brenda njësive të UE-së e jashtë saj
  • ruan, përpunon dhe ve në shfrytëzim dokumentacionin e krijuar apo të ardhur në UE duke zbatuar aktet ligjore në fuqi.