Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Historiku i fakultetit  ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit,  Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Njoftime  ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Veprimtari  ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Konferencë kombëtare "Zhvillimi i kompetencave të studentëve kandidatë për mësues përgjatë praktikës profesionale" 7 korrik 2023

Fakulteti i Shkencave të Edukimit të Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” në zbatim të kalendarit të aktiviteteve të projektit “Vlerësimi i praktikave profesionale përmes kornizës së kompetencave për studentët kandidatë për mësues” të financuar nga AKKSHI në kuadër të Programit Kombëtar të Kërkim - Zhvillimit 2022 – 2023, organizon Konferencën kombëtare “Zhvillimi i kompetencave të studentëve kandidatë për mësues përgjatë praktikës profesionale” Qëllimi i projektit ishte modernizimi i praktikave profesionale përmes hartimit të një kornize kompetencash profesionale për studentët kandidatë për mësues. Kjo konferencë do të shërbejë për të prezantuar punimet shkencore të prodhuara në kuadër të projektit, lidhur me metodologjinë, gjetjet, rekomandimet,etj, të cilat do të ndahen dhe diskutohen me studiues nga fusha e edukimit, pedagogë, punonjës arsimorë të sistemit arsimor parauniversitar dhe studentë të mësuesisë.

Konferencë kombëtare "Zhvillimi i kompetencave të studentëve kandidatë për mësues përgjatë praktikës profesionale" 7 korrik 2023

Autorja e mirënjohur Helena Kadare, e ftuar nderi në Fakultetin e Shkencave të Edukimit në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”

Në kuadër të 16 ditëve të sensibilizimit kundër dhunës me bazë gjinore e ftuar nderi në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, autorja e mirënjohur Helena Kadare, ka përcjellë mesazhe sensibilizimi dhe solidariteti.

"Ne sot duhet të thyejmë steriotipet e krijuara në shoqëri për gruan. Të trajtojmë këtë plagë të hershme dhe ekzistuese në shoqërinë njerëzore. Një botë që respekton gjininë femërore është më pranë perfeksionizmit."

Autorja e mirënjohur Helena Kadare, e ftuar nderi në Fakultetin e Shkencave të Edukimit në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”

Shpallje konkursi në Fakultetin e Shkencave të Edukimit për personel akademik me kohë të pjesshme

Fakulteti i Shkencave të Edukimit i Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” për nevojat e tij për mbulim të procesit mësimor për vitin akademik 2022-2023, shpall konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme.

◊ Departamenti i Shkencave Sociale dhe Edukimit Qytetar

◊ Departamenti i Psikologjisë

◊ Departamenti i Metodologjisë së Mësimdhënies

◊ Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve