Ligji Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012 për mbrotjen e të dhënave personale

Për të shkarkuar ligjin klikoni këtu.