Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

NJOFTIM “PËR SHPALLJEN E REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE PËR POSTIN E AUTORITETIT DREJTUES “DEKAN” DHE “PËRGJEGJËS DEPARTAMENTI” NË FAKULTETIN EKONOMIK”

Pas përfundimit të procesit të numërimit të votave dhe llogaritjes së rezultatit të votimit në Fakultetin Ekonomik bazuar në procesverbalet përkatëse të KZF-së ne zbatim te Ligjit 80/2015. "Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë"; në Rregulloren “Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet drejtuese dhe Senatin Akademik në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani", kreu VI, neni 35 “Vlerësimi, numërimi i votave dhe nxjerrja e rezultatit për zgjedhjen e Rektorit, për anëtarë të Senatit Akademik, autoritet drejtues në njësinë kryesore, autoritet drejtues në njësinë bazë”, Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit Ekonomik në mbledhjen e tij të datës 21.06.2024,

V E N D 0 S I

1. Shpallet fitues për postin e autoritetit drejtues Dekan i Fakultetit Ekonomik, z. Shpëtim ÇERRI me 71.19 % të votave (sipas formulës)

2. Shpallet fitues për postin e autoritetit drejtues Përgjegjës i Departamentit të “Financë-kontabilitetit”, znj. Marsida ASHIKU me 55.6 % të votave (sipas formulës)

3. Shpallet fitues për postin e autoritetit drejtues Përgjegjës i Departamentit të “Drejtës”, z. Arbër GJETA me 100 % të votave (sipas formulës)

4. Shpallet fitues për postin e autoritetit drejtues Përgjegjës i Departamentit të “Marketing-Inxhinieri”, znj. Mimoza KOTOLLAKU me 100 % të votave (sipas formulës)

5. Shpallet fitues për postin e autoritetit drejtues Përgjegjës i Departamentit të “Administrim-Biznesit”, z. Gjergji SHQAU me 100 % të votave (sipas formulës)

6. Shpallet fitues për postin e autoritetit drejtues Përgjegjës i Departamentit të “Ekonomiksit”, znj. Jonida BIÇOKU me 100 % të votave (sipas formulës)

7. Shpallet fitues për postin e autoritetit drejtues Përgjegjës i Qendrës  “Kërkimore shkencore për kërkime dhe zhvillime në drejtësi dhe ekonomik”, znj. Aida SARAÇI me 80 % të votave (sipas formulës)

Vendimet e KZF-së