Njoftim per shpallje konkursi

Fakulteti i Shkencave Edukimit të Universitetit “A. Xhuvani” Elbasan për nevojat e tij për staf akademik në Departamentin Psikologji për vitin akademik 2014-2015, shpall konkurs për personel akademik me kohë të plotë. 

Kriteret e përgjithshme për  konkurim janë:

1.Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në shkenca psikologjike. Diplomat jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MAS. 

2.Kandidati duhet të zotërojë gradën Doktor i Shkencave në Psikologji ose titullin prof.as/prof dr në këtë fushë.

Në qoftë se kandidati nuk zotëron gradën/titujt duhet: 

1.Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në Psikologji. Diplomat jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MAS

2.Të jetë diplomuar në fushën e Psikologjise, me notë mesatare mbi 8.5 

3.Të ketë përfunduar studimet Master (ekuivalente me të) në profilin Psikologji klinike/shkollore/orgazicionale etj me notë mesatare 8.5.

4.Të ketë përvojë mësimdhënie/kërkimit në këtë fushë

5.Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimorë të mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.

6.Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në këtë fushë

7.Vlerësohen kandidatët që kanë bërë publikime brenda dhe kanë marrë pjesë në Konferenca Kombëtare e Ndërkombëtare në fushën përkatëse. 

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 25.06.2015  këto dokumente:

1.Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit të aplikimit)

2.C. V të përgjithshme të përqëndruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi

3.Kopje të diplomës/diplomave dhe të listës së notave (noterizuar)

4.Provime pasuniversitare mikroteza etj

5.Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)

6.Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.Dëshmi penaliteti/ vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore

9.Raport mjeko-ligjor 

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do ti nënshtrohen një interviste në departament.                                                         
Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/njoftime

 

 

“Për aplikimim për reduktim të tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin studimet në vitin e III dhe IV , me kohë të pjesshme në UE”

Në mbështetje të Ligjit 9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, me ndryshimet, Urdhrit  të Përbashkët Nr. 528, datë 25.10.2011 të Ministrisë së Financave dhe ministrit të arsimit dhe Shkencës “Për tarifat e shkollimit Institucionet Publike të Arsimit të Lartë për të gjitha programet e studimit të ciklit të parë, me kohë të pjesshme e të edukimit në distancë, për vitin akademik 2011 – 2012”;  Urdhrit  të Përbashkët Nr. 474, datë 8.10.2012 të Ministrisë së Financave dhe ministrit të arsimit dhe Shkencës “Për tarifat e shkollimit Institucionet Publike të Arsimit të Lartë për të gjitha programet e studimit të ciklit të parë, me kohë të pjesshme e të edukimit në distancë, për vitin akademik 2012 – 2013”; Shkresës së Ministrisë së Arsimit dhe Sportit nr. 2437/1, datë 24.04.2014  

Njoftojmë:

Studentët që ndjekin studimet në vitin e III dhe IV, në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” në ciklin I me kohë të pjesshme, të aplikojnë për reduktim të tarifës së shkollimit.                     

Formulari i aplikimit

                                                                        REKTORATI 

 

Shpallje konkursi

Fakulteti Shkencave Natyrës i Universitetit “A. Xhuvani” Elbasan për nevojat e tij në Departamentin Kimi për vitin akademik 2014-2015 shpall konkurs për 1 (një) vend për personel akademik me kohë të pjesshme

Kriteret e përgjithshme për  konkurrim janë:

 1. Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në shkenca kimike. Diplomat e fituara jashtë vendit të jenë të njohura nga MAS
 2. Të jetë ketë përfunduar studimet në Master (ekuivalente me tw) në profilin Kimi, me mesatare mbi 8.5
 3. Te këtë përvojë dhe i angazhuar në mësimdhënie në fushën kërkimit shkencor
 4. Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse.
 5. Të njohë një gjuhë të huaj.
 1. Të jetë ketë përvojë në fushën e kërkimit dhe të projekteve.
 1. Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 02.04.2015  këto dokumente:

 1. Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)
 2. C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi
 3. Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)
 4. Botimet  e pesë viteve të fundit (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)
 5. Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.
 6. Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.
 7. Dëshmi penaliteti/ vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore
 8. Raport mjeko-ligjor
 9. Leje nga institucioni ku punon

 

              
Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/njoftime.

