Vendime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati akademik i UE,  Përbërja ,Uniel

Përbërja

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati akademik i UE, Njoftime  ,Uniel

Njoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati akademik i UE,  Vendime ,Uniel

Vendime

Me shume

Vendime

Vendime 2021

♦ Vendim Nr.5 datë 17.02.2021 "Për miratimin e rregullores së modaliteteve të zhvillimit të provimeve të sezonit të parë të vitit akademik 2020-2021, në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani""

===============================================================================================================================================================================

2. Për miratimin e buxhetit të vitit 2018
3. Për krijimin dhe përbërjen e Bordit Editorial të Universitetit të Elbasanit ALEKSANDER XHUVANI
4. “Për miratimin e kuotave të pranimit në programet e studimeve profesionale, të ciklit të parë dhe të ciklit të dytë që pritet të hapen në vitin akademik 2018-2019”
5. “Për miratimin e kuotave të pranimit në programet e studimeve të ciklit të dyte master profesional për vitin akademik 2018-2019”
6. “Për miratimin e kuotave të pranimit në programet e studimeve të ciklit të dytë master i shkencave për vitin akademik 2018-2019”
7. “Për miratimin e kuotave të pranimit në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në një program profesional për vitin akademik 2018-2019”
8. “Për miratimin e programit të ciklit të dytë të studimit master profesional në “ANALIZË TË DHËNASH”
9. “Për miratimin e programit të studimit me karakter profesional në “ROMANISTIKË DHE TURIZËM”
10. “Për miratimin e programit të studimit me karakter profesional në MEKATRONIKË”
11. “Për miratimin e programit të studimit me karakter profesional në “LOGJISTIKË”
12. “Kriteret e pranimit në ciklin e parë të studimeve, në Universitetin e Elbasanit “ALEKSANDER XHUVANI” për vitin akademik 2019-2020”
13. “Kriteret e pranimit në ciklin e parë të studimeve, në Universitetin e Elbasanit “ALEKSANDER XHUVANI” për vitin akademik 2018-2019”
14. “Për miratimin e analizës së treguesve të veprimtarisë mësimore kërkimore për vitin akademik 2016-2017 në Universitetin e Elbasanit “ALEKSANDER XHUVANI”
15. Për miratimin e formës së çertifikatës së trajnimit të vazhduar profesional të punonjësve arsimorë
16. “Për ndryshimin e vendimit të senatit akademik nr. 10, datë 24.07.2017 “PËR MIRATIMIN E STATUTIT TË UNIVERSITETIT TË ELBASANIT “ALEKSANDËR XHUVANI”
17. “Për ndryshimin e vendimit të senatit akademik NR. 5, datë 20.06.2017 “PËR MIRATIMIN E STRUKTURES SË PËRGJITHSHME të Universitetit të Elbasanit “ALEKSANDER XHUVANI”
18. “Për miratimin e programit të ciklit të dytë të studimit “MASTER PROFESIONAL” në “ADMINISTRIM PUBLIK”
19. “Për miratimin e programit të studimit me karakter profesional në “EDUKATOR PËR FËMIJËT 0-3 VJEÇ”
20. “Për miratimin e programit të ciklit të parë të studimit “BACHELOR” në “EKONOMIKS”
21. “Për miratimin e programit të ciklit të dytë të studimit “MASTER PROFESIONAL” në “FIZIOTERAPI”
22. “Për miratimin e programit të ciklit të dytë të studimit “MASTER I SHKENCAVE” në “INFORMATIKË EKONOMIKE”
23. “Për miratimin e programit të ciklit të dytë të studimit “MASTER PROFESIONAL” në “TEKNIK IMAZHERIE”
24. “Për miratimin e programit të ciklit të dytë të studimit “MASTER PROFESIONAL” në “TEKNIK LABORATORI”
25. “Për miratimin e programit të ciklit të dytë të studimit “MASTER PROFESIONAL” në “VLERËSIM PROJEKTESH
26. “Për miratimin e programit të ciklit të dytë të studimit “MASTER PROFESIONAL” në “LOGOPEDI”
27. “Për miratimin e programit të ciklit të dytë të studimit “MASTER I SHKENCAVE” në “FINANCË”
28. “Për miratimin e kritereve të pranimit në programet e studimit që janë propozuar të hapen në UNIVERSITETIN E ELBASANIT “ALEKSANDER XHUVANI” për vitin akademik 2018-2019”
29. “Për miratimin e modaliteteve për caktimin e kritereve dhe procedurave për punësimin e personelit ndihmësakademik në Universitetin e Elbasanit “ALEKSANDËR XHUVANI”
30. “Për miratimin e planeve mësimore të programeve të studimit të FAKULTETIT TË SHKENCAVE TË EDUKIMIT
31. “Për miratimin e planeve mësimore të programeve të studimit të FAKULTETIT EKONOMIK, viti akademik 2018-2019”
