Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Shpallje konkursi për laborant me kohë të plotë viti akademik 2016-2017

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, në Universitetin e Elbasanit “A. Xhuvani”, për nevojat e tij për personel ndihmës akademik me karakter mësimor për vitin akademik 2016-2017, shpall konkurs për 1 (një) personel specialist (laborant) me kohë të plotë.

Kriteret për konkurrim janë:

 • Të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në farmaci. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet te jenë të njohura nga MAS
 • Të këtë përfunduar studimet Bachelor dhe Master (ekuivalente me të) në profilin farmaci me notë mesatare mbi 8.5
 • Të ketë kurse kualifikimi brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse
 • Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore (preferohet anglishtja).
 • Të jetë njohës dhe përdorues i mirë i programeve bazë kompjuterike, vërtetuar me dëshmi
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, menaxhuese dhe përvojë në fushën e kërkimit dhe projekteve.
 • Të ketë përvojë pune në sektorin farmaceutik.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 17.04.2017 - 27.04.2017 këto dokumente:

 • Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit të aplikimit)
 • Letër interesi
 • C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi
 • Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)
 • Provime pasuniversitare, etj
 • Botimet, vërtetime pjesëmarrje në projekte
 • Kualifikime brenda dhe jashtë vendit
 • Referenca nga punëdhënës të mëparshëm
 • Dëshmia e gjuhëve të huaja/kompjuter etj që zotëron.
 • Dëshmi penaliteti/ vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore
 • Raport mjeko-ligjor

Kandidatët do t'i nënshtrohen intervistës me gojë në Dekanat

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/ fakulteti i shkencave mjekesore teknike.