Drejtoria e Bibliotekës

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria e Koordinimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë ,Uniel

Drejtoria e Koordinimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria e Standardeve dhe Kurrikulave ,Uniel


Drejtoria e Standardeve dhe Kurrikulave

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria Juridike, Këshillimit të Karrierës dhe ALUMNI ,Uniel

Drejtoria Juridike, Këshillimit të Karrierës dhe ALUMNI

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Protokoll-Arkivës ,Uniel

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Protokoll-Arkivës

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria e Bibliotekës ,Uniel

Drejtoria e Bibliotekës

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria Ekonomike ,Uniel

Drejtoria Ekonomike

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Drejtoria e Prokurimeve dhe Shërbimeve ,Uniel

Drejtoria e Prokurimeve dhe Shërbimeve

Shiko me shume

Drejtoria e Bibliotekës

Drejtoria e bibliotekës ushtron këto funksione dhe kompetenca:

  • Biblioteka e Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani, grumbullon, përpunon, ruan dhe vë në shërbim të përdoruesve, materiale bibliotekare në përshtatje me kërkesat arsimore, shkencore dhe kulturore të tyre.
  • Misioni i saj është mbështetja e procesit mësimor, edukativ dhe shkencor, duke u shërbyer studentëve, stafit akademik dhe administrativ të Universitetit ashtu si dhe kërkuesve shkencorë të këtij Institucioni.
  • Harton dhe përcakton politikat e pasurimit të koleksioneve. Vlerëson së bashku me specialistët kërkesat e studentëve të paraqitura në një formular statistikor ku paraqiten elementët identifikues të librit. Bashkëpunon me fakultetet e departamentet për risitë e literaturës, në shërbim të procesit mësimor dhe kërkimit shkencor, duke përmirësuar kështu cilësinë e fondit të librit dhe nevojat e frekuentuesve
  • Monitoron zbatimin e teknikave dhe standardeve në të gjitha proceset e punës si: regjistrimin, përshkrimin bibliografik, katalogun online, klasifikimin, vendosjen e koleksioneve, arkivën digjitale, inventarin, shërbimin e librit, frekuentimin e bibliotekës etj.
  • Zbaton çdo urdhër të posaçëm të Rektorit për situata të veçanta, urgjente e ngjarje të rëndësishme në jetën e Institucionit
  • Krijon bazën e të dhënave në formë elektronike, të punimeve të diplomave që dorëzohen në bibliotekë nga fakultetet.