Drejtoria e Koordinimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria e Koordinimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë ,Uniel

Drejtoria e Koordinimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria e Standardeve dhe Kurrikulave ,Uniel


Drejtoria e Standardeve dhe Kurrikulave

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria Juridike, Këshillimit të Karrierës dhe ALUMNI ,Uniel

Drejtoria Juridike, Këshillimit të Karrierës dhe ALUMNI

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Protokoll-Arkivës ,Uniel

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Protokoll-Arkivës

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria e Bibliotekës ,Uniel

Drejtoria e Bibliotekës

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria Ekonomike ,Uniel

Drejtoria Ekonomike

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria e Prokurimeve dhe Shërbimeve ,Uniel

Drejtoria e Prokurimeve dhe Shërbimeve

Shiko me shume

Drejtoria e Koordinimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë

Drejtoria e Koordinimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë (DKMJ), është përgjegjëse për koordinimin dhe bashkërendimin e punës brenda UE-së dhe jashtë tij. Monitoron zbatimin nga strukturat e UE-së, së akteve ligjore e nënligjore, urdhërave dhe udhëzimeve. Kjo strukturë koordinon dhe ndjek projektet kombëtare dhe ndërkombëtare ku UE merr pjesë, zbatimin e marrëveshjeve të lidhura me UE. Organizon aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare, promovuese apo kërkimore shkencore ku UE është përfshirë. Është strukturë e përgjegjëse për të përfaqësuar UE-në në aktivitete kombëtare e ndërkombëtare si dhe për të mbajtur lidhjet dhe komunikim me personat e kontaktit në universitete e huaja e shqipëtare duke informuar Rektorin në çdo kohë. Kjo drejtori ndër të tjera:

  • Bën përpjekje për lidhje ndëruniversitare për nënshkrimin e marrëveshjeve dypalëshe oseshumëpalëshe, duke bashkëpunuar me Sektorin juridik për përmbajtjen e tyre, para miratimit dhe nënshkrimit të tyre;
  • Ndjek politikat e zbatimit, implementimit dhe raportimit mbi zbatimin e marrëveshjeve në fuqi si dhe aktivitetet e lidhura me to;
  • Informon dhe shkëmben informacion në lidhje me organizimin e konferencave kombëtare dhe ndërkombëtare ku UE merr pjesë.
  • Organizon, koordinon dhe monitoron në bashkëpunim me fakultetet realizimin e bursave jashtë shtetit për pedagogë e studentë, në kuadrin e marrëveshjeve ndërshtetërore apo ndëruniversitare sipas programeve të bashkëpunimit ku UE merr pjesë,
  • Harton programin dhe siguron pritjen, akomodimin dhe shoqërimin e delegacioneve dhe të ftuarve të UE,
  • Koordinon hartimin dhe publikimin e materialeve promuvuese për UE dhe njësitë përbërëse të saj;
  • Është strukturë përgjegjëse për funksionimin e Buletinit Shkencor të UE apo prodhime të tjera kërkimore shkencore ku UE bën pjesë
  • Ndjek korrespondencën e UE me intucione brenda dhe jashtë vendit.
  • Manaxhon adresën elektronike zyrtare të UE
  • Përditëson dhe ndjek zhvillimin e faqës web të UE-së.