Njoftim

Njoftojmë gjithë të interesuarit se në tabelën e mëposhtme do të gjeni pikët e marra nga çdo konkurent, në testet e zhvilluara nga Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, për programin e studimit “Edukim Fizik dhe Sporte”. Sqarim. Në tabelë janë vetëm pikët e marra në konkurim nga ana e kandidatëve për studentë. Ashtu siç e parashikon edhe vendimi i Këshillit të Ministrave, këto pikë janë 50% e pikëve të përgjithshme të secilit konkurent, ndërkohë që 50% do të llogariten nga mesatarja e shkollës së mesme. Pra lista e fituesve do të shpallet pasi të mblidhen të dy rezultatet nga APRIAL. Shkarkoni materialin

Njoftime

"Njoftohen te gjithe konkurentet qe jane regjistruar per te zhvilluar normat e pranimit per programin e studimit "Edukim fizk dhe sporte" per vitin akademik 2014-2015, prane Fakultetit te Shkencave te Edukimit se keto norma do te zhvillohen pergjate datave 2-5 Shtator. Konkurentet duhet te paraqiten ne daten 2 shtator ora 8.00, prane ambienteve te pallatit te sportit "Tomorr Sinani" te qytetit te Elbasanit. Rregulloren e konkurimit dhe piket perkatese sipas disiplinave do ti gjeni ne materialin e meposhtem: Rregullore konkursi UE

Ambasadorja franceze ne Tirane zhvillon nje vizite ne Universitetin "Aleksander Xhuvani" ne Elbasan.

Më datë 10  prill 2014, Ambasadorja Franceze në Shqipëri zj. Christine Moro, vizitoi  Universitetin e Elbasanit.

Pas një prezantimi të Universitetit nga rektori  Prof. Dr. Liman Varoshi, u diskutuan ndër të tjera edhe mundësitë e bashkëpunimit me Ambasadën Franceze, si dhe me institucione homologe në Francë

Qëllimi i vizitës ishte mbajtja e një leksioni me temë “Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Europian”, me studentë dhe lektorë të degës së gazetarisë. Leksioni u ndoq me mjaft interes nga të pranishmit dhe u pasua nga pyetje, të cilat morën trajtën e një debati mjaft konstruktiv.

 

NJOFTIM SHPALLJE KONKURSI

Universiteti “A. Xhuvani” Elbasan shpall konkurs për vendi të lirë punë në Drejtorinë Juridike për pozicionin “Specialist prokurimi”.
Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme: 

1.    Të kenë mbaruar studimet e larta dhe të ketë titullin “Ekonomist" ose “Inxhinier”.

2.      Të kenë eksperience pune në administratën publike, të paktën 10 (dhjetë) vjet.

3.      Të kenë këtë përvojë pune në fsuhën e prokurimit publik, të paktën 5 (pesë) vjet.

4.      Të kenë kualifikime në fushën e prokurimit publik.

5.      Të zotërojnë gjuhë të huaj.

6.      Të njohin programet bazë në kompjuter.

7.      Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup.

8.      Të kenë njohuri shumë të mira të legjislacionit për prokurimin publik.

9.      Të mos kenë konflike interesi dhe nepotizëm me personelin e Universitetit “A. Xhuvani”.

10.  Të mos jenë marrë  më parë masa disiplinore e largimit nga puna ndaj kandidatëve.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri me  datë24 .04.2014 këto dokumente:

 

  1. Kërkesë për ketë pozicion
  2. C. V
  3. Kopje të diplomës dhe të Listës së notave (noterizuar)
  4. Kopje të librezës së punës
  5. Referenca
  6. Dëshmi të Kualifikimeve.
  7. Dëshmi të njohjes së gjuhës së huaj dhe përdorimit të kompjuterit  (të noterizuar).
  8. Deklaratë e kandidatit për mos pasjen e konfliktit të interesit dhe nepotizëm me personelin e Universitetit “A. Xhuvani”.
  9. Vërtetimin e gjendjes gjyqësore

Pas shqyrtimit paraprak të dokumentacionit, kandidatët që plotësojnë kriteret do t’i nënshtrohen testimit me shkrim lidhur me legjislacionin mbi prokurimin publik dhe intervistës me gojë.

 

  

Njoftim

 

Fakulteti i Shkencave Humane "A. Xhuvani" Elbasan për nevojat e tij për staf akademik me kohë të pjesshme në Departamentin Anglisht – Gjermanisht për vitin akademik 2013-2014 shpall konkurs me kërkesa si më poshtë 

Kriteret për konkurrim janë:

 

1.Të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit.

2.Të jetë diplomuar në degën (Gjuhe e huaj, Anglisht) me notë mesatare mbi 8.5 dhe të lëndëve të specialitetit 9.

3.Të këtë përfunduar studimet studimet pasuniversitare Master i Nivelit të dytë (ose Master i shkencave) në profilin e Gjuhë Angleze me notë mesatare 9.

4.Te këtë përvojë mësimdhënie në lëndën e Gjuhës Angleze dhe të jetë aktualisht i angazhuar në këtë sektor.

5.Të jetë i angazhuar në kualifikimin pasuniversitar (grada, titulli është përparësi)

6.Të zotërojë teknikën e informacionit.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit "Aleksandër Xhuvani" Elbasan deri me 31.03.2014 këto dokumente:

 

1.Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)

2.C. V të përgjithshme

3.Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)

4.Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

5.Vërtetim nga qendra e punës që e lejon të japë mësim.

 

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do ti nënshtrohen një interviste në departament. 

Komisioni i konkurimit