Gjuha Angleze

Ne grupin mesimor të gjuhës angleze aktualisht figurojnë 12 pedagogë definitive, nga të cilet 1 eshte Profesor i Asociuar, 1 Doktor dhe 10 lektorë nga të cilet 6 jane me Master, 1 eshte ne vijim Masteri. Të dhenat  e tyre perkatese jane si vijon:
Lumnis Çela, vijon Doktoraten.

Pozicioni: Pergjegjes i Grupit mesimor Anglisht.

Titullar ne lendet:     Studime kulturore Britanike;     Gjuhe praktike Anglisht
Vilma Tafani, Prof. Asc. Dr.

Pozicioni: Lektor

Titullar ne lendet:Didaktika e mesimdhenies së gjuhes Angleze;   Perdorimi teknologjive ne mesimdhenien e gjuhes Angleze

Lutfije Çota, vijon Doktoratën

Pozicioni:Lektor

Titullar ne lendet:Gramatikë e gjuhes Angleze;      Hyrje në gjuhesi; Histori e gjuhes Angleze
Laureta Vavla, vijon Doktoraten

Pozicioni:Lektor

Titullar në lendet:Leksikologji dhe leksikografi;  Tekstlinguistike;  Psikolinguistike
Helian Demiri, Master

Pozicioni:        Lektor

Titullar në lendet:     Histori Britanike;  Histori Amerikane;  Studime te kulturës Ballkanike;  Pune me projekte;  Njohuri mbi BE
Eriada Cela, Master

Pozicioni:        Lektor

Titullar ne lendet:     Shkrim akademik;  Stilistike letrare;  Shkrim krijues;  Studime dhe letersi gjinore
Ornela Coku, Master

Pozicioni:Lektor

Titullar në lëndët:Letersi Britanike; Teori letersie

Ymer Leksi, Master në përfundim

Pozicioni:Lektor

Titullar në lendet:Letersi Amerikane; Perkthim – interpretim; Studime  komunikimi

Fatos Gjata

Pozicioni:Lektor

Titullar në lendet:Gjuhe praktike Anglisht

Miranda Pila

Pozicioni:Lektor

Titullar ne lendet: Histori Arti; Anglishtja e zyres dhe e biznesit

Departamenti i gjuhëve angleze dhe gjermane


Departamenti i gjuhëve angleze dhe gjermane, VITI AKADEMIK 2010-2011

Grupi mësimor për “Bachelor në gjuhë-angleze”

 

 

Nr.

Emër e mbiemër

Kualifikimi

Fusha dhe kurset universitare

1

Lumnis ÇELA

Doktorant (përgjegjës i departamentit)

Studime kulturore britanike

Gjuhë praktike anglisht

2

Vilma TAFANI

Profesor i asociuar

Didaktika e gjuhës angleze Metodologji e kërkimit shkencor në edukim

Metodologji e mësimdhënies së gjuhës angleze

3

Lutfije ÇOTA

Doktorant

Gramatikë e gjuhës angleze

Hyrje në gjuhësi

Histori e gjuhës angleze

4

Laureta VAVLA

Doktorant

Leksikologji dhe leksikografiTekstlinguistikë

Përftimi i gjuhës së dytë

5

Helian DEMIRI

Lektor, MA

Histori britanike

Histori amerikane

Studime të kulturës ballkanike

Punë me projekte

Njohuri mbi BE-në

6

Eriada ÇELA

Lektor, MA

Shkrim akademik

Stilistikë

Shkrim krijues

Studime dhe letërsi gjinore

Anglishtja e folur dhe e shkruar

7

Ornela ÇOKU

Lektor, MA

Letërsi britanike

Teori letërsie

Anglishtja specifike

8

Lenida LEKLI

Lektor, MA

ESP

Anglishtja specifike

9

Fatos GJATA

Lektor

Gjuhë praktike anglisht

Anglishtja specifike

10

Ymer LEKSI

Lektor

Letërsi amerikane

Përkthim–interpretim

Studime komunikimi

11

Miranda PILA

Lektor

Histori arti

Anglishtja e zyrës dhe e biznesit

Anglishtja specifike

12

Ledia KAZAZI

Lektor

ESP

Anglishtja specifike

13

Ardita DYLGJERI

Lektor

ESP

Anglishtja specifike

 

 

Grupi mësimor për “Bachelor në gjuhë gjermane”

 

Nr.

Emër e mbiemër

Kualifikimi

Fusha dhe kurset universitare

1

Ema KRISTO

Doktor

(përgjegjës i grupit mësimor)

Stilistikë

Shkrim akademik

Tekstlinguistikë

2

Etleva LALA

Doktor

Histori gjermane

Qytetërim gjerman

Histori arti

3

Gladiola SADIKU

Doktorant

Hyrje në gjuhësi

Leksikologji e leksikografi

Analizë teksti

Teori komunikimi

4

Gentian SADIKU

Lektor, MA

Gramatikë e gjuhës gjermane

Gjuhë praktike gjermanisht

5

Brunilda VERÇANI

Lektor, MA

Letërsi gjermane

Gjermanishtja e folur dhe e shkruar

6

Erjon AVLLAZAGAI

Lektor

Fonetikë dhe fonologji

Analizë teksti

E folura në publik