Informacion mbi projektet aktuale në Universitetin “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan.

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” i Elbasanit disponon aktualisht këto projekte: 
 
-Nuk janë pjesë e këtij pasqyrimi projektet të cilat kanë përfunduar sipas afateve kohore përkatëse  si dhe projektet të cilat janë ende në fazën e diskutimit. 
 
 
I.Relacion informues mbi Projektin TEMPUS  ENCHASE, Koblenz, Gjermani, (2013-2016)
 
Projekti titullohet: ENCHASE (Enhancing Albanian System of Quality Assurance in Higher Education: Application of the process and outcome-based methodology) Përmirësimi i Sistemit të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë në Shqipëri, aplikimi i procesit dhe metodologjisë së bazuar në rezultatet, në pritshmëri. 
Qëllimi: Projekti ka për qëllim të forcojë sistemin e Sigurimit të Cilësisë (SC) Në Arsimin e Lartë (AL) në Shqipëri duke zhvilluar një kuadër të përgjithshëm kombëtar dhe të unifikuar për SC në Shqipëri, duke synuar ndërtimin e kapaciteteve të aktorëve që merren me këtë proces dhe duke hartuar një metodologji të bazuar në rezultate konkrete përsa i përket SC dhe vetëvlerësimit apo vlerësimit të brendshëm të institucioneve të AL; duke nxitur pjesëmarrjen e studentëve dhe stafit akademik në vetëvlerësimin e institucionit. 
 
Çfarë pritet nga ky projekt:
- Një kuadër i përgjithshëm kombëtar, legjitim për SC 
- Metodologji për vlerësimin e brendshëm të lidhur ngushtësisht me vlerësimin e jashtëm
- Aktorë të përgatitur profesionalisht nga të gjithë partnerët
- Një mbështetje të fortë për krijimin e një tradite për përfshirjen e studentëve dhe stafit akademik në këtë proces
 
Partnerët në këtë projekt janë:
Partnerët nga BE:
- Universiteti Koblenz-Landau, Gjermani (koordinator dhe kontraktor)
- Universiteti i Maine, Francë
- Qendra e Studimeve dhe Iniciativave Evropiane (CSIE), Itali
- Universiteti Vltavska (Menaxhim Informacioni, Administrim Biznesi dhe Juridik), Republika Çeke
- Qendra Universitare e Sigurimit të Cilësisë në Hollandë, Utrecht, Hollandë
 
Partnerët nga Shqipëria 
- APAAL (Agjensia Publike e Akreditimit, Arsimit Lartë, Tiranë, Shqipëri), koordinatori lokal)
- Ministria Arsimit dhe Sporteve (nuk u paraqit)
- Universiteti ‘F. Noli’, Korçë
- Universiteti ‘Pavarësia’, Vlorë
- Fakulteti i Drejtësisë, UT, Tiranë
- Universiteti ‘A. Xhuvani’, Elbasan,
- Universiteti Europian i Tiranës
- Universiteti ‘A. Moisiu’, Durrës
- Universiteti Amerikan i Tiranës (nuk u paraqit) 
 
 
 
II.Relacion informues mbi Projektin CEEPUS II
 
Titulli i projektit: Metodat aktive në mësimdhënien e matematikës
 
Partnerët në këtë rrjet bashkëpunimi janë: Universiteti ”Aleksandër Xhuvani”, Elbasan, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departamenti i Matematikës dhe Informatikës dhe Universiteti i Miscolc Hungari, Departamenti i Analizës.
Pikat e kontaktit dhe koordinatorët për çdo partner janë: 
 Prof.as.Dr Peçi Naqellari – pikë kontakti për UE-në, Dekan i Fakultetit të Shkencave të Natyrës
 Prof.Dr  –Peter Kortezi, profesor në Universitetin e Miscolc, Departamenti i Analizës
Partnerë të tjerë pjeswmarrës në këtë projekt janë: 
• Austria
• Bullgaria
• Bosnja- Herhegovina
• Kroacia
• Republika Çeke
• Etj.
 
Çfarë pritet nga ky projekt:
 
Ky projekt ka si qëllim shkëmimin e përvojave në mësimdhënien e matematikës, nëpërmjet shkëmbimit të profesorëve të ndryshëm të analizës matematike të cilët kanë shkuar dhe kanë dhënë mësim në auditorët e Universitetit të Miscolc, sikurse edhe profesorët e këtij të fundit kanë ardhur dhe kanë dhënë mësim në auditorët tanë.
 
