Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Historiku i fakultetit  ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit,  Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Njoftime  ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Veprimtari  ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Konferencë kombëtare "Zhvillimi i kompetencave të studentëve kandidatë për mësues përgjatë praktikës profesionale" 7 korrik 2023

Fakulteti i Shkencave të Edukimit të Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” në zbatim të kalendarit të aktiviteteve të projektit “Vlerësimi i praktikave profesionale përmes kornizës së kompetencave për studentët kandidatë për mësues” të financuar nga AKKSHI në kuadër të Programit Kombëtar të Kërkim - Zhvillimit 2022 – 2023, organizon Konferencën kombëtare “Zhvillimi i kompetencave të studentëve kandidatë për mësues përgjatë praktikës profesionale” Qëllimi i projektit ishte modernizimi i praktikave profesionale përmes hartimit të një kornize kompetencash profesionale për studentët kandidatë për mësues. Kjo konferencë do të shërbejë për të prezantuar punimet shkencore të prodhuara në kuadër të projektit, lidhur me metodologjinë, gjetjet, rekomandimet,etj, të cilat do të ndahen dhe diskutohen me studiues nga fusha e edukimit, pedagogë, punonjës arsimorë të sistemit arsimor parauniversitar dhe studentë të mësuesisë.

Konferencë kombëtare "Zhvillimi i kompetencave të studentëve kandidatë për mësues përgjatë praktikës profesionale" 7 korrik 2023