Ambasadorja franceze ne Tirane zhvillon nje vizite ne Universitetin "Aleksander Xhuvani" ne Elbasan.

Më datë 10  prill 2014, Ambasadorja Franceze në Shqipëri zj. Christine Moro, vizitoi  Universitetin e Elbasanit.

Pas një prezantimi të Universitetit nga rektori  Prof. Dr. Liman Varoshi, u diskutuan ndër të tjera edhe mundësitë e bashkëpunimit me Ambasadën Franceze, si dhe me institucione homologe në Francë

Qëllimi i vizitës ishte mbajtja e një leksioni me temë “Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Europian”, me studentë dhe lektorë të degës së gazetarisë. Leksioni u ndoq me mjaft interes nga të pranishmit dhe u pasua nga pyetje, të cilat morën trajtën e një debati mjaft konstruktiv.

 

NJOFTIM SHPALLJE KONKURSI

Universiteti “A. Xhuvani” Elbasan shpall konkurs për vendi të lirë punë në Drejtorinë Juridike për pozicionin “Specialist prokurimi”.
Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme: 

1.    Të kenë mbaruar studimet e larta dhe të ketë titullin “Ekonomist" ose “Inxhinier”.

2.      Të kenë eksperience pune në administratën publike, të paktën 10 (dhjetë) vjet.

3.      Të kenë këtë përvojë pune në fsuhën e prokurimit publik, të paktën 5 (pesë) vjet.

4.      Të kenë kualifikime në fushën e prokurimit publik.

5.      Të zotërojnë gjuhë të huaj.

6.      Të njohin programet bazë në kompjuter.

7.      Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup.

8.      Të kenë njohuri shumë të mira të legjislacionit për prokurimin publik.

9.      Të mos kenë konflike interesi dhe nepotizëm me personelin e Universitetit “A. Xhuvani”.

10.  Të mos jenë marrë  më parë masa disiplinore e largimit nga puna ndaj kandidatëve.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri me  datë24 .04.2014 këto dokumente:

 

  1. Kërkesë për ketë pozicion
  2. C. V
  3. Kopje të diplomës dhe të Listës së notave (noterizuar)
  4. Kopje të librezës së punës
  5. Referenca
  6. Dëshmi të Kualifikimeve.
  7. Dëshmi të njohjes së gjuhës së huaj dhe përdorimit të kompjuterit  (të noterizuar).
  8. Deklaratë e kandidatit për mos pasjen e konfliktit të interesit dhe nepotizëm me personelin e Universitetit “A. Xhuvani”.
  9. Vërtetimin e gjendjes gjyqësore

Pas shqyrtimit paraprak të dokumentacionit, kandidatët që plotësojnë kriteret do t’i nënshtrohen testimit me shkrim lidhur me legjislacionin mbi prokurimin publik dhe intervistës me gojë.

 

  

Njoftim

 

Fakulteti i Shkencave Humane "A. Xhuvani" Elbasan për nevojat e tij për staf akademik me kohë të pjesshme në Departamentin Anglisht – Gjermanisht për vitin akademik 2013-2014 shpall konkurs me kërkesa si më poshtë 

Kriteret për konkurrim janë:

 

1.Të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit.

2.Të jetë diplomuar në degën (Gjuhe e huaj, Anglisht) me notë mesatare mbi 8.5 dhe të lëndëve të specialitetit 9.

3.Të këtë përfunduar studimet studimet pasuniversitare Master i Nivelit të dytë (ose Master i shkencave) në profilin e Gjuhë Angleze me notë mesatare 9.

4.Te këtë përvojë mësimdhënie në lëndën e Gjuhës Angleze dhe të jetë aktualisht i angazhuar në këtë sektor.

5.Të jetë i angazhuar në kualifikimin pasuniversitar (grada, titulli është përparësi)

6.Të zotërojë teknikën e informacionit.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit "Aleksandër Xhuvani" Elbasan deri me 31.03.2014 këto dokumente:

 

1.Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)

2.C. V të përgjithshme

3.Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)

4.Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

5.Vërtetim nga qendra e punës që e lejon të japë mësim.

 

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do ti nënshtrohen një interviste në departament. 

