Drejtoria e Standardeve dhe Kurrikulave

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria e Koordinimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë ,Uniel

Drejtoria e Koordinimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria e Standardeve dhe Kurrikulave ,Uniel


Drejtoria e Standardeve dhe Kurrikulave

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria Juridike, Këshillimit të Karrierës dhe ALUMNI ,Uniel

Drejtoria Juridike, Këshillimit të Karrierës dhe ALUMNI

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Protokoll-Arkivës ,Uniel

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Protokoll-Arkivës

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria e Bibliotekës ,Uniel

Drejtoria e Bibliotekës

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria Ekonomike ,Uniel

Drejtoria Ekonomike

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria e Prokurimeve dhe Shërbimeve ,Uniel

Drejtoria e Prokurimeve dhe Shërbimeve

Shiko me shume

Drejtoria e Standardeve dhe Kurrikulave

Drejtoria e Standardeve dhe Kurrikulave (DSK) ushtron këto funksione dhe kompetenca:

  • Ndjek dhe monitoron (që nga fillimi deri në përfundim), procesin e transferimeve të studimeve të ciklit të parë dhe të dytë në UE.
  • Përpunon projekt -politikat e kuotave për të tre ciklet e studimit.
  • Ndjek dhe monitoron pranimet në njësitë kryesore të UE, në përputhje me kuotat e miratuara dhe kriteret e pranimit të miratuara me parë, për ciklin I, II dhe III të studimit.
  • Ndjek veprimtarinë operative (mësimore) që lidhet me të tre ciklet e studimit.
  • Bën përpunimin administrativ të dosjeve për titull akademik.
  • Merr pjesë në hartimin e projekt-dokumentacionit për emërtimet e diplomave për të tre ciklet e studimit
  • Përgatit dokumentacionin për mbledhjet e Senatit Akademik që lidhen me programet e studimit.
  • Me porosi të Rektorit, jep konsulencë për problematikat që lidhen me natyrën e Drejtorisë së Kurrikulave dhe Standardeve dhe realizon detyra të tjera që gjykohet se janë në përputhje me misionin dhe funksionimin e përgjithshëm të kësaj Drejtorie
  • Zbaton programin aktual të statistikës sipas kërkesave të MASR dhe sipas modeleve të miratuara nga INSTAT. Nxjerr të dhënat statistikore të programuara dhe i dërgon ato në afatet e caktuara në MASR, në Institutin e Statistikës, etj.
  • Menaxhon dhe studion nevojat për modifikimin/zhvillimin e sistemit EMS të Universitetit të Elbasanit në zbatim të Ligjit për Arsimin e Lartë, të rregullores së brendshme, si dhe mbikëqyr zbatimin dhe mbarëvajtjen e sistemit informatik në çdo fakultet për shkëmbimin e ndërsjellë të informacionit.