Njoftim shpallje konkursi

Fakulteti i Shkencave Edukimit të Universitetit “A. Xhuvani” Elbasan për nevojat e tij në Departamentin Edukim Qytetar për vitin akademik 2014-2015 shpall konkurs për 1 (nje) vend për personel akademik me kontratë.

Kriteret e përgjithshme për  konkurrim janë:

 1. Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në shkenca politike e sociale. Diplomat jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MAS.
 2. Kandidati duhet të zotërojë gradën DOKTOR i shkencave në Filozofi.
 3. Kandidati duhet të zotërojë paktën një gjuhë të huaj perëndimorë të mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.
 4. Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën mësimdhënies.
 5. Preferohet të ketë bërë publikime në fushën përkatëse
 6. Të ketë përvojë në mësimdhënie

 
Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 6.11.2014  këto dokumente:

 1. Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)
 2. C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi
 3. Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)
 4. Provime pasuniversitare mikroteza etj
 5. Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)
 6. Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.
 7. Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.
 8. Dëshmi penaliteti/ vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore
 9. Raport mjeko-ligjor

 Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do ti nënshtrohen një interviste në departament.                                                           

     
 Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/njoftime

Njoftim per shpallje konkursi

 

Fakulteti i Shkencave Humane “A. Xhuvani” Elbasan,  Departamenti Letërsi Gazetari  për nevojat e tij për personel akademik me kohë të plotë për vitin akademik 2014-2015 shpall konkurs për 1 (një) vend për personel akademik.

Kriteret për konkurrim janë:

 1. Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit. Diplomat e fituara jashtë vendit te jene te njohura nga MAS
 2. Të jetë diplomuar në degën Letërsi me notë mesatare mbi 8.5. Preferohet specialiteti në fushën e letërsisë së krahasuar me mesatare të lëndëve të specialitetit mbi 8.5.
 3. Të këtë përfunduar studimet Master (ekuivalente me te) në profilin Letërsi, me notë mesatare mbi 8.5.
 4. Te këtë përvojë mësimdhënie dhe të jetë i angazhuar në këtë fushë.
 5. Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.(preferohet anglishtja)
 6. Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse.
 7. Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 6.11.2014  këto dokumente:

 1. Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)
 2. C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi
 3. Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)
 4. Provime pasuniversitare, mikroteza etj.
 5. Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)
 6. Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.
 7. Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.
 8. Dëshmi penaliteti/ vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore
 9. Raport mjeko-ligjor

 

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do ti nënshtrohen një interviste në departament.                                                             
     
 Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/njoftime

Njoftim mbi kriteret e pranimit të kandidatëve të rinj në ciklin e dytë të studimeve

Dekanati i Fakultetit të Shkencave Humane, duke u bazuar në Ligjin Nr.9741, datë 21.5.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjet Nr. 9832, datë 12.11.2007, Nr. 10307, datë 22.7.2010, Nr. 10493, datë 15.12.2011; VKM nr. 688, datë 15.10.2014 për “Kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit në institucionet publike të arsimit të lartë për programet e studimeve të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë “Master profesionale” dhe “Master i shkencave”/”Master i arteve të bukura” për vitin akademik 2014-2015, pika 16; Udhëzimin me nr.46, datë 20.10.2014 të MAS-it për “Procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë “Master profesionale” dhe “Master i shkencave”/”Master i arteve të bukura” në institucionet publike të arsimit të lartë për vitin akademik 2014-2015; bazuar në “Rregulloren e organizimit dhe funksionimit administrativ dhe akademik të Universitetit “A.Xhuvani”, miratuar në maj 2012; bazuar mbi modalitetet e programeve të studimit të ofruara nga FHSH-ja dhe të miratuara nga Senati i UE-së, bëjmë me dije se:

1. Në “Master i shkencave në gjuhësi” mund të regjistrohen studentë me diplomë të ciklit të parë (Bachelor) ose DIND:
- në gjuhë-letërsi,
- gjuhësi,
- gjuhë shqipe dhe frënge,
- gjuhë e huaj (anglisht, frëngjisht etj.)

2. Në “Master i shkencave në studime historike” mund të regjistrohen studentë me diplomë të ciklit të parë ose DIND
- në histori,
- histori-gjeografi,
- edukatë qytetare,
- histori dhe gjuhë gjermane,
- marrëdhënie ndërkombëtare,
- gjeografi dhe gjuhë italiane.

3. Në “Master i shkencave në studime gjeografike” mund të regjistrohen studentë me diplomë të ciklit të parë ose DIND në:
- gjeografi,
- histori-gjeografi,
- edukatë qytetare,
- gjeografi dhe gjuhë italiane

4. Në “Master i shkencave në studime letrare” mund të regjistrohen studentë me diplomë të ciklit të parë ose DIND
- në gjuhë-letërsi,
- gjuhë e huaj (anglisht, frëngjisht etj.),
- gjuhë shqipe dhe frënge,
- në komunikim,
- gazetari,
- gazetari-anglisht

5. Në “Master i shkencave në trashëgimi kulturore” mund të regjistrohen studentë me diplomë të ciklit të parë ose DIND
- në histori-gjeografi,
- gjeografi dhe gjuhë italiane,
- histori dhe gjuhë gjermane,
- edukatë qytetare,
- gjuhë-letërsi,
- akademi e arteve,
- gjeografi dhe gjuhë italiane,
- histori dhe gjuhë gjermane.

