Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Historiku i fakultetit  ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit,  Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Njoftime  ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Veprimtari  ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

KONFERENCA E I-rë NDËRKOMBËTARE “SFIDAT E KËRKIMIT SHKENCOR NË PSIKOLOGJINË E APLIKUAR DHE TË EDUKIMIT”, 1st INTERNATIONAL CONFERENCE “THE CHALLENGES OF SCIENTIFIC RESEARCH IN APPLIED PSYCHOLOGY AND EDUCATION", Elbasan, 03 June 2022

Të nderuar kolegë,

Kemi kënaqësinë t’ju ftojmë të merrni pjesë në Konferencën e I-rë Shkencore Ndërkombëtare të organizuar nga Departamenti i Psikologjisë Fakulteti i Shkencave të Edukimit, Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës, Universitetin “Luigj Gurakuqi” Shkodër, Universitetin “Hasan Prishtina” Kosovë, “Albanian University”, Tiranë, “South-West University "Neofit Rilski" Bullgari, Universita degli Studi di Bari “Aldo Moro” Itali, Universiteti shtetëror i Tetovës dhe Universiteti “N. Koperniku”, Tourun, Poloni, Fakultetin e Psikologjisë–Kolegji AAB, Prishtinë, me temë: “SFIDAT E KËRKIMIT SHKENCOR NË PSIKOLOGJINË E APLIKUAR DHE TË EDUKIMIT” që do të mbahet më 03/06/2022 në ambientet e Fakulteti i Shkencave të Edukimit.

Dear colleagues,

We are pleased to invite you to participate in the 1st International Conference organized by the Department of Psychology, Faculty of Education Sciences, “Aleksandër Xhuvani” University of Elbasan in cooperation with the University of Tirana,”Luigj Gurakuqi University of Shkodra”, “Hasan Prishtina “State University of Kosovo, “Albanian University” Tirana, “South-West University "NeofitRilski" Bulgaria, Universita degli Studi di Bari “Aldo Moro” Italy and “State University” of Tetova and University “N. Copernicus ”, Tourun, Poland, Faculty of Psychology - AAB College, Prishtina on the topic: "THECHALLENGES OF SCIENTIFIC RESEARCH IN APPLIED PSYCHOLOGY AND EDUCATION" to be held on 03/06/2022 at the premises of the Faculty of Education Sciences.

THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË KONFERENCËN E I-rë NDËRKOMBËTARE “SFIDAT E KËRKIMIT SHKENCOR NË PSIKOLOGJINË E APLIKUAR DHE TË EDUKIMIT”, Elbasan 03 Qershor 2022

CALL FOR PAPERS AND ATTENDANCE IN THE 1st INTERNATIONAL CONFERENCE “THE CHALLENGES OF SCIENTIFIC RESEARCH IN APPLIED PSYCHOLOGY AND EDUCATION" Elbasan 03 June 2022