FAKULTETI I SHKENCAVETЁ EDUKIMIT OBJEKTI, QЁLLIMET DHE FUNKSIONET

Fakulteti i Shkencave tё Edukimit (nё vijim FSHE) në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” funksion me kёtё emёr pas Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 821, datë 05.12.2007 pёr “Krijimin e Fakultetit tё Shkencave tё Edukimit nga bashkimi i ish Fakultetit tё Shkencave Sociale me Fakultetin e Mёsuesisё”, qё është përvijim i zbatimit të Reformës Arsimore Universitare të drejtuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkences dhe ka sigurinë e ecjes normale sepse është ideuar dhe mbështetur në parimet e Deklaratës së Bolonjës dhe të një profesorati me përvojë në Universitetin e Elbasanit (nё vijim UE).

Read more...

Dekan i Fakultetit të Shkencave tё Edukimit në Universitetin "A. Xhuvani"-Elbasan. Prof. Dr. Vilson KURI

Mbaruar në vitin 1971 studimet universitare në Tiranës në degën Histori - Gjeografi. Më pas mësues, drejtor shkolle, drejtor i Arsimit, punonjës kërkimor-shkencor në Institutin e Studimeve Pedagogjike - Tiranë, drejtor i Muzeut Historik Kombëtar – Tiranë, pedagog në arsimin universitar dhe pasuniversitar në Universitetet e Tiranës dhe të Elbasanit, duke qënë njëherësh anëtar i Këshillave Shkencore në Institutin e Studimeve Pedagogjike, Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Arkivin Qëndror të Shtetit etj.

Read more...

Informacion per komunikimin me personelin akademik me grada e tituj shkencorё nё FSHE

Personeli akademik            Telefon                                               e-mail

 Vilson Kuri    Prof. Dr.            O692071088    042235754                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Kozma Grillo  Prof. Dr.            0692332962                                        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Fatbardha Gjini    Prof. Dr.      0692838502                                       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Adrian Papajani    Prof.As. Dr   0672762698                                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Piro Lazi    Prof.As. Dr             0682058277                                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Johana Myftiu    Dr                 0692446660                                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Valentina Haxhiymeri    Dr        0692071691                                     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Lindita Ibrahimi    Dr                0692071594                                     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Pranvera Gjoci    Dr                 0692653622                                     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Xhevdet Zeka    Dr                  0692034259    048202826                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Florinda Kristo    Dr.                  0692051375                                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Shpёtim Çaushi    Dr.                0692054989                                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yllka Myftiu    Dr.                     0682033217                                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E FAKULTETIT TË SHKENCAVE TЁ EDUKIMIT PËR ZBATIMIN E KODIT TË ETIKËS

Kodi etik në Fakultetin e Shkencave tё Edukimit ka në themel parimet e parashikuara në Kushtetutën e RSH-së, në ligjin “Për shërbimin civil”, në “Kodin e Punës” si dhe në ato të përcaktuar në ligjin “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E FAKULTETIT TË SHKENCAVE TЁ EDUKIMIT PËR ZBATIMIN E KODIT TË ETIKËS

Informacion per komunikimin me personelin akademik me grada e tituj shkencorё nё FSHE

Personeli akademik            Telefon                                               e-mail

 

Vilson Kuri    Prof. Dr.            O692071088    042235754                     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kozma Grillo  Prof. Dr.            0692332962                                         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fatbardha Gjini    Prof. Dr.       0692838502                                       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Rreth Fakultetit të Shkencave të Edukimit

Krijimi i Fakultetit të Shkencave të Edukimit (në vijim FSHE) është i lidhur ngushtë me historikun e themelimit të Institutit të Lartë Pedagogjik (ILP) “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan, i cili u hap në vitin 1971, me qëllim kryesor përgatitjen e mësuesve të profileve të ndryshme. Vetë ILP ka qënë vazhdim i traditës së krijuar nga Shkolla Normale e Elbasanit, themeluar më 1909. 
Në vazhdën e tërësisë së reformave cilësore në Universitetin e Elbasanit, më 05.12.2007 me VKM nr. 821 Prot., “Për krijimin e disa njësive kryesore, fakulteteve, të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan”, u formua Fakulteti i Shkencave të Edukimit nga shkrirja e ish-Fakultetit të Mësuesisë dhe ish-Fakultetit të Shkencave Sociale të këtij universiteti. 

