Legjislacion ndërkombëtar dhe kombëtar

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati akademik i UE,  Legjislacion ,Legjislacion ndërkombëtar dhe kombëtar

Legjislacion ndërkombëtar dhe kombëtar

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati akademik i UE, Legjislacion ,Akte të brendshme

Akte të brendshme

Me shume

Legjislacion

Përmbledhje e legjislacionit për arsimin e lartë 23 shtator 2020

Udhezimi-nr-1-dt-14012020.pdf

Urdhezim_nr_23_dt_16102017.pdf
Urdher-nr-108-dt-852020-per-shtyrjen-e-dt-se-zgjedhjeve.pdf
Urdher-nr-8-dt-1412020-zgjedhje.pdf
Udhezim-nr-10-date-3032020.pdf
Urdher-99-ndryshime-ne-urdhrin-8-2020-procesi-zgjedhjeve-ne-IAL-publike.pdf
Udhëzim nr. 15 datë 26.05.2020 për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr.10 datë 15.05.2019 “Për procedurat e aplikimit dhe regjistrimit në institucionet e Arsimit të Lartë” i ndryshuar.
Udhezim-nr23-dt-2892020.pdf
Udhezim-nr-12-date-1852020.pdf
Udhezimi-nr-22-date-03092020.pdf
Udhezimi-Nr17dt_23062020.pdf
2173-udhezim-nr-11-date-242020.pdf
2501-urdher-104-date-3042020.pdf
Udher-Nr293dt_29092020.pdf
535-urdher-nr-175-date-30062020.pdf
2173-udhezim-nr-11-date-242020.pdf
Ligji_i_Arsimit_te_Larte_80-2015.pdf
2-_AKTET_NENLIGJORE_Arsimi_i_larte_prill_2018.pdf
UDHEZIM_nr_25_date_10112017_i_perditesuar_regjistrimi_i_formave_te_diplomave.pdf
Udhezim_52_03122015_perditesuar_niveli_i_gjuheve_te_huaja_dhe_testeve.pdf
Udhezimi_nr_29_dt_1092018_per_veprimtarine_dhe_ngarkesen_mesimore.pdf
Udhezimi-nr16-dt-08072019_per_pajisjen_me_regjistra_te_IAL.pdf
Udhezimi-nr-24-dt-21102019_Ndryshime_ne_Udhezimin_5_raportimi_vjetor.pdf
Udhezimi-nr-36-dt-23112018_per_disa_ndryshime_ne_udhezimin_per_ngarkesen.pdf
Udhezimi-nr-52_i_perditesuar.pdf
Vendim_777.pdf
Vendim_778.pdf
Vendim_779.pdf
Vendim_780.pdf
Vendim_781.pdf
Vendim_782.pdf
Vendim_783.pdf
Vendim_784.pdf
VKM_-Pr_miratimin_e_Kodit_t_Cilsis_s_Arsimit_t_Lart_.pdf
VKM_288_21052018_perditesuar_kufiri_maksimal_i_tarifes_se_shkollimit.pdf
VKM_1101__28122015_perditesuar_transporti_i_nxenesve_dhe_studenteve.pdf