Njoftim plotësues për bursë

Mbështetur në VKM Nr. 911 datë 11.11.2015 "Për përcaktimin e kritereve për

përfitimin e bursave e pagesave dhe për kuotat financiare të ushqimit në mensa e

konvikte, për nxënësit e studentët në Institucionet Arsimore Publike, për vitin shkollor

2015 - 2016", pika 2.1 a)

Studentët që janë me vëndbanim në njësitë administrative:

1. Njësia Administrative Shushicë Elbasan

2. Njësia Administrative Labinot Fushë Elbasan

3. Njësia Administrative Bradashesh Elbasan

4. Njësia Administrative Shirgjan Elbasan

Përvec dokumenteve të kërkuara në formularin “Aplikim për bursë viti 2015 – 2016”

nga njësitë administrative ku banojnë të marrin vërtetim në të cilin të jetë cilësuar

distanca në ___ km nga qëndra e Njësisë administrative deri tek vendbanimi ku jeton

familja.

Njoftim per bursa

Rektorati i Universitetit “A Xhuvani”, Elbasan

Mbështetur në VKM Nr. 911 datë 11.11.2015 "Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave e pagesave dhe për kuotat financiare të ushqimit
në mensa e konvikte, për nxënësit e studentët në Institucionet Arsimore Publike, për vitin shkollor 2015 - 2016",
Njofton:
Studentët e viteve II – ta e të III – ta në të gjitha programet e Ciklit të parë të studimit “Bachelor me kohë të plotë”, të cilët kanë qenë trajtuar me bursë një vit më
parë, si dhe ata që kërkojnë të përfitojnë nga bursat e ndërmjetme në dispozicion të Universitetit, duhet:
A. Sipas kriterit ekonomik:
I. Në qoftë se familja (trungu familjar) merr ndihmë ekonomike si familje në nevojë, të dorëzojnë këto dokumente:
1. Certifikatë familjare – origjinale, e lëshuar brenda 3 muajve nga data e dorëzimit të dokumentacionit nga Zyra e Gjendjes Civile.
2. Vërtetim në emër të kryefamiljarit për trajtimin e familjes së tij me ndihmë ekonomike si familje në nevojë, ku të specifikohet: numri i dosjes dhe numri i
frymëve që përfitojnë ndihmë, masa e ndihmës (vlera e shprehur me shifra dhe fjalë) – lëshuar nga Njësia e Qeverisjes Vendore. Mos dorëzimi i
dokumentit sipas të dhënave të kërkuara përbën shkak për skualifikim.
3. Dokumentin e bankës për hapje numër llogarie – vetëm pranë Raiffeisen Bank.
4. Kartë identiteti e studentit - fotokopje
II. Në qoftë se familja (trungu familjar) nuk merr ndihmë ekonomike si familje në nevojë, krahas dokumenteve të mësipërme do të
dorëzojnë edhe këto dokumente:
1. Vërtetim për të gjithë anëtarët e familjes, të aftë për punë, që janë të regjistruar si punëkërkues te papunë – lëshuar nga DR Punësimit të Qarkut.
2. Vërtetim për të gjithë anëtarët e familjes, të aftë për punë që kanë ose jo aktivitet privat – lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatim-Taksave e Qarkut.
3. Vërtetim për të gjithë anëtarët e familjes, që kanë ose jo automjet – lëshuar nga D.P.SH.T.RR. (Drejtoria Rajonale e qarkut përkatës).
4. Vërtetim për të gjithë anëtarët e familjes që përfitojnë ose jo të ardhura – lëshuar nga Njësia e Qeverisjes Vendore, DRS Shoqërore e Qarkut, Qendra e
punës
III. Secili student bashkëshort me fëmijë, që është akomoduar në konvikt publik, përveç dokumentacionit të mësipërm, sipas kriterit ekonomik, duhet të
dorëzojnë edhe vërtetim që banon në konvikt publik.
B. Jashtë kriterit ekonomik
Të gjithë studentët që do të aplikojnë sipas kategorive të mëposhtme, duhet të dorëzojnë:
I. Studentë që kanë përfituar statusin e jetimit – dokumentin e statusit të jetimit (fotokopje e noterizuar),
II. Studentë që kanë humbur kujdestarinë prindërore, me vendim gjykate të formës së prerë - vendim gjykate (fotokopje e noterizuar),
III. Studentë që gëzojnë statusin ligjor të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik - dokumentin përkatës (fotokopje e noterizuar).
IV. Studentë që gëzojnë statusin ligjor që nuk shikojnë apo nuk dëgjojnë - dokumentin përkatës (fotokopje e noterizuar).
V. Studentë, fëmijë të personave që gëzojnë statusin e invalidit e përfitojnë pension invaliditeti dhe nuk kanë të ardhura të tjera:
1. Certifikatë familjare – origjinale, e lëshuar brenda 3 muajve nga data e dorëzimit të dokumentacionit nga Zyra e Gjendjes Civile.
2. Kopje e noterizuar e vërtetimit të KMCAP e prindit dhe vërtetim për përfitim pension invaliditeti, lëshuar nga DRS Shoqërore e Qarkut.
3. Vërtetim për të gjithë anëtarët e familjes që përfitojnë ose jo të ardhura – lëshuar nga Njësia e Qeverisjes Vendore, DRS Shoqërore e Qarkut, Qendra e
punës.
VI. Student që janë identifikuar dhe trajtuar si viktima të trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë humbur kujdesin prindëror - vendim gjykate (fotokopje e
noterizuar).
 Nuk përfitojnë bursë studentët që:
- Vazhdojnë studimet në largësinë nën 10 km nga vendbanimi i përhershëm i tyre.
- Janë ndarë nga trungu familjar
- Familjet e tyre ushtrojnë veprimtari private
- Vazhdojnë studimet në një program të dytë studimi.
- Shpallen ngelës dhe humbasin vitin shkollor për arsye të rezultateve jokaluese.
C. Dokumentacioni i përgatitur dhe i renditur sipas formularit të Aplikimit për bursë të dorëzohet nga vetë studenti në Rektorat – protokolli, nga data
18.11.2015 - 30.11.2015

