Departamenti Histori-Gjeografi

 

Departamenti i Historisë e Gjeografisë është krijuar në vitin 1990. Po këtë vit filloi programi i studimit me kohë të plotë në degën Histori-Gjeografi. Ky program mundësonte diplomimin e studentëve si mësues në Histori e Gjeografi për arsimin parauniversitar në ciklet e tij. Ndër pedagogët e parë të këtij departamenti kanë qenë Bardhyl Graceni, Stilianos Papajani, Roland Gjini, Hysen Shabanaj, Kristo Poçi, Fatmira Hoxha, Liman Varoshi, Vladimir Tavanxhiu, Riza Hasa.
Si profile mësimore historia e gjeografia kanë qenë të integruara brenda degëve të tjera, si në ciklin e ulët, rreth 27 vjet më parë.
Departamenti i Historisë e Gjeografisë i cili funksionon qysh prej 23 vjetësh, ka përgatitur tashmë gjenerata të tëra mësuesish të historisë e gjeografisë, për shumicën e qarqeve të Shqipërisë duke  gëzuar një reputacion të mirë. Vetëm në qarkun e Elbasanit studentët e dalë nga dega histori-gjeografi e UE mbulojnë rreth 80% të mësimdhënies të historisë e gjeografisë në ciklet parauniversitare dhe një numër të madh të drejtuesve të shkollave. Ky reputacion shndërrohet në një detyrim të madh për të mbajtur lartë mendimin e mirë dhe pozitat e fituara në tregun arsimor tani të hapur edhe me atë privat.
Në vitin 2002 u hap sistemi Part-Time dhe në 2008 u implimentua procesi i Bolonjës me vitin e parë.
Në degën Histori-Gjeografi kanë dhënë mësim dhjetra pedagogë me grada e tituj shkencorë. Këta kanë qenë pedagogë të brendshëm dhe të jashtëm. Si rezultat i bashkëpunimit shumë të mirë me Fakultetin e Shkencave Filologjike të UT, QSA, QSGJ janë aktivizuar për vite të tëra shumë pedagogë me tituj  e grada shkencore, të cilët kanë dhënë kontribut shumë të rëndësishëm në konsolidimin e Degës Histori-Gjeografi, nëpërmjet dhënies së përvojave pozitive të tyre.
Futja e fakultetit tonë në procesin e Bolonjës ka sjellë dukuri te reja. Ne kemi hartuar modalitetet e programeve të studimit në Bachelor për Histori-Gjeografi, Bachelor në Histori e gjuhë gjermane, Bachelor në Gjeografi e gjuhë Italiane,  me parametrat e procesit të Bolonjës. Gjithashtu departamenti ynë realizon programet e studimit MSH në trashëgimi kulturore, MSH në Histori dhe doktoraturë në studime albanalogjike ( drejtimi histori).  Mendojmë se kemi realizuar praktikisht mundësinë e transferimit të krediteve midis departamenteve analoge brenda vendit, përfshirë dhe Fakultetin e Shkencave filologjike të UT, Gjithashtu në formatizimin e këtyre modaliteteve kemi patur parasysh situatat në universitete e tjera europiane në kushte të ngjashme.

Marëdhënie me tregun e punës
Sikurse është përmendur specifika e përgatitjes së studentëve si mësues të së nesërmes dhe kontakti i vazhdueshëm  me mësuesit aktualë në vazhdën e ndjekjes së praktikave, kanë bërë që departamentet  e fakultetit të kenë informacionin e nevojshëm  mbi shpërndarjen e të punësuarve. Fakulteti si strukturë e IAL ruan kontakte të vazhdueshme me drejtoritë rajonale arsimore ku merret informacion i ndërsjelltë i cili lidhet si me prioritet në përzgjedhjen e kuadrit,  nga drejtoria arsimore ashtu dhe nga ecuria ne jetë e ish studentëvet.Për të mos ja lënë spontanitetit,  në departamentet e FSHH  po punohet për përgatitjen e një  baze të dhënash me informacionet e nevojshme për të gjithë mësuesit  si të punësuar në sektorin publik ashtu edhe në atë privat

 

Numri i punonjësve mësimdhënës

Departamenti i Historisë e Gjeografisë ka një staf prej 11 pedagogësh të brendshëm dhe 1 laborant.
Përgjegjësi i Departamentit për vitet 2016-2020 është Prof.Dr. Roland Gjini.