 
 
III.Relacion informues mbi Projektin TEMPUS nr. 544362 “Edukimi profesional në sport- zhvillimi në rajonin e Ballkanit”. Universiteti kryesor aplikues: Universiteti i sportit në Romë “Foro italiaco“
(2013-2016)
Ky projekt është realizuar në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave të Edukimit/ departamentin e sporteve.
 
 
Qëllimi i projektit: Përmirësimi dhe hartimi i kurrikulave në lidhje me sportin si dhe krijimi i një palestre të re pranë fakultetit të Shkencave të Edukimit. Pajisjet e palesrtës do të financohen nga Projekti TEMPUS. 
 
Çfarë pritet nga ky projekt:
o Përmirësim i kurrikulave universitare në lidhje me sportin
o Aktorë të përgatitur profesionalisht nga të gjithë partnerët
o Një mbështetje të fortë për krijimin e kushteve për implimentimin e projektit
 
Partnerët në këtë projekt janë:
 
o Shoqata e Sportit/ Serbi
o Dhoma e industrisë dhe tregtisë/ Tiranë
o Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër
o Ministria e Edukimit dhe Shkencës Shqiptare
o Ministria e Rinisë dhe Sportit/ Serbi
o Komiteti olimpik kombëtar/ Shqipëri
o Universiteti i Vjenës/Austri
o Etj. 
 

Drejtoria e komunikimit dhe e marredhenieve me jashte


Stafi i drejtorisë

Drejtori: Fatos Gjata

Specialisti: Dhurata Turku

Specialisti: Florenc Vavla

Specialisti: Gjolek Mera

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Drejtoria e  Marrëdhënieve me Jashtë nën drejtimin e Rektorit mbulon gjithë marrëdhëniet e Universitetit të Elbasanit me universitetet shqiptare dhe  të huaja,  si dhe zbatimin e marrëveshjeve të lidhura me ta, organizon aktivitete në kuadrin e rrjeteve universitare, Evropiane dhe Ballkanike, koordinon zbatimin e projekteve ndërkombëtare në të cilat merr pjesë institucioni, në përputhje me ligjet e Shtetit Shqiptar.

Disa nga shërbimet që ofron kjo drejtori janë:

  • Ofron informacione rreth universitetit
  • Koordinon projekte të ndryshme dhe bursa
  • Organizon evenimente sociale
  • Mundëson kontakte me homologë shqiptare dhe të huaj
  • Mundëson kontakte ndërmjet studentëve me institucionet homologe

Keshilli i Profesoreve te Universitetit “ Aleksander Xhuvani” 2015-2016

1  SKENDER TOPI
2  LIMAN VAROSHI
3  JANI DODE
4  BETIM ÇIÇO
5  ZISO THOMOLLARI
6  SOTIR MALI
7  ROLAND GJNI
8  ABDULLA BALLHYSA
9  TOMORR PLANGARICA
10  BLERINA SUTA
11  VILMA TAFANI
12  EMINE SADIKU
13  VILSON KURI
14  FATBARDHA GJINI
15  ARDIAN PAPAJANI

Rregullore e funksionimit te Senatit te UE

Shkarko Rregulloren e funksionimit te Senatit te UE

Anëtarët e Senatit Akademik të UE përgjatë mandatit 2016-2020

NR

EMËR MBIEMËR

 

1

Prof.dr Skender Topi

 Kryetar

2

Prof.dr Abdulla Ballhysa

Anetar

3

Prof.dr Ali  Turhani

Anetar

4

Prof.ss.dr Altin Idrizi

Anetar

5

Prof.as.dr Ardiana Braja

Anetar

6

Prof.as.dr Ardian Shëngjergji

Anetar

7

Dr. Armand  Shëngjergji

Anetar

8

Prof.as.dr Eduard  Domi

Anetar

9

Dr. Edmond Biçoku

Anetar

10

Dr.  Elior Vila

Anetar

11

Prof.as.dr Gazmend  Koduzi

Anetar

12

Prof.As.dr Majlinda Peza

Anetar

13

Dr. Panajot Papa

Anetar

14

Prof.as.dr Peçi  Naqellari

Anetar

15

Prof.as.dr Petrit Bibera

Anetar

16

Prof.as.dr Pranvera  Gjoci

Anetar

17

Dr. Robert  Gajda

Anetar

18

Prof.as.dr. Shkëlqim  Hidri

Anetar

19

Prof.as.dr. Shpëtim Çerri

Anetar

20

Prof.dr Sotir  Mali

Anetar

21

Prof. dr Vilma  Tafani

Anetar

22

Studim  Hysa

Anetar student

23

Shpëtim  Hala

Anetar student