Njoftim per shpallje konkursi

Fakulteti Ekonomik i Universitetit “A. Xhuvani” Elbasan për nevojat e tij në Departamentin Ekonomiks për vitin akademik 2014-2015 shpall konkurs për 2 (dy) vend për personel akademik me kohë të plotë.

 

Kriteret e përgjithshme për  konkurrim janë:

1. Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në profilet Ekonomiks ose Statistikë. Diplomat e fituara jashtë vendit të jenë të njohura nga MAS.

2. Të jetë diplomuar në ketë fushë me notë mesatare mbi 8.5.

3. Të këtë përfunduar studimet Mastër (ekuivalente me të) në profilin Statistikë/Ekonomiks me notë mesatare mbi 8.5.

4. Preferohet grada “Doktor” në profilet Ekonomiks ose Statistikë

5. Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimorë të mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.

6. Tw ketë trajnime tw ndryshme në profilin përkatës

6. Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse.

7. Preferohet të ketë bërë botime shkencore në profilet përkatëse në revista të njohura Kombëtare dhe Ndërkombëtare si dhe të ketë marrë pjesë në konferenca Shkencore.

8. Të ketë përvojë në mësimdhënie.

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 24.12.2014  këto dokumente:

1.Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)

2.C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi

3.Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)

4.Provime pasuniversitare mikroteza etj

5.Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)

6.Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.Dëshmi penaliteti/ vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore

9.Raport mjeko-ligjor 

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t'i nënshtrohen një interviste në departament.                                                  

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/njoftime.

 

“Për procedurën e përjashtimit nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2014-2015 në UE”

Në mbështetje të Ligjit 9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, me ndryshimet, Nr. 699, datë 22.10.2014 “Për përjashtimin ose reduktimin nga tarifa vjetore e shkollimit e studentëve që ndjekin programet e studimeve me kohë të plotë të ciklit të parë, programet e studimeve jouniversitare, profesionale, programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, si dhe programet e studimeve të ciklit të dytë “Master profesional” dhe “Master i shkencave”/“Master i arteve të bukura” në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë, për vitin akademik 2014 – 2015 

Njoftojmë: 

Studentët që studiojnë në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” në ciklin I dhe II me kohë të plotë dhe vijnë nga shtresat sociale të mëposhtme: 

1.Personat që nuk shikojnë / dëgjojnë.  

2.Invalidët. 

3.Invalidët e punës dhe fëmijët e tyre. 

4.Invalidët paraplegjikë dhe tetraplegjikë dhe fëmijët e tyre. 

5.Fëmijët që gëzojnë statusin ligjor të jetimit. 

6.Fëmijë romë / Ballkano – Egjiptianë. 

7.Student, të cilit njëri nga prindërit i është ndarë nga jeta dhe familja e tij përfiton ndihmë ekonomike nga njësitë e qeverisjes vendore (Komunë /Bashki). 

8.Ish-të dënuarit dhe të përndjekurit politikë nga sistemi komunist dhe fëmijët me prindër të dënuar  politikë me heqje lirie. 

9.Fëmijë të policëve e të ushtarakëve të forcave të armatosura që kanë humbur jetën ose janë plagosur për shkak të detyrës. 

10.Të prekurit nga sëmundja HIV-AIDS.  

 

Formulari i aplikimit “PRAKTIKË PËR PËRJASHTIM TË PLOTË OSE REDUKTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT”  gjendet në web – site: www.uniel.edu.al  rubrika Informacione / njoftime dhe të shkarkohet nga kjo adresë. 

Dokumentacioni i përgatitur sipas formularit përkatës të dorëzohet nga vetë studenti në Rektorat duke filluar nga data 11.11.2014. 

                                                                                                          REKTORATI  

 

Aktivitet kulturor në Universitetin e Elbasanit në kuadrin e „Tetorit Gjerman“

Në datat 30 dhe 31 tetor 2014 në bashkëpunim me Qendrën e Gjermanishtes në Tiranë (Deutschzentrum),  Drejtorinë e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Seksionin e Gjuhës Gjermane u shfaqën në Universitetin e Elbasanit tre filma në gjuhën gjermane: „Goethe“,  „Vier Minuten“ (Katër minuta) dhe  „Kirschblüten Hanami“ (Lulet e qershisë Hanami). Krahas pedagogëve dhe studentëve të gjuhës gjermane të ftuar ishin edhe studentë të fakulteteve të ndryshme pranë këtij Universiteti. 

Për të tetën herë radhazi Ambasada Gjermane në Tiranë organizon „Tetorin Gjerman“ në Shqipëri, i cili është kthyer tashmë në traditë. Nën moton „Të bashkojmë njerëzit, kapërcejmë kufijtë dhe krijojmë rrjete komunikimi „Tetori gjerman“ ka shfaqur larminë e marrëdhënieve shqiptaro-gjermane.