32. “Për miratimin e planeve mësimore të programeve të studimit të FAKULTETIT TË SHKENCAVE HUMANE, viti akademik 2018-2019”
33. “Për miratimin e planeve mësimore të programeve të studimit të FAKULTETIT TË SHKENCAVE TË NATYRËS, viti akademik 2018-2019”
34. “Për miratimin e rregullores për ndalimin e pirjes së duhanit në mjediset e Universitetit të Elbasanit “ALEKSANDËR XHUVANI”
35. “Për miratimin e programit të studimit me karakter profesional në “INSTALIME ELEKTRIKE DHE SISTEME SIGURIE”
36. “Për miratimin e programit të studimit me karakter profesional në “TEKNIK MJEDISI”
37. Për miratimin e programit të studimit me karakter profesional në OPERATOR TURISTIK
38. “Për miratimin e programit të ciklit të dytë të studimit master profesional në “PSIKOLOGJI JURIDIKE”
39. “Për për krijimin, përbërjen dhe funksionimin e komisionit AD HOC për shqyrtimin e rasteve të SHKELJEVE TË RËNDA DHE TË PËRSËRITURA
40. “Për autorizimin e rektorit për negocimin dhe nënshkrimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit ku UNIVERSITETI I ELBASANIT “ALEKSANDËR XHUVANI” do të jetë palë”
41. Për disa ndryshime ne vendimin nr 18, datë 08.06.2018, për miratimin e programit të studimitme karakter profesional në ROMANISTIKË DHE TURIZËM
42. Për disa ndryshime ne vendimin nr 18, datë 08.06.2018, për miratimin e programit të studimitme karakter profesional në ROMANISTIKË DHE TURIZËM
43. “Për miratimin e programit të ciklit të dytë të studimit master i shkencave në “Shkencat juridike në sektorin publik me profil e DREJTË NDËRKOMBËTARE”
44. “Për miratimin e programit të ciklit të dytë të studimit master i shkencave në “Shkencat Juridike në Biznes me profil E DREJTË NDËRKOMBËTARE”
45. “Për miratimin e programit të ciklit të parë të studimit BACHELOR në “ANALIZË TË DHËNASH”
46. “Për miratimin e programit të ciklit të parë të studimit BACHELOR në “MATEMATIKË”
47. “Për miratimin e programit të studimit me karakter profesional në “SHOQËRUES TURISTIK NË GJUHË GJERMANE”
48. Për miratimin e raportit vjetor për veprimtarinë e Universitetit të Elbasanit “ALEKSANDËR XHUVANI” për vitin akademik 2017-2018”
49. “Për ndërprerjen e regjistrimit të mëtejshëm të sudentëve në disa programe të ciklit të parë të studimit, për vitin akademik 2018-2019”
50. Për kriteret e pranimit të ciklit të parë të studimeve, në Universitetin e Elbasanit ALEKSANDER XHUVANI për vitin akademik 2020-2021
51. Për miratimin e rregullores së organizimit të zgjedhjeve për këshillin studentor të Universitetit të Elbasanit Aleksander Xhuvani
52. “Për miratimin e strukturës së përgjithshme të UniversItetit të Elbasanit ALEKSANDER XHUVANI për vitin 2019”
53. “Për modelet evidencave për veprimtarinë dhe ngarkesën mësimore të personelit akademik të Universitetit të Elbasanit “ALEKSANDËR XHUVANI”
54. Për miratimin e përmbajtjes dhe formës së Çertifikatës Medalje e Artë, që lëshohen nga Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani
55. Vendim Nr. 4, datë 10.04.2019 Për miratimin e buxhetit të vitit 2019
56. Vendim për shpalljen e procesit të regjistrimit të kandidatëve për anëtarë të komisioneve të përhershme në nivel institucional në UE.
59. Vendim nr. 13 i datës 05.07.2019 për miratimin e përbërjes së komisionit të përhershëm në nivel institucional për marrëdhëniet me studentët dhe këshillimin e karrierës.
60. Vendim nr. 14, dt. 05.07.2019 për miratimin e kuotave të pranimit në programet e studimeve të ciklit të parë, diplomë me karakter profesional për vitin akademik 2019-2020.
61. Vendim nr. 15, dt 05.07.2019 për miratimin e kuotave të pranimit në programet e studimeve të ciklit të parë bachelor për vitin akademik 2019-2020.
62. Vendim nr. 16, dt 05.07.2019 për miratimin e kuotave të pranimit në programet e studimeve të ciklit të dytë master profesional për vitin akademik 2019-2020.
63. Vendim nr. 17, dt 05.07.2019 për miratimin e kuotave të pranimit në programet e studimeve të ciklit të dytë master i shkencave për vitin akademik 2019-2020.
65. Vendim nr. 19, datë 09.08.2019 Për miratimin e PBuxhetit Afatmesëm (PBA) 2020 - 20222 të Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani
66. Vendim nr. 20, datë 01.10.2019 Për miratimin e raportit vjetor për veprmtarinë e Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani pë vitin akademik 2018-2019.
