Projekte ku UE është pjesë

Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , Projekte ku UE eshte pjese, Uniel

Projekte ku UE është pjesë

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , Erasmus + Mobilitete , Uniel

Erasmus + Mobilitete

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , UE Journal , Uniel

UE Journal

Me shume

Informacion mbi projektet aktuale në Universitetin “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan.

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” i Elbasanit disponon aktualisht këto projekte:

Nuk janë pjesë e këtij pasqyrimi projektet të cilat kanë përfunduar sipas afateve kohore përkatëse si dhe projektet të cilat janë ende në fazën e diskutimit.

I. Relacion informues mbi Projektin TEMPUS ENCHASE, Koblenz, Gjermani, (2013-2016)

Projekti titullohet: ENCHASE (Enhancing Albanian System of Quality Assurance in Higher Education: Application of the process and outcome-based methodology) Përmirësimi i Sistemit të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë në Shqipëri, aplikimi i procesit dhe metodologjisë së bazuar në rezultatet, në pritshmëri. Qëllimi: Projekti ka për qëllim të forcojë sistemin e Sigurimit të Cilësisë (SC) Në Arsimin e Lartë (AL) në Shqipëri duke zhvilluar një kuadër të përgjithshëm kombëtar dhe të unifikuar për SC në Shqipëri, duke synuar ndërtimin e kapaciteteve të aktorëve që merren me këtë proces dhe duke hartuar një metodologji të bazuar në rezultate konkrete përsa i përket SC dhe vetëvlerësimit apo vlerësimit të brendshëm të institucioneve të AL; duke nxitur pjesëmarrjen e studentëve dhe stafit akademik në vetëvlerësimin e institucionit.

Çfarë pritet nga ky projekt:

 • Një kuadër i përgjithshëm kombëtar, legjitim për SC
 • Metodologji për vlerësimin e brendshëm të lidhur ngushtësisht me vlerësimin e jashtëm
 • Aktorë të përgatitur profesionalisht nga të gjithë partnerët
 • Një mbështetje të fortë për krijimin e një tradite për përfshirjen e studentëve dhe stafit akademik në këtë proces

Partnerët në këtë projekt janë:

Partnerët nga BE:

 • Universiteti Koblenz-Landau, Gjermani (koordinator dhe kontraktor)
 • Universiteti i Maine, Francë
 • Qendra e Studimeve dhe Iniciativave Evropiane (CSIE), Itali
 • Universiteti Vltavska (Menaxhim Informacioni, Administrim Biznesi dhe Juridik), Republika Çeke
 • Qendra Universitare e Sigurimit të Cilësisë në Hollandë, Utrecht, Hollandë

Partnerët nga Shqipëria

 • APAAL (Agjensia Publike e Akreditimit, Arsimit Lartë, Tiranë, Shqipëri), koordinatori lokal)
 • Ministria Arsimit dhe Sporteve (nuk u paraqit)
 • Universiteti ‘F. Noli’, Korçë
 • Universiteti ‘Pavarësia’, Vlorë
 • Fakulteti i Drejtësisë, UT, Tiranë
 • Universiteti ‘A. Xhuvani’, Elbasan,
 • Universiteti Europian i Tiranës
 • Universiteti ‘A. Moisiu’, Durrës
 • Universiteti Amerikan i Tiranës (nuk u paraqit)

II. Relacion informues mbi Projektin CEEPUS II

Titulli i projektit: Metodat aktive në mësimdhënien e matematikës

Partnerët në këtë rrjet bashkëpunimi janë: Universiteti ”Aleksandër Xhuvani”, Elbasan, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departamenti i Matematikës dhe Informatikës dhe Universiteti i Miscolc Hungari, Departamenti i Analizës.

Pikat e kontaktit dhe koordinatorët për çdo partner janë:

 • Prof.as.Dr Peçi Naqellari – pikë kontakti për UE-në, Dekan i Fakultetit të Shkencave të Natyrës
 • Prof.Dr –Peter Kortezi, profesor në Universitetin e Miscolc, Departamenti i Analizës

Partnerë të tjerë pjeswmarrës në këtë projekt janë:

 • Austria
 • Bullgaria
 • Bosnja- Herhegovina
 • Kroacia
 • Republika Çeke
 • Etj.

Çfarë pritet nga ky projekt:

Ky projekt ka si qëllim shkëmimin e përvojave në mësimdhënien e matematikës, nëpërmjet shkëmbimit të profesorëve të ndryshëm të analizës matematike të cilët kanë shkuar dhe kanë dhënë mësim në auditorët e Universitetit të Miscolc, sikurse edhe profesorët e këtij të fundit kanë ardhur dhe kanë dhënë mësim në auditorët tanë.

III. Relacion informues mbi Projektin TEMPUS nr. 544362 “Edukimi profesional në sport- zhvillimi në rajonin e Ballkanit”. Universiteti kryesor aplikues: Universiteti i sportit në Romë “Foro italiaco“ (2013-2016)

Ky projekt është realizuar në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave të Edukimit/ departamentin e sporteve.

Qëllimi i projektit: Përmirësimi dhe hartimi i kurrikulave në lidhje me sportin si dhe krijimi i një palestre të re pranë fakultetit të Shkencave të Edukimit. Pajisjet e palesrtës do të financohen nga Projekti TEMPUS.

Çfarë pritet nga ky projekt:

 • Përmirësim i kurrikulave universitare në lidhje me sportin
 • Aktorë të përgatitur profesionalisht nga të gjithë partnerët
 • Një mbështetje të fortë për krijimin e kushteve për implimentimin e projektit

Partnerët në këtë projekt janë:

 • Shoqata e Sportit/ Serbi
 • Dhoma e industrisë dhe tregtisë/ Tiranë
 • Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër
 • Ministria e Edukimit dhe Shkencës Shqiptare
 • Ministria e Rinisë dhe Sportit/ Serbi
 • Komiteti olimpik kombëtar/ Shqipëri
 • Universiteti i Vjenës/Austri
 • Etj.