Publikime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Kerkimi shkencor ne UE, Buletini shkencor ,Uniel


Buletini shkencor

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Kerkimi shkencor ne UE, Qendrat kërkimore ,Uniel


Qendrat kërkimore

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Kerkimi shkencor ne UE, Publikime ,Uniel


Publikime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Kerkimi shkencor ne UE, Euro-Balkan Law and Economics Review Journal ,Uniel

Euro-Balkan Law and Economics Review Journal

Shiko me shume

Punime Doktorature

Resul Telhaj - Fjalia pyetëse në gjuhën shqipe

Etleva Nita (Breshani)- Diplomacia shqiptare 1978-1991 “Vetëizolimi” dhe shanse të humbura

Majlinda Ismaili Mahmudi - Anglicizmat, vendi dhe përdorimi i tyre në shqipen e shqiptarëve të Maqedonisë (së Veriut)

Merita Balliçi-Kuptimi përgjithësues kontekstor në gjuhën shqipe

Edesa Paheshti-Mbi kategorinë e kohës dhe mënyrës në foljet e gjuhës shqipe dhe gjermane

Eva Papamihali - Terminologjia e urbanistikës në gjuhën shqipe. Fjalor i termave të urbanistikës (Shqip - Frëngjisht - Anglisht)

Ornela Çoku - Tiparet dalluese të leksikut dhe stilit shprehës në tragjedinë “MAKBETH”. Një vështrim krahasues midis tekstit origjinal të Shekspirit dhe tekstit të përkthyer nga Noli

Enkeleida Nosi (Agaçi) - Lef Nosi në jetën politike shqiptare të viteve 1900-1924

Artan Ibërshimi - Vallja dhe riti në terrenin etnokoreografik shqiptar

Kastriot Tusha - Kënga popullore qytetare e Elbasanit dhe vendi i saj në trashëgiminë tonë kulturore

Juliana Hasekiu-Lloshi - Figura e Dervish Bej Biçakut dhe kontributi i tij në historinë e Shqipërisë dhe të Elbasanit

Besnik Bajrami - Kongresi i Dibrës i vitit 1909

Fabiana Velencia - Shprehja gjuhësore e marrëdhënieve shkakore në gjuhën shqipe dhe angleze

Rilind Mahmudi - Lidhja kryefjalë - kallëzues - kundrinor në gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze

Ardita Dylgjeri - Ligjërata politike dhe veçantitë e përvijimit të saj në gjuhën shqipe (këndvështrim pragmatik)

Lediona Lumi - Vështrim mbi gjuhën e sotme të politikës (funksione dhe veçanti leksiko-gramatikore)