Njoftim per shpallje konkursi

Fakulteti i Shkencave të Natyrës të Universitetit "A. Xhuvani" Elbasan, shpall konkurs për 1 (një) vend pune për personel ndihmës mësimor, laborant

Kriteret e përgjithshme për  konkurrim janë:

 1. Të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në shkenca informatike. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet te jenë të njohura nga MAS
 2. Të ketë diplomë universitare të përfundimit të ciklit të dytë “Master” ose ekuivalente me të, në Informatikë.
 3. Të ketë përvojë pune në laborator ose kërkim shkencor. 
 4. Preferohet të ketë njohuri themelore të shkrimit akademik
 5. Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimorë të mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.
 6. Të ketë njohuri në përdorimin e pajisjeve laboratorike
 7. Të jetë i komunikueshëm dhe të ketë aftësi të punojë në grup

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri me  datë. 11.02.2015 këto dokumente:

 1. Kërkesë për ketë pozicion
 2. C. V
 3. Referenca, nga punëdhënësi i fundit
 4. Kopje të diplomës dhe të Listë së notave (noteruar)
 5. Dëshmi të Kualifikimeve.
 6. Dëshmi të njohjes së gjuhës së huaj (të noterizuar).
 7. Kopje të librezës së punës
 8. Vërtetimin e gjendjes gjyqësore. ose vetëdeklarim
 9. Raport mjeko ligjor

 

  Kandidati do t'i nënshtrohet edhe intervistës me gojë.                                                          

   

 

Njoftim per shpallje konkursi

Fakulteti Shkencave Mjekësore Teknike i Universitetit “A. Xhuvani” Elbasan për nevojat e tij në Departamentin e Infermieristikës për vitin akademik 2014-2015 shpall konkurs për 1 (një) vend për personel akademik me kontratë.

Kriteret e përgjithshme për  konkurrim janë:

 1. 1. Të ketë gradën Profesor ose Proff. Ass në fushën Ortopedi-Traumatologji
 2. Të jetë ketë përvojë në fushën e kërkimit dhe të projekteve.
 3. Të ketë botime brenda e jashtë vendit në fushën përkatëse.
 4. Të këtë përvojë mësimdhënie në fushën e Traumatologji.

 

Lexo me shume

Njoftim per shpallje konkursi

Fakulteti Shkencave Mjekësore Teknike i Universitetit “A. Xhuvani” Elbasan për nevojat e tij në Departamentin e Infermieristikës për vitin akademik 2014-2015 shpall konkurs për 1 (një) vend për personel akademik me kontratë.

Kriteret e përgjithshme për  konkurrim janë:

 1. Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në shkenca Mjekësore. Diplomat e fituara jashtë vendit të jenë të njohura nga MAS
 2. Të jetë ketë gradën Doktor në fushën e Obstetrike - Gjinekologji.
 3. Te këtë përvojë mësimdhënie në fushën e Obstetrike - Gjinekologji
 1. Të jetë ketë përvojë në fushën e kërkimit dhe të projekteve.
 1. Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse.
 2. Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

  Lexo me shume

Njoftim per shpallje konkursi

Fakulteti Shkencave Mjekësore Teknike i Universitetit “A. Xhuvani” Elbasan për nevojat e tij në Departamentin e Lëndëve Klinike dhe Paraklinike për vitin akademik 2014-2015 shpall konkurs për 2 (dy) vende për personel akademik me kontratë.

Kriteret e përgjithshme për  konkurrim janë:

 1. 1. Të ketë gradën Profesor ose Proff. Ass në fushën Ortopedi-Traumatologji/Kirurgjisë.
 2. Të jetë ketë përvojë në fushën e kërkimit dhe të projekteve.
 3. Të ketë botime brenda e jashtë vendit në fushën përkatëse.
 4. Të këtë përvojë mësimdhënie në fushën e Ortopedi-Traumatologji/Kirurgjisë.

  Lexo me shume

Njoftim per shpallje konkursi

Fakulteti Ekonomik i Universitetit “A. Xhuvani” Elbasan për nevojat e tij në Departamentin Ekonomiks për vitin akademik 2014-2015 shpall konkurs për 2 (dy) vend për personel akademik me kohë të plotë.

 

Kriteret e përgjithshme për  konkurrim janë:

1. Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në profilet Ekonomiks ose Statistikë. Diplomat e fituara jashtë vendit të jenë të njohura nga MAS.

2. Të jetë diplomuar në ketë fushë me notë mesatare mbi 8.5.

3. Të këtë përfunduar studimet Mastër (ekuivalente me të) në profilin Statistikë/Ekonomiks me notë mesatare mbi 8.5.

4. Preferohet grada “Doktor” në profilet Ekonomiks ose Statistikë

5. Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimorë të mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.

6. Tw ketë trajnime tw ndryshme në profilin përkatës

6. Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse.

7. Preferohet të ketë bërë botime shkencore në profilet përkatëse në revista të njohura Kombëtare dhe Ndërkombëtare si dhe të ketë marrë pjesë në konferenca Shkencore.

8. Të ketë përvojë në mësimdhënie.

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 24.12.2014  këto dokumente:

1.Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)

2.C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi

3.Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)

4.Provime pasuniversitare mikroteza etj

5.Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)

6.Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.Dëshmi penaliteti/ vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore

9.Raport mjeko-ligjor 

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t'i nënshtrohen një interviste në departament.                                                  

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/njoftime.

 

“Për procedurën e përjashtimit nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2014-2015 në UE”

Në mbështetje të Ligjit 9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, me ndryshimet, Nr. 699, datë 22.10.2014 “Për përjashtimin ose reduktimin nga tarifa vjetore e shkollimit e studentëve që ndjekin programet e studimeve me kohë të plotë të ciklit të parë, programet e studimeve jouniversitare, profesionale, programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, si dhe programet e studimeve të ciklit të dytë “Master profesional” dhe “Master i shkencave”/“Master i arteve të bukura” në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë, për vitin akademik 2014 – 2015 

Njoftojmë: 

Studentët që studiojnë në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” në ciklin I dhe II me kohë të plotë dhe vijnë nga shtresat sociale të mëposhtme: 

1.Personat që nuk shikojnë / dëgjojnë.  

2.Invalidët. 

3.Invalidët e punës dhe fëmijët e tyre. 

4.Invalidët paraplegjikë dhe tetraplegjikë dhe fëmijët e tyre. 

5.Fëmijët që gëzojnë statusin ligjor të jetimit. 

6.Fëmijë romë / Ballkano – Egjiptianë. 

7.Student, të cilit njëri nga prindërit i është ndarë nga jeta dhe familja e tij përfiton ndihmë ekonomike nga njësitë e qeverisjes vendore (Komunë /Bashki). 

8.Ish-të dënuarit dhe të përndjekurit politikë nga sistemi komunist dhe fëmijët me prindër të dënuar  politikë me heqje lirie. 

9.Fëmijë të policëve e të ushtarakëve të forcave të armatosura që kanë humbur jetën ose janë plagosur për shkak të detyrës. 

10.Të prekurit nga sëmundja HIV-AIDS.  

 

Formulari i aplikimit “PRAKTIKË PËR PËRJASHTIM TË PLOTË OSE REDUKTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT”  gjendet në web – site: www.uniel.edu.al  rubrika Informacione / njoftime dhe të shkarkohet nga kjo adresë. 

Dokumentacioni i përgatitur sipas formularit përkatës të dorëzohet nga vetë studenti në Rektorat duke filluar nga data 11.11.2014. 

                                                                                                          REKTORATI