 

 

Njoftim!

Njoftohen të gjithë studentët që kërkojnë të aplikojnë për një program të dytë studimi në ciklin e parë me kohë të plotë dhe studentët që kërkojnë të transferojnë studimet në ciklin e parë, se dokumentacioni I kërkuar në bazë të udhëzimeve të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, është si në shkresat më poshtë:

Shkarko informacionin 1
Shkarko informacionin 2

Njoftim

Njoftohen te gjithë aplikantët për vendet e lira të punës pranë universitetit “Aleksandër Xhuvani” , se me attach poshtë këtij njoftimi do të gjejnë të gjithë formularët që duhen plotësuar për aplikimet për staf të brendshëm e të jashtëm akademik, apo për personel joakademik. Formularët shkarkohen dhe plotësohen, për tu dorëzuar më pas si pjesë e dosjes pranë zyrës së personelit në Universitet, në bazë të afateve të kërkuara.


Fakulteti i Shkencave Humane


Fakulteti i Shkencave te Natyres


Fakulteti i Shkencave te Edukimit


Fakulteti Ekonomik

 
Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

 

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët të cilët kanë ndjekur studimet në Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) privat, të cilëve iu është hequr licenca, se mund të aplikojnë për transferimin e studimeve në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” Elbasan, sipas procedurave të Udhëzimit Nr. 33, datë 19.09.2014.
Për aplikim studenti duhet të depozitojë në sekretarinë mësimore të fakultetit përkatës, dokumentet si më poshtë:
1. Kërkesën për regjistrim;
2. Lista e notave dhe kreditet e fituara për çdo lëndë, e cila do të shërbejë për ekuivalentimin e notave të lëndëve të programit të studimit të ndjekur;
3. Për studentët që aplikojnë për transferim të studimeve në programe studimi të ciklit të parë, fotokopie të noterizuar të diplomës së Maturës Shteterore së bashku me çertifikatën e notave, ose të një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit, të vlerësuar të barasvlershme me të në Shqipëri dhe të njohur nga Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS). Kandidati që ka përfunduar shkollën e mesme në Republikën e Shqipërise përpara vitit 2011, të dorëzojë fotokopje të noterizuar të Dëftesës së pjekurisë së shkollës së mesme, së bashku me vërtetimin nga Agjencia Kombëtare e Provimeve (AKP) për shlyerjen e provimeve me zgjedhje nëse kanë dhënë provime të tilla. Në mungesë të diplomës së Maturës Shtetërore apo dëftesës së pjekurisë së shkollës së mesme duhet të paraqesë, respektivisht, vërtetim notash të Maturës Shtetërore dhe provimesh me zgjedhje, ose dublikatë të dëftesës së pjekurisë të lëshuar nga AKP ose nga drejtoria e shkollës së mesme dhe të vërtetuar në Drejtorinë Arsimore Rajonale / Zyra Arsimore përkatëse ose listën e notave të shkollës së mesme lëshuar nga Arkivi i Shtetit;
4. Për studentët që aplikojnë për transferim të studimeve në programe studimi të ciklit të dytë, përveç dokumentacionit të parashikuar në pikën 3 të këtij njoftimi, kandidati duhet të dorëzojë dhe fotokopje të noterizuar të diplomës/diplomave të ciklit/cikleve të mëparshëm të studimit të arsimit të lartë së bashku me çertifikatën e notave dhe suplementin e diplomës/diplomave përkatëse. Në rastet kur kandidati nuk disponon diplomën/diplomat mund të dorëzojë një dokument tjetër të vlefshëm për aplikimin për vazhdimin e studimeve në një IAL publike në vendin përkatës. Në rastet kur dokumenti është lëshuar nga një institucion i huaj ai duhet duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe, si dhe i njohur në Republikën e Shqipërisë nga MAS;
5. Kopje të noterizuar të dokumentit të identifikimit të vlefshëm;
6. Dokument bankar që verteton pagesën e tarifës prej 3,000 lekë për aplikimin e kryer;
7. Deklaratën e plotësuar, sipas Shtojces nr. 1 të Udhëzimit te MAS Nr.33, datë 19.09.2014, e cila firmoset në praninë e punonjësit të sekretarisë mësimore dhe kundërfirmoset nga ky i fundit;
8. Numrin e matrikullimit;
9. Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës shqipe (për shtetasit e huaj);
10. Dy fotografi personale.

Shënim: Studenti nuk mund të aplikojë për transferimin e studimeve në dy IAL njëkohësisht.