Ndryshimet në formë e strukturë, u pasuan menjëherë me ndryshime në përmbajtje. Në këtë kontekst, FSHE forcoi dhe thelloi programet ekzistuese të studimit në fushën e edukimit, për të cilat tradicionalisht është konsideruar si fakulteti–lider në tërë vendin, si dhe zgjeroi më tej  dhe përmirësoi cilësinë e programeve studimore në drejtim të fushës së mësuesisë, filozofisë, sociologjisë, psikologjisë, edukimit qytetar dhe edukimit fiziko-sportiv. 

Objekti i studimit në FSHE, qëllimet e të mësuarit dhe objektivat për realizimin e njohurive, vlerave e aftësive sigurojnë realizimin e standardeve europiane për funksionimin e këtij fakulteti. 

Përmes studimeve në FSHE synohet të arrihet formimi i vlerave demokratike dhe zhvillimi i aftësive për rritjen e personalitetit kritik të studentëve dhe, në të njëjtën kohë, të edukohet përgjegjësia e të vepruarit të tyre.

Duke u mbështetur në moton “Të gjithë studentët janë të aftë të mësojnë”, rezultatet që duhen arritur karakterizojnë të nxënët e këtyre qëllimeve nga studentët:

1.Studentët kanë mundësi të përdorin komunikimin bazë dhe aftësitë për qëllime dhe situata që ata do të ndeshin gjatë jetës së tyre.

2.Studentët do të zhvillojnë aftësitë e tyre për të realizuar konceptet dhe parimet kryesore nga shkencat shoqërore e humane, artet, studimet nga jeta e tyre e përditshme dhe studimet profesionale për gjithçka që do të ndeshin gjatë jetës së tyre.

3.Studentët zhvillojnë aftësitë e tyre për t’u bërë individë me besim në vetvete.

4.Studentët zhvillojnë aftësitë e tyre për t’u bërë pjesëtarë të përgjegjshëm të familjes, grupit të punës dhe komunitetit.

5.Studentët do të zhvillojnë aftësitë e tyre për të menduar e zgjidhur problemet e sfidat në shkollë dhe situata të ndryshme që ata do të ndeshin në jetë.

6.Studentët zhvillojnë aftësitë e tyre për të lidhur e integruar përvojën dhe njohuritë e reja nga të gjitha fushat me ato që kanë mësuar më parë dhe kanë ndërtuar eksperiencën e të mësuarit në të kaluarën, për të përfituar informacion të ri me anë të burimeve të ndryshme të informacionit.

Aktualisht, FSHE është një nga fakultetet më të mëdha të Universitetit të Elbasanit dhe numëron rreth 6000 studentë të regjistruar në total në tërë programet e studimit.

Organizimi i FSHE-së

Fakulteti i Shkencave të Edukimit, në Universitetin e Elbasanit është i organizuar si vijon:

Dekan i Fakultetit të Shkencave të Edukimit  

Prof. As. Dr. Valentina Haxhiymeri   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zv/Dekane e Fakultetit të Shkencave të Edukimit

Prof.Asc.Dr. Pranvera Gjoci This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Departamentet

Departamenti i Metodologjisë së Mësimdhënies

Përgjegjëse: Prof.As.Dr. Florinda Tarusha

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Departamenti i Edukimit Qytetar

Përgjegjës: Dr. Armando Shëngjergji

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Departamenti i Edukimit fizik dhe Sportit

Përgjegjës: Dr. Edmond Biçoku

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Departamenti i Shkencave Sociale

Përgjegjës: Prof. As.Dr. Elisabeta Osmani

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Departamenti i Psikologjisë

Përgjegjës: Prof. As. Dr. Piro Lazi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Qendra e Kërkimit dhe Zhvillimit në Edukim

Përgjegjës: Ardjan Turku

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sekretaritë mësimore

 

Krye/Sekretare e Fakultetit

Majlinda Daiu   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretare

Behije Shyti   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Juliana Cerekja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Laborante

Alketa Boriçi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Departamentet

FSHE përbëhet nga 5 departamente dhe 1 qendër e kërkimit shkencor

  1. Departamenti i Metodologjisë së Mësimdhënies
  2. Departamenti i Edukimit Qytetar
  3. Departamenti i Psikologjisë
  4. Departamenti i Shkencave Sociale
  5. Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sportit
  6. Qendra për Kërkimin dhe Zhvillimin në Edukim

Aktualisht, FSHE është një nga fakultetet më të mëdha të Universitetit të Elbasanit dhe numëron rreth 6000 studentë të regjistruar në total, në tërë programet e studimit.