Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Njoftim për konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme

Departamenti i Informatikës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Elbasanit “A. Xhuvani”, për nevojat e tij për semestrin e dytë të vitit akademik 2019 - 2020, shpall konkurs për 5(pesë) personel akademik me kohë të pjesshme.

Kriteret e përgjithshme e të veçanta për konkurrim janë

 • Të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në shkenca informatike/inxhinieri kompjuterash/teknologjitë e informacionit dhe komunikimit apo të përafërta me to. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MASR.
 • Të këtë përfunduar studimet Ba dhe Master i Shkencave apo (ekuivalente me të) në profilin shkenca informatike/inxhinieri kompjuterash/teknologjitë e informacionit dhe komunikimit apo të përafërta me to me notë mesatare mbi 8.5.
 • Të këtë përvojë akademike mësimdhënie dhe të kërkimit shkencor.
 • Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse
 • Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore (preferohet anglishtja) e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi
 • Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.
 • Të jetë i angazhuar në kualifikimin pasuniversitar (grada, titulli është përparësi).

Kandidatët duhet të dorëzojnë këto dokumente:

 • Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit).
 • C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.
 • Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).
 • Provime, mikroteza etj.
 • Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).
 • Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.
 • Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron (noterizuar).
 • Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.
 • Raport mjeko-ligjor.
 • Vërtetim lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime.

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament.

Dokumentacioni i kërkuar mund të dorëzohet në rrugë postare apo në zarf të mbyllur nga data 20.02.2020 deri 02.03.2020.

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”,

Rruga “Ismail Zyma”,

Aplikim për pozicionin e punës:____________

Elbasan

Shënim:Formularët për plotësim gjenden në adresën

www.uniel.edu.al/fakulteti i shkencave te natyres/njoftime