Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Shpallje konkursi për staf akademik me kohë të plotë në Departamentin e Lëndëve Paraklinike dhe Klinike, "asistent lektor"

Departamenti i Lëndëve Paraklinike dhe Klinike Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, i Universitetit të Elbasanit “A. Xhuvani” për nevojat e tij shpall konkurs për staf akademik me kohë të plotë për vitin akademik 2016-2017.

Kriteret e përgjithshme për konkurim janë:

 • Kandidati t’i përkasë kategorisë “asistent lektor”. Të ketë mbaruar studimet e larta në fushën e Shkencave Mjekësore në Shqipëri apo jashtë saj. Diploma e fituar jashtë vendit duhet të jetë e njohur nga MAS.
 • Të ketë përfunduar studimet Master i Shkencave ose ekuivalente me të si dhe Bachelor në Menaxhim Intermieror/Infermier i Përgjithshëm, me notë mesatare mbi 8.5.
 • Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore të mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.
 • Të ketë pjesëmarrje në konferenca, botime në revista shkencore dhe studime në fushën e shkencave mjekësore.
 • Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda ose jashtë vendit në fushën e shkencave mjekësore
 • Të ketë përvojë akademike

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 01.03.2017 këto dokumente:

 • Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit).
 • C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.
 • Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).
 • Provime, mikroteza etj.
 • Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).
 • Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.
 • Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.
 • Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.
 • Raport mjeko-ligjor.
 • Vërtetim lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament.

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën

www.uniel.edu.al/fakulteti i shkencave mjekesore teknike/njoftime