Shkarkoni formularin e aplikimit 

Shkarko vendimin e këshillit të ministrave


 

Për procedurën e përjashtimit dhe reduktimit të tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin studimet në ciklin I dhe II, me kohë të plotë, për vitin akademik 2015-2016

Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor

në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, VKM Nr. 638, datë 22.7.2015

ndryshuar me VKM– në Nr. 866 datë 23.10.2015 “Për kuotat e pranimit dhe tarifat e studimit në ciklin e parë

dhe të dytë të studimeve, në institucionet publike të arsimit të lartë , në programet e studimeve me kohë të

plotë, për vitin akademik 2015 –2016”

Njoftojmë:

Studentët që studiojnë në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” në ciklin I dhe II me kohë të plotë

dhe vijnë nga shtresat sociale të mëposhtme:

1. Personat që nuk shikojnë / dëgjojnë;

2. Invalidët e punës dhe fëmijët e tyre;

3. Invalidët;

4. Invalidët paraplegjikë dhe tetraplegjikë dhe fëmijët e tyre;

5. Jetimët;

6. Studenti, të cilit njëri nga prindërit i është ndarë nga jeta dhe familja e tij përfiton ndihmë

ekonomike nga njësitë e qeverisjes vendore;

7. Romët;

8. Ballkano – egjiptianët;

9. Ish-të dënuarit dhe të përndjekurit politikë nga sistemi komunist ose fëmijët me prindër të

dënuar politikë me heqje lirie;

10. Fëmijë të policëve e të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, si dhe fëmijët e punonjësve

të Gardës së Republikës, të punonjësve të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe

Ankesat, të punonjësve të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, kur

punonjësit kanë humbur jetën në krye ose për shkak të detyrës;

11. Të prekurit nga HIV-AIDS;

Formulari i aplikimit “PRAKTIKË PËR PËRJASHTIM TË PLOTË OSE REDUKTIM NGA

TARIFA E SHKOLLIMIT” gjendet në web – site: www.uniel.edu.al rubrika Informacione /

njoftime dhe të shkarkohet nga kjo adresë.

Dokumentacioni i përgatitur sipas formularit përkatës të dorëzohet nga vetë studenti në Rektorat

duke filluar nga data 02.11.2015

Shkarko  formularin e aplikimit për "Studimet bachelor"

Shkarko  formularin e aplikimit për "Studimet master"

 

NJOFTIM SHPALLJE KONKURSI DEPARTAMENTI INFORMATIKE

Fakulteti i Shkencave të Natyrës në Universitetin “A. Xhuvani” Elbasan, për nevojat e tij  në Departamentin Informatikë për vitin akademik 2015-2016, shpall konkurs për 1 (një) personel akademik me kohë të plotë   

Kriteret për konkurim janë:

 

 1. Të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në Inxhinieri Informatike, Informatikë dhe Teknologji Informacioni. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet te jenë të njohura nga MAS
 2. Të jetë diplomuar në fushën e shkencave Informatike me notë mesatare mbi 8.5.
 3. Të këtë përfunduar studimet Master (ekuivalente me të) në një nga drejtimet e mësipërme  me notë mesatare mbi 8.5
 4. Te këtë përvojë mësimdhënie në lëndën e Informatikës e kërkimit shkencor dhe të jetë aktualisht i angazhuar në fushën e kërkimit shkencor.
 5. Të ketë kurse kualifikimi brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse (grada, titulli është përparësi)
 6. Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore (preferohet anglishtja) e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.
 7. Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë  11.11.2015  këto dokumente:

 

1.      Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)

2.      C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi

3.      Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)

4.      Provime pasuniversitare mikroteza etj

5.      Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)

6.      Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.      Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.      Dëshmi penaliteti/ vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore

9.      Raport mjeko-ligjor

 

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/njoftim

NJOFTIM SHPALLJE KONKURSI DEPARTAMENTI FIZIKE

Fakulteti i Shkencave të Natyrës në Universitetin “A. Xhuvani” Elbasan, për nevojat e tij  në Departamentin Fizikë për vitin akademik 2015-2016, shpall konkurs për 1 (një) personel akademik me kohë të plotë   

Kriteret për konkurim janë:

 

 1. Të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në shkenca fizike. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet te jenë të njohura nga MAS
 2. Të jetë diplomuar në fushën e shkencave Informatike me notë mesatare mbi 8.5.
 3. Të këtë përfunduar studimet Master (ekuivalente me të) në profilin Fizikë me notë mesatare mbi 8.5
 4. Te këtë përvojë mësimdhënie e angazhuar në kërkimin shkencor
 5. Të ketë kurse kualifikimi brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse (grada, titulli është përparësi)
 6. Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore (preferohet anglishtja) e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.
 7. Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë  11.11.2015  këto dokumente:

 

1.      Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)

2.      C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi

3.      Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)

4.      Provime pasuniversitare mikroteza etj

5.      Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)

6.      Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.      Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.      Dëshmi penaliteti/ vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore

9.      Raport mjeko-ligjor

 

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/njoftim