Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

VENDIM Nr.30, datë 14.05.2024 "PËR SHPALLJEN E APLIKIMEVE PËR ANETARË NË KOMISI0NIN INSTITUCI0NAL TË ZGJEDHJEVE DHE NË KOMISI0NIN E APELIMIT NË UNIVERSITETIN E ELBASANIT "ALEKSANDËR XHUVANI"

Bazuar ne ligjin nr. 80/2015, datë 22.07.2015- "Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë", Urdhrin e MAS nr.101, datë 13.03.2024 "Për procesin zgjedhor për autoritetet dhe organet drejtuese në Institucionet publike të arsimit të lartë", nenin 37, pika 2 e Rregullores së zgjedhjeve për autoritetet drejtuese dhe Senatin Akademik në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", Senati Akademik, Vendosi:

VENDIM Nr.30, date 14.05.2024 PËR SHPALLJEN E APLIKIMEVE PËR ANETARË NË KOMISI0NIN INSTITUCI0NAL TË ZGJEDHJEVE DHE NË KOMISI0NIN E APELIMIT NË UNIVERSITETIN E ELBASANIT "ALEKSANDËR XHUVANI"

FLETË APLIKIMI PËR ANËTARË NË KOMISIONIN INSTITUCIONAL TË ZGJEDHJEVE NË UNIVERSITETIN E ELBASANIT "ALEKSANDËR XHUVANI" (KATEGORIA PERSONEL AKADEMIK)

FLETË APLIKIMI PËR ANËTARË TË KOMISIONIT INSTITUCIONAL TË ZGJEDHJEVE NË UNIVERSITETIN E ELBASANIT "ALEKSANDËR XHUVANI" (KATEGORIA STUDENT)

FLETË APLIKIMI PËR ANËTARË TË KOMISIONIT TË APELIMIT NË UNIVERSITETIN E ELBASANIT "ALEKSANDËR XHUVANI"

FORMULAR VETËDEKLARIMI