Njoftim per zgjedhjen e anetareve te Bordit te Administrimit ne UE

Bazuar në Nenin 48 pika 1 të Ligjit 80/2015, fillon proçedura për kandidimin për Anëtarë të Bordit të Administrimit , përfaqsues të Universitetit “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan.

Kanë të drejtë të kandidojnë anëtarët e personelit akademik me kohë të plotë të Universitetit “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan.

Kërkesa duhet të paraqitet brenda datës 01.07.2016, pranë sekretarisë së Senatit Akademik në Rektorat.

Rektori

Skënder Topi

Njoftim

Duke marrë shkas se përfaqësuesi i studentëve në Komisionin Institucional të Zgjedhjeve në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” Elbasan ka dhënë dorëheqjen nga detyra për arsye shëndetësore, në zbatim të Kreu II, neni 6, pika 1/a, kërkohet që KIZ të plotësohet me përfaqësuesin e studentëve. 
Për këtë, brenda datës 10.04.2016, ora 12.00, janë të lutur studentët që vijojnë studimet në ciklin e parë/ të dytë me kohë të plotë të paraqesin vetëdeklarimin për kandidat për anëtar të KIZ.
Studentët e interesuar duhet të paraqesin kërkesën pranë Sekretarisë së KIZ brenda datës 10.04.2016, ora 12.00.  

 

NJOFTIM PER ZGJEDHJEN E PERFAQSUESIT TE STUDENTEVE NE KIZ

Duke marrë shkas se përfaqësuesi i studentëve në Komisionin Institucional të Zgjedhjeve në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” Elbasan ka dhënë dorëheqjen nga detyra për arsye shëndetësore, në zbatim të Kreu II, neni 6, pika 1/a, kërkohet që KIZ të plotësohet me përfaqësuesin e studentëve. 

Për këtë, brenda datës 10.04.2016, ora 12.00, janë të lutur studentët që vijojnë studimet në ciklin e parë/ të dytë me kohë të plotë të paraqesin vetëdeklarimin për kandidat për anëtar të KIZ.

Studentët e interesuar duhet të paraqesin kërkesën pranë Sekretarisë së KIZ brenda datës 10.04.2016, ora 12.00.