69. Vendim nr. 23, datë 01.10.2019 Për miratimin e formës dhe përmbajtjes së diplomës së gradës Shkencore DOKTOR
70. Vendim nr. 24, datë 01.10.2019 Për miratimin e riorganizimit të një Njësie bazë në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike
71. Vendim nr. 25, datë 01.10.2019 Për akordimin e titullit DOCTOR HONORIS CAUSA Prof. Maurizio Giuliani
72. Vendim nr. 26, datë 13.11.2019, Për rialokimin e kuotave në programet e studimit të ciklit të dytë për vitin akademik 2019-2020
73. Vendim nr. 27, datë 13.11.2019 Për organizimin e programeve të studimit me numër të ulët studentësh në njësitë kryesore të Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani
74. Vendim nr.28, datë 13.11.2019 Për çregjistrim dhe regjistrim studentësh nga një program studimi në një program tjetër studimi.
78. Vendim senati nr. 03, datë 28.01.2020 Për miratimin e rregullores së studimeve në Universitetin e Elbasanit Aleksandër Xhuvani
79. Vendim senati nr. 04, datë 28.01.2020 Për kriteret e pranimit në ciklin e parë të studimeve, në Universitetin e Elbasanit Alksandër Xhuvani për vitin akademik 2021-2022
80. Vendim senati nr. 05, datë 28.01.2020 Për shpalljen e procesit të kandidimit për anëtar të këshillit të etikës të UE-së.
81. Për miratimin e formës dhe përmbajtjes së disa diplomave për programe të studimit me karkater profesional, me kohë të plotë
82. Për krijimin dhe përbërjen e këshillit të etikës të Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani
83. Për miratimin e plan buxhetit të vitit 2020
84. Për miratimin e numrit të personelit të Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani
85. Për miratimin e rregullores për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet drejtuese dhe senatin akademik në Universitetin e Elbasanit Aleksandër Xhuvani
86 Vendim nr, 15, datë 05.04.2020 Për miratimin e kodit të etikës të Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani
87 Vendim nr. 16, datë 05.04.2020 Për miratimin e Rregullores së Funksionimit të Senatit Akademik të Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani
88 Vendim nr 18, datë 05.04.2020 Për miratimin e Rregullores së Studimeve të Fakultetit të Shkencave të Natyrës të Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani
89 Vendim nr. 23, datë 12.04.2020 Për miratimin e Rregullores për krijimin, regjistrimin, ruajtjen , shërbimin, dorëzimin e dokumenteve në Universitetin e Elbasanit Aleksandër Xhuvani
90 Vendim nr 17, datë 05.04.2020 Për miratimin e Rregullores së Studimeve të Fakultetit të Shkencave Humane të Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani
91 Vendim nr 19, datë 05.04.2020 Për miratimin e Rregullores së Studimeve të Fakultetit të Shkencave të Mjekësore Teknike të Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani
92 Vendim nr 21, datë 05.04.2020 Për miratimin e Rregullores së Studimeve të Fakultetit të Shkencave të Edukimit të Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani
93 Vendim nr 20 datë 05.04.2020 Për miratimin e Rregullores së Studimeve të Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani
94 Vendim nr. 24, datë 12.04.2020 Për miratimin e modaliteteve Për caktimin e kritereve dhe procedurave për punësimin e personelit akademik në UE
95 Vendim nr. 25, datë 19.04.2020 Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e sistemit të menaxhimit në edukim në Universitetin e Elbasanit Alksandër Xhunvani
96 Vendim nr. 11, datë 02.03.2020 Për shpalljen e procesit të kandididmit për anëtar të komisionit institucional zgjedhor dhe komisionit të apelimit të EU-së
97 Vendim nr. 12, datë 06.03.2020 Për caktimin e sekretarit të komisionit institucional zgjedhor të Universitetit të Elbasanit Alksandër Xhuvani
98 Vendim nr. 13, datë 06.03.2020 Për krijimin dhe përbërjen e komisionit të apelimit të Universitetit të Elbasanit Alksandër Xhuvani
99 Vendim nr. 14, datë 06.03.2020 Për krijimin dhe përbërjen e komisionit institucional zgjedhor të Universitetit të Elbasanit Alksandër Xhuvani (2)
100 Vendim nr. 22, datë 12.04.2020 Për miratimin e rregullores së organizimit dhe funksionimit të Universitetit të Elbasanit Alksandër Xhuvani