Programi i konferences

Shikoni pdf

Conference formating guidelines papers

Download pdf version 

Konferenca e dyte nderkombetare

Download pdf version

Fakulteti ekonomik (FE)

FE ka filluar aktivitetin tij në vitin 1995, dhe nga rritja e vazhdueshme e kerkeses per te studiuar ne kete fakultet tashme ne te ofrohen tete programe studimi ne nivelin Bachelor:

1- Administrim - Biznes

2- Finance - Kontabilitet

3- Ekonomia dhe E drejta

4- Informatike Ekonomike

5- Ekonomi Turizem

6- Administrim-Biznes dhe Inxhinieri

7- Shkenca Juridike ne Sektorin Publik

8- Shkenca Juridike ne Biznes

si dhe 11 programe studimi te nivelit Master Profesional dhe Shkencor:

1- Master Profesional ne Finance

2- Master Profesional ne Kontabilitet

3- Master Profesional ne Administrim - Biznes

4- Master Profesional ne Marketing

5- Master Profesional ne Informatike Ekonomike

6- Master Profesional ne Ekonomia dhe e Drejta ne Sektorin Publik

1- Master i Shkencave ne Drejtim Bankar

2- Master i Shkencave ne Kontabilitet dhe Auditim

3- Master i Shkencave ne Menaxhim

4- Master i Shkencave ne Marketing

5- Master i Shkencave ne Ekonomia dhe e Drejta ne Tregjet Nderkombetare

Fakulteti Ekonomik eshte nje nga fakultetet me te rinj te UE, por me cilesine e tij dhe kerkesat e studenteve per keto programe studimi, tashme eshte nje nga fakultetet me te kerkuara te UE.

Read more...

Fakulteti ekonomik

FE ka fillesat e aktivitetit filluar aktivitetin tij ne vitin 1995, dhe nga rritja e vazhdueshme e kerkeses per te studiuar ne kete fakultet tashme gjenden tete programe studimi ne:

1- Administrim - Biznes

2- Finance - Kontabilitet

3- Ekonomia dhe E drejta

4- Informatike Ekonomike

5- Ekonomi Turizem

6. Administrim - Biznes dhe Inxhinieri

7. Shkenca juridike ne sektorin publik

8. Shkenca juridike ne biznes 

Studimet ne fakultetin tone ndiqen me kohe te plote por dhe te pjesshme. Ne kete te fundit ka tre programe studimi, perkatesisht ne Administrim - Biznes, Finance Kontabilitet dhe Ekonomia dhe e drejta Fakulteti Ekonomik eshte nje nga fakultetet me te rinj te UE, me cilesine e tij dhe kerkesen e tregut per  keto programe studimi tashme eshte nje nga fakultetet me te kerkuara ne UE.

Read more...

About us

In 1995, in the Faculty of Natural Sciences was lunched a new study program in Business-Administration and in 2001 was lunched a study program in Finance and Accounting. These study programs led to the opening of the Faculty of Economics in 2002, in which were issued diplomas with titles:

 

1. Administrator of business with profile specialist of marketing.

2. Administrator of business with profile business manager.

3. Finance and accounting with profile in Finance.

4. Finance and accounting with profile in Accounting.

 

