Shpallje konkursi

Fakulteti Shkencave Natyrës i Universitetit “A. Xhuvani” Elbasan për nevojat e tij në Departamentin Kimi për vitin akademik 2014-2015 shpall konkurs për 1 (një) vend për personel akademik me kohë të pjesshme

Kriteret e përgjithshme për  konkurrim janë:

 1. Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në shkenca kimike. Diplomat e fituara jashtë vendit të jenë të njohura nga MAS
 2. Të jetë ketë përfunduar studimet në Master (ekuivalente me tw) në profilin Kimi, me mesatare mbi 8.5
 3. Te këtë përvojë dhe i angazhuar në mësimdhënie në fushën kërkimit shkencor
 4. Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse.
 5. Të njohë një gjuhë të huaj.
 1. Të jetë ketë përvojë në fushën e kërkimit dhe të projekteve.
 1. Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 02.04.2015  këto dokumente:

 1. Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)
 2. C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi
 3. Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)
 4. Botimet  e pesë viteve të fundit (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)
 5. Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.
 6. Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.
 7. Dëshmi penaliteti/ vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore
 8. Raport mjeko-ligjor
 9. Leje nga institucioni ku punon

 

              
Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/njoftime.

 

Shpallje konkursi

Fakulteti Shkencave Natyrës i Universitetit “A. Xhuvani” Elbasan për nevojat e tij në Departamentin Fizikë për vitin akademik 2014-2015 shpall konkurs për 1 (një) vend për personel akademik me kohë të pjesshme

Kriteret e përgjithshme për  konkurrim janë:

 1. Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në shkenca fizike. Diplomat e fituara jashtë vendit të jenë të njohura nga MAS
 2. Të jetë ketë përfunduar studimet në Master (ekuivalente me tw) në profilin Fizikë, me mesatare mbi 8.5
 3. Te këtë përvojë dhe i angazhuar në mësimdhënie në fushën kërkimit shkencor
 4. Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse.
 5. Të njohë një gjuhë të huaj.
 1. Të jetë ketë përvojë në fushën e kërkimit dhe të projekteve.
 1. Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 02.04.2015  këto dokumente:

 1. Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)
 2. C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi
 3. Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)
 4. Botimet  e pesë viteve të fundit (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)
 5. Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.
 6. Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.
 7. Dëshmi penaliteti/ vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore
 8. Raport mjeko-ligjor
 9. Leje nga institucioni ku punon

 

              
Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/njoftime.

Njoftim per shpallje konkursi

Fakulteti i Shkencave të Natyrës të Universitetit "A. Xhuvani" Elbasan, shpall konkurs për 1 (një) vend pune për personel ndihmës mësimor, laborant

Kriteret e përgjithshme për  konkurrim janë:

 1. Të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në shkenca informatike. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet te jenë të njohura nga MAS
 2. Të ketë diplomë universitare të përfundimit të ciklit të dytë “Master” ose ekuivalente me të, në Informatikë.
 3. Të ketë përvojë pune në laborator ose kërkim shkencor. 
 4. Preferohet të ketë njohuri themelore të shkrimit akademik
 5. Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimorë të mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.
 6. Të ketë njohuri në përdorimin e pajisjeve laboratorike
 7. Të jetë i komunikueshëm dhe të ketë aftësi të punojë në grup

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri me  datë. 11.02.2015 këto dokumente:

 1. Kërkesë për ketë pozicion
 2. C. V
 3. Referenca, nga punëdhënësi i fundit
 4. Kopje të diplomës dhe të Listë së notave (noteruar)
 5. Dëshmi të Kualifikimeve.
 6. Dëshmi të njohjes së gjuhës së huaj (të noterizuar).
 7. Kopje të librezës së punës
 8. Vërtetimin e gjendjes gjyqësore. ose vetëdeklarim
 9. Raport mjeko ligjor

 

  Kandidati do t'i nënshtrohet edhe intervistës me gojë.                                                          

   

 

Njoftim per shpallje konkursi

Fakulteti Shkencave Mjekësore Teknike i Universitetit “A. Xhuvani” Elbasan për nevojat e tij në Departamentin e Infermieristikës për vitin akademik 2014-2015 shpall konkurs për 1 (një) vend për personel akademik me kontratë.

Kriteret e përgjithshme për  konkurrim janë:

 1. 1. Të ketë gradën Profesor ose Proff. Ass në fushën Ortopedi-Traumatologji
 2. Të jetë ketë përvojë në fushën e kërkimit dhe të projekteve.
 3. Të ketë botime brenda e jashtë vendit në fushën përkatëse.
 4. Të këtë përvojë mësimdhënie në fushën e Traumatologji.

 

Lexo me shume

Njoftim per shpallje konkursi

Fakulteti Shkencave Mjekësore Teknike i Universitetit “A. Xhuvani” Elbasan për nevojat e tij në Departamentin e Infermieristikës për vitin akademik 2014-2015 shpall konkurs për 1 (një) vend për personel akademik me kontratë.

Kriteret e përgjithshme për  konkurrim janë:

 1. Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në shkenca Mjekësore. Diplomat e fituara jashtë vendit të jenë të njohura nga MAS
 2. Të jetë ketë gradën Doktor në fushën e Obstetrike - Gjinekologji.
 3. Te këtë përvojë mësimdhënie në fushën e Obstetrike - Gjinekologji
 1. Të jetë ketë përvojë në fushën e kërkimit dhe të projekteve.
 1. Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse.
 2. Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

  Lexo me shume

Njoftim per shpallje konkursi

Fakulteti Shkencave Mjekësore Teknike i Universitetit “A. Xhuvani” Elbasan për nevojat e tij në Departamentin e Lëndëve Klinike dhe Paraklinike për vitin akademik 2014-2015 shpall konkurs për 2 (dy) vende për personel akademik me kontratë.

Kriteret e përgjithshme për  konkurrim janë:

 1. 1. Të ketë gradën Profesor ose Proff. Ass në fushën Ortopedi-Traumatologji/Kirurgjisë.
 2. Të jetë ketë përvojë në fushën e kërkimit dhe të projekteve.
 3. Të ketë botime brenda e jashtë vendit në fushën përkatëse.
 4. Të këtë përvojë mësimdhënie në fushën e Ortopedi-Traumatologji/Kirurgjisë.

  Lexo me shume