Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Departamenti i Lëndëve Klinike (FSHMT)/ Njoftim për konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme

Departamenti i Lëndëve KlinikeFakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike në Universitetin e Elbasanit “Aleksander Xhuvani”, për nevojat e tij për vitin akademik 2020-2021, shpall konkurs për për 1 (një) personel akademik me kohë të pjesshme për pozionin e punës profesor.

Kriteret e përgjithshme e të veçanta për konkurrim janë:

 

 1. Kandidati duhet të ketë mbajë gradën të paktën titullin professor i asociuar. (Titulli / Grada e fituar në Institucionet e huaja të Arsimit të lartë dhe Institucione të tjera të autorizuara jahtë vendit, duhet të jenë njohur dhe njehsuar paraprakisht nga Ministria përgjegjëse për Arsimin në Shqipëri).
 2. Të ketë përfunduar studimet brenda ose jashtë vendit në fushën e shkencave mjekësore, profil mikrobiologji
 3. Të ketë përvojë mbi në mësimdhënie në IAL.
 4. Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj të BE-së, të mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.
 5. Ndaj kandidatit të mos jetë marrë masë disiplinore e largimit nga puna.
 6. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

 

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë këto dokumente:

 

 1. Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)
 2. Jetëshkrimi.
 3. Kopje të diplomës dhe të listës së notave. (Diplomat e lëshuara nga Institucionet e huaja të Arsimit të lartë dhe Institucione të tjera të autorizuara jahtë vendit, duhettë jenë njohur dhe njehsuar paraprakisht nga Ministria përgjegjëse për Arsimin në Shqipëri).
 4. Dokumentacionin shoqërues përkatës origjinal ose të noterizuar sipas plotësimit të kritereve të shpallura
 5. Vërtetim i gjendjes gjyqësore(Dëshmi penaliteti)
 6. Raporti i aftësisë në punë.
 7. Fotokopje e letërnjoftimit.
 8. Librezë shëndetësore.
 9. Leje nga punëdhënësi për mësimdhënie në UE

 

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t'i nënshtrohen intervistës në departament.

Dokumentacioni i kërkuar mund të dorëzohet në rrugë postare apo në zarf të mbyllur në zyrën e Protokoll Arkivës në Rektorat nga data 26.03.2021 deri 02.04.2021. 

 

Adresa postare:

 

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”,

Rruga “Ismail Zyma”,

Departamenti i Lëndëve Klinike

Elbasan