Kërkesa gjithnjë e në rritje për ndjekjen e studimeve të larta në fushën e ekonomisë solli hap pas hapi zhvillimin e këtij fakulteti, hapjen e programeve të reja të studimit me kohë të plotë dhe të pjesshme, për të plotësuar nevojat e tregut të punës, për të kualifikuar e më pas diplomuar studentë sipas profileve të studimeve në ekonomi. Në vitin akademik 2003-2004 në këtë fakultet hapen për herë të parë dy programe studimi me kohë të pjesshme: “Administrim-biznes” dhe “Financë-kontabilitet”. Në vitin 2004 hapet programi i studimit me kohë të plotë “Ekonomia dhe e drejta”, përmbajtja shkencore e të cilit vjen nga një gërshetim i shkencave ekonomike dhe ato juridike. Që prej vitit 2011 të diplomuarve në këtë fakultet apo në fakultete të tjera të ngjashme me të u është ofruar mundësia e ndjekjes së studimeve të ciklit të dytë në “Master profesional” dhe “Master i shkencave”. Vit pas viti FE është pasuruar me programe të reja studimi, të cilat ndihmojnë në formimin profesional e shkencor të studentëve. Vetëm në vitin akademik 2013-2014 janë hapur edhe dy programe të reja studimi të ciklit të parë me kohe të plotë në “Shkenca juridike në biznes” dhe “Shkenca juridike në sektorin publik”, një program bachelor me kohë të pjesshme në “Informatikë ekonomike”, si dhe një program në Master profesional në po të njëjtën fushë, “Informatikë ekonomike” .

 

Aktualisht Fakulteti Ekonomik, në tërësi ofron tetë programe studimi bachelor me kohë të plotë dhe katër programe të tilla me kohë të pjesshme. Sipas Ligjit të Arsimit të Lartë në RSH numri i krediteve për secilin program studimit të ciklit të parë është 180. Programet e studimit në “Master i shkencave” janë me 120 kredite dhe 90 kredite ato në “Master profesional”.

 

Studimet në “Master profesional” u vijnë në ndihmë të gjithë studentëve të cilët kanë përfunduar ciklin e parë të studimeve në arsimin e lartë. Periudha kohore për të marrë formimin e duhur në këtë program studimi është 1 vit akademik e gjysmë, duke përfshirë këtu edhe praktikën profesionale. Është e domosdoshme për çdo individ që punon në administratë publike apo biznes privat që të kualifikohet dhe specializohet në sektorin e tij të punësimit.

 

Master-i i shkencave, ndryshe nga ai profesional, zgjat dy vite akademike dhe ndjekja e tij është e domosdoshme për të gjithë studentët që synojnë një karrierë akademike dhe kërkojnë të ndjekin studimet e ciklit të tretë, të doktoratës. Deri në vitin 2007, periudha kohore për përfundimin e studimeve të ciklit të parë ka qenë katër vite akademike për të dyja format e studimit, me kohë të plotë dhe të pjesshme. Nga viti 2008 e më tutje, me zbatimin e Procesit të Bolonjës në sistemin tonë arsimor, cikli kohor i studimeve për kohën e plotë u reduktua në tri vite akademike.

 

Programet e studimit Bachelor qe ofron FE

 

1- Administrim - Biznes

 

2- Finance - Kontabilitet

 

3- Ekonomia dhe E drejta

 

4- Informatike Ekonomike

 

5- Ekonomi Turizem

 

6- Administrim-Biznes dhe Inxhinieri

 

7- Shkenca Juridike ne Sektorin Publik

 

8- Shkenca Juridike ne Biznes

 

si dhe programet e studimi Master Profesional dhe Shkencor:

 

1- Master Profesional ne Finance

 

2- Master Profesional ne Kontabilitet

 

3- Master Profesional ne Administrim - Biznes

 

4- Master Profesional ne Marketing

 

5- Master Profesional ne Informatike Ekonomike

 

6- Master Profesional ne Ekonomia dhe e Drejta ne Sektorin Publik

 

1- Master i Shkencave ne Drejtim Bankar

 

2- Master i Shkencave ne Kontabilitet dhe Auditim

 

3- Master i Shkencave ne Menaxhim

 

4- Master i Shkencave ne Marketing

 

5- Master i Shkencave ne Ekonomia dhe e Drejta ne Tregjet Nderkombetare

 

Fakulteti Ekonomik eshte nje nga fakultetet me te rinj te UE, por me cilesine e tij dhe kerkesat e studenteve per keto programe studimi, tashme eshte nje nga fakultetet me te kerkuara te UE.