Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane , Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane , Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane , Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane , Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane , Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

QSAB/ Njoftim për konkurs për personel akademik me kohë të plotë

Qendra e Studimeve Albanologjike dhe Ballkanologjike në Fakultetin e Shkencave Humane, në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” për nevojat e saj, shpall konkurs për personel akademik me kohë të plotë, me orientim në fushën e kërkimit shkencor dhe të mësimdhënies.

Kriteret për kandidatin janë:

 • Të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në shkenca shoqërore, profili histori/histori gjeografi. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MASR;
 • Të ketë përfunduar studimet e ciklit të tretë në fushën e historisë.
 • Të këtë përvojë akademike në IAL jo më pak se 5 vite.
 • Të jetë pjese e projekteve kërkimore shkencore me institucione analoge brenda fushës së studimit.
 • Të ketë vlerësime nga titullarë për punët e kryera.
 • Të jetë autore, bashkautorë e botimeve shkencore të institucioneve analoge.
 • Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj të vendeve të BE-së (preferohet anglishtja) e njohur ndërkombëtarisht dhe e vërtetuar me dëshmi.

Kandidatët duhet të dorëzojnë në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore Protokoll Arkiv të Rektoratit të Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” dokumentacionin e kërkuar në rrugë postare ose zarf të mbyllur brenda 10 (dhjetë) ditëve nga data 28.10.2019 – 06.11.2019 këto dokumente:

 • Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit të aplikimit).
 • C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.
 • Kopje të diplomës/diplomave dhe të listës së notave (noterizuar).
 • Botimet (monografi, artikuj, projekte).
 • Vërtetime/Referenca nga titullarë.
 • Dëshmi të gjuhëve të huaja që zotëron të noterizuara.
 • Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.
 • Raport i aftësisë për punë.

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament.Dokumentacioni i kërkuar mund të dorëzohet në rrugë postare apo në zarf të mbyllur brenda 10 (dhjetë) ditëve nga data 28.10.2019 – 06.11.2019, në adresën:

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”,
Rruga “Ismail Zyma”,
Aplikim për pozicionin e punës:QSABb
Elbasan

Shënim:

Formularët për plotësim gjenden në adresën

www.uniel.edu.al/fakulteti i shkencave humane/njoftime

Për çdo sqarim mund të kontaktoni në adresën elektronike Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..