Komisioni i konkurimit

 

Njoftim

1-Fakulteti i Shkencave të Natyrës "A. Xhuvani"Elbasan për nevojat e tij për staf akademik për staf akademik në Departamentin e Matematikës për vitin akademik 2013-2014 shpall konkurs për lektorë të jashtëm

Kriteret për konkurrim janë:

Të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit .
Të jetë diplomuar në degën e Informatikës, matematikës me notë mesatare mbi 8 dhe të lëndëve të specialitetit 8.5.
Te këtë përvojë mësimdhënie në lëndën e matematikës dhe informatikës dhe të jetë aktualisht i angazhuar në këtë sektor.
Të këtë përfunduar studimet studimet pasuniversitare Master i Nivelit të dytë (ose Master i shkencave) në profilin e Matematikës, Informatikës me notë mesatare 9.
Të jetë i angazhuar në kualifikimin pasuniversitar (grada, titulli është përparësi)
Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore(preferohet anglishtja) e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.
Të zotërojë teknikën e informacionit.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit "Aleksandër Xhuvani" Elbasan deri me 10.03.2014 këto dokumente:
Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)
C. V të përgjithshme të përqendruar.
Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)
Provime pasuniversitare mikroteza etj
Botimet e pesë viteve të fundit (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)
Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.
Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.
Vërtetim nga qendra e punës që e lejon të japë mësim.
Vërtetim page.
Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do ti nënshtrohen një interviste në departament.

KOMISIONI I KONKURIMIT

Njoftim

1-Fakulteti i Shkencave të Natyrës "A. Xhuvani"Elbasan për nevojat e tij për staf akademik në Departamentin e Kimisë për vitin akademik 2013-2014 shpall konkurs për staf akademik të jashtëm.

Kriteret për konkurrim janë:

1. Të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit.
2. Të jetë diplomuar në degën e Kimisë me notë mesatare mbi 8 dhe të lëndëve të specialitetit 9.
3. Te këtë përvojë mësimdhënie në lëndën e Kimisë dhe të jetë aktualisht i angazhuar në këtë sektor.
4. Të këtë përfunduar studimet studimet pasuniversitare Master i Nivelit të dytë (ose Master i shkencave) në profilin e Kimisë me notë mesatare 8.
5. Të jetë i angazhuar në kualifikimin pasuniversitar (grada, titulli është përparësi)
6. Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore(preferohet anglishtja) e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.
7. Të zotërojë teknikën e informacionit.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit "Aleksandër Xhuvani" Elbasan deri me 10.03.2014 këto dokumente:

1. Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)
2. C. V të përgjithshme të përqendruar.
3. Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)
4. Provime pasuniversitare mikroteza etj
5. Botimet e pesë viteve të fundit (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)
6. Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.
7. Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.
8. Vërtetim nga qendra e punës që e lejon të japë mësim.
9. Vërtetim page.
Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do ti nënshtrohen një interviste në departament.

KOMISIONI I KONKURIMIT

Njoftim

Fakulteti i Shkencave Humane të Universitetit "A. Xhuvani" Elbasan për nevojat e tij për personale ndihmës (sekretar qendre) të Qendrës së Studimeve Albanologjike dhe Ballkanalogjike shpall konkurs me kërkesa si më poshtë:

Kriteret për konkurrim janë:

1. Të ketë përfunduar studimet universitare në Programe të Studimit Gjuhë Letërsi/ Histori Gjeografi/ Gjuhë të Huaja me mesatare jo më të vogël se 8.5 në Universitetet brenda ose jashtë vendit.
2. Të ketë përfunduar studimet pasuniversitare Master i nivelit të dytë ose Master i Shkencave në fushën përkatëse me mesatare jo më të vogël se 8.5
3. Të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore, preferohet gjuhë angleze/gjermane/franceze/italiane/spanjolle
4. Të jetë njohës dhe përdorues i mirë i programeve bazë kompjuterike

5. Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit "Aleksandër Xhuvani" Elbasan deri me 13.03.2014 këto dokumente:

Kërkesë për ketë pozicion
C. V
Referenca
Kopje të diplomës dhe të Listë së notave (noterizuar)
Dëshmi të njohjes së gjuhës së huaj dhe përdorimit të kompjuterit (të noterizuar).
Kopje të librezës së punës
Vërtetimin e gjendjes gjyqësore.Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do ti nënshtrohen një interviste në Qendrës së Studimeve Albanologjike dhe Ballkanalogjike .

KOMISIONI I KONKURIMIT