Stafi akademik i brendshëm  përbëhet nga:

Nr

Emri

Mbiemri

Titulli

1

Roland

Gjini

Prof.Dr       (Histori)

2

Perikli

Qiriazi

Prof.Dr       (Gjeografi)

3

Qamil

Lirëza

Prof.As.Dr (Gjeografi)

4

Artan

Lila 

Dr                (Gjeografi)

5

Rudina

Uruçi 

Dr                (Gjeografi)

6

Vladimir

Tavanxhiu

Prof.As.Dr (Gjeografi)

7

Zhuljeta 

Daja

Prof.As.Dr (Histori)

8

Rudina

Mita  

Prof.As.Dr (Histori)

9

Majlinda

Peza

Prof.As.Dr (Histori)

10

Riza

Hasa

Docent        (Histori)

11

Florinka 

Gjevori

MA              (Histori)


 CV Prof.Asc.Dr. Qamil Lirëza

Departamenti i gjuhëve -italiane dhe frënge

Departamenti i Gjuhëve Frënge dhe Italianeështë një nga gjashtë departamentet e Fakultetit të Shkencave Humane në Universitetin “Aleksander Xhuvani”, Elbasan.. Departamenti i Gjuhëve Frënge dhe Italiane është krijuar si i tillë pas ndarjes së Departamentit të Gjuhëve të Huaja në vitin 2008. Ky departament përbëhet nga dy grupe mësimore:
  1. Grupi mësimor i gjuhës frënge është përgjegjës për administrimin dhe lëshimin e Diplomës së Nivelit të Parë “Bachelor në Gjuhë frënge”.  Ai është themeluar në vitin 1998. Fillimisht me 35 studentë, nga auditorët e këtij departamneti kanë dalë ndër vite rreth 420 të diplomuar të cilët kanë plotësuar me sukses tregun e mësimëdhenies në qarkun e Elbasanit, por edhe më gjerë. Disa studentë, falë përgatitjes së bërë pranë këtij departamenti, ushtrojnë me sukses profesionin e mësimdhënies  në vende frankofone. Një pjesë e mirë e stafit të brendshëm dhe të jashtëm të këtij departamenti përbëhen nga studentë të formuar në gjirin e saj.
  1. Grupi mësimor i gjuhës italiane është përgjegjës për administrimin dhe lëshimin e Diplomës së Nivelit të Parë “Bachelor në Gjuhë italiane”. Ai është themeluar në vitin 2001 si nevojë për t’ju përgjigjur tregut të punës me specialistë të gjuhës italiane, jo vetëm në sektorin e arsimit, por edhe në sektorë të tjerë të ekonomisë. Që nga viti i parë më 30 studentë, ky grup mësimor vazhdon të përgatisë me sukses specialistë të gjuhës italiane të cilët plotësojnë kërkesat e tregut në rritje për specialistë të kësaj gjuhe. Një pjesë e mirë e rreth 450 studentëve të diplomuar, janë përfshirë në studime më të thelluara të nivelit master dhe doktoraturë, duke dhënë një kontribut të vyer dhe cilësor në institucionet më të rëndësishme të mësimdhënies në qarkun e Elbasanit e më gjerë, që nga shkollat 9-vjeçare deri në universitet. Shumë prej tyre punojnë edhe në sektorin privat si përkthyes apo guida me synimin promovimin e vlerave të vendit.

 

Departamenti i gjuhëve frënge dhe italiane  mbulon mbi 27 disiplina që ofrohen në nivele të ndryshme në të gjitha degët e fakultetit të Shkencave Humane por edhe në fakultete të tjera. Departamenti është angazhuar në një punë intensive për përsosjen e planeve dhe programeve mësimore si dhe në përgatitjen e botimin e teksteve, leksioneve të parashkruara, për ta afruar sa më shumë nivelin e disiplinave që mbulon me ato bashkëkohore perëndimore.
Departamenti i gjuhëve frënge dhe italiane, aktualisht ka 10 pedagogë efektivë nga të cilët 1 As.profesor, 1 doktor shkencash, 2 pedagogë me titullin Docent, 2 pedagogë me diplomë Master në Francë, 6 pedagogë të përfshirë në studimet e thelluara të doktoraturës.
Gjithashtu në Departamentin e gjuhëve frënge dhe italiane  janë të angazhuar edhe pedagogë me shumë përvojë dhe grada shkencore të departamenteve të tjera të Fakultetit të shkencave humane të cilët realizojnë pjesën e programit mësimor që zhvillohet në gjuhën shqipe.
Stafi i jashtëm i Departamentit të gjuhëve frënge dhe italiane përbëhet nga 40 pedagogë. Ata përzgjidhen me konkurs duke vlerësuar përvojën dhe cilësinë e tyre në mësimdhënie si dhe angazhimin e tyre në kualifikimin pasuniversitar