Struktura e Fakultetit te Shkencave te Natyres

Sipas Vendimit të  Këshillit të Ministrave nr.821, dt. 5.12.2007 Fakulteti i Shkencave te Natyrës të Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” është i strukturuar si më poshtë:

 1. Autoritetet drejtuese;
  • - Dekan
  • - Zëvendësdekan
  • - Përgjegjës i Departamentit
 2. Njësitë bazë mësimore-kërkimore;
  • - Departamenti i Matematikës
  • - Departamenti i Fizikës
  • - Departamenti i Biologjisë
  • - Departamenti i Kimisë
  • - Departamenti i Informatikës
  • - Qendër kërkimi dhe zhvillimi Mjedisor dhe materialeve
 3. Administrata;
  • - Sekretaria mësimore
  • - Personel ndihmës mësimor shkencor.

Dekani i Fakultetit të Shkencave të Natyrës është Prof. Dr. Sotir Mali. Ai është diplomuar në Universitetin  e Elbasanit, Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Aktualisht është personel akademik, biolog, pranë Departamentit të Biologjisë.

Zëvendësdekani i Fakultetit të Shkencave të Natyrës është Dr. Elvin RADA. Ai është diplomuar në Universitetin  e Elbasanit, Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Aktualisht është personel akademik, matematicien, pranë Departamentit të Matematikës.