Programet e studimit

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Historiku i fakultetit  ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit,  Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Njoftime  ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Veprimtari  ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Programet e studimit

Departamenti i Shkencave Sociale dhe Edukimit Qytetar

Programi i studimit Cikli i studimit
Edukim qytetar Bachelor
Filozofi-Sociologji Bachelor
Punonjës social Bachelor
Punonjës social me fëmijët dhe familjen Master profesional
Sherbime sociale Master i shkencave
Sherbimi i proves Master profesional

Departamenti i Psikologjisë

Programi i studimit Cikli i studimit
Psikologji Bachelor
Psikolog në institucione Master profesional
Psikologji edukimi Master i shkencave

Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve

Programi i studimit Cikli i studimit
Edukim Fizik dhe Sporte Bachelor
Mësuesi në Edukim fizik dhe sporte me profil minor në Edukim shëndetësor Master profesional

Departamenti i Metodologjisë së Mësimdhënies

Programi i studimit Cikli i studimit
Mesuesi per Arsimin Fillor Kl.I-VI Bachelor
Mesuesi per Arsimi Parashkollor Bachelor
Edukator 0-3 vjeç Diplome me karakter profesional
Mësuesi në Arsimin e Mesem te Ulet për Matematikë-Fizikë me profil minor ne Informatikë Master profesional
Mësuesi në Arsimin e Mesem te Ulet për Matematikë-Informatikë me profil minor ne Fizikë Master profesional
Mësuesi në Arsimin e Mesem te Ulet për Biologji-Kimi me profil minor në Edukim Shëndetsor dhe Mjedisor Master profesional
Mësuesi në Arsimin e Mesem te Ulet për Gjuhë të Huaj Anglisht me profil minor ne Gjuhë Shqipe Master profesional
Mësuesi në Arsimin e Mesem te Ulet për Gjuhë të Huaj Frengjisht me profil minor në Gjuhë Shqipe Master profesional
Mësuesi në Arsimin e Mesem te Ulet për Gjuhë të Huaj Italisht me profil minor në Gjuhë Shqipe Master profesional
Mësuesi në Arsimin e Mesem te Ulet për Gjuhë të Huaj Gjermanisht me profil minor në Gjuhë Shqipe Master profesional
Mësuesi në Arsimin e Mesem te Ulet për Histori-Gjeografi me profil minor në Edukatë Qytetare Master profesional
Mësuesi në Arsimin e Mesem te Ulet për Edukatë Qytetare-Histori me profil minor në Gjeografi Master profesional
Mësuesi në Arsimin e Mesem te Ulet për Edukatë Qytetare-Gjeografi me profil minor në Histori Master profesional
Mësuesi në Arsimin e Mesem te Ulet për Gjuhë Shqipe dhe Letërsi Master profesional
Drejtim dhe administrim arsimi Master profesional
Mesuesi per Arsimin Fillor Master I shkencave

Qendra për Kërkim dhe Zhvillim në Edukim