 

Shpallje konkursi

Fakulteti Shkencave Natyrës i Universitetit “A. Xhuvani” Elbasan për nevojat e tij në Departamentin Fizikë për vitin akademik 2014-2015 shpall konkurs për 1 (një) vend për personel akademik me kohë të pjesshme

Kriteret e përgjithshme për  konkurrim janë:

 1. Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në shkenca fizike. Diplomat e fituara jashtë vendit të jenë të njohura nga MAS
 2. Të jetë ketë përfunduar studimet në Master (ekuivalente me tw) në profilin Fizikë, me mesatare mbi 8.5
 3. Te këtë përvojë dhe i angazhuar në mësimdhënie në fushën kërkimit shkencor
 4. Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse.
 5. Të njohë një gjuhë të huaj.
 1. Të jetë ketë përvojë në fushën e kërkimit dhe të projekteve.
 1. Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 02.04.2015  këto dokumente:

 1. Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)
 2. C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi
 3. Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)
 4. Botimet  e pesë viteve të fundit (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)
 5. Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.
 6. Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.
 7. Dëshmi penaliteti/ vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore
 8. Raport mjeko-ligjor
 9. Leje nga institucioni ku punon

 

              
Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/njoftime.

Njoftim per shpallje konkursi

Fakulteti i Shkencave të Natyrës të Universitetit "A. Xhuvani" Elbasan, shpall konkurs për 1 (një) vend pune për personel ndihmës mësimor, laborant

Kriteret e përgjithshme për  konkurrim janë:

 1. Të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në shkenca informatike. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet te jenë të njohura nga MAS
 2. Të ketë diplomë universitare të përfundimit të ciklit të dytë “Master” ose ekuivalente me të, në Informatikë.
 3. Të ketë përvojë pune në laborator ose kërkim shkencor. 
 4. Preferohet të ketë njohuri themelore të shkrimit akademik
 5. Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimorë të mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.
 6. Të ketë njohuri në përdorimin e pajisjeve laboratorike
 7. Të jetë i komunikueshëm dhe të ketë aftësi të punojë në grup

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri me  datë. 11.02.2015 këto dokumente:

 1. Kërkesë për ketë pozicion
 2. C. V
 3. Referenca, nga punëdhënësi i fundit
 4. Kopje të diplomës dhe të Listë së notave (noteruar)
 5. Dëshmi të Kualifikimeve.
 6. Dëshmi të njohjes së gjuhës së huaj (të noterizuar).
 7. Kopje të librezës së punës
 8. Vërtetimin e gjendjes gjyqësore. ose vetëdeklarim
 9. Raport mjeko ligjor

 

  Kandidati do t'i nënshtrohet edhe intervistës me gojë.                                                          

   

 

Njoftim per shpallje konkursi

Fakulteti Shkencave Mjekësore Teknike i Universitetit “A. Xhuvani” Elbasan për nevojat e tij në Departamentin e Infermieristikës për vitin akademik 2014-2015 shpall konkurs për 1 (një) vend për personel akademik me kontratë.

Kriteret e përgjithshme për  konkurrim janë:

 1. 1. Të ketë gradën Profesor ose Proff. Ass në fushën Ortopedi-Traumatologji
 2. Të jetë ketë përvojë në fushën e kërkimit dhe të projekteve.
 3. Të ketë botime brenda e jashtë vendit në fushën përkatëse.
 4. Të këtë përvojë mësimdhënie në fushën e Traumatologji.

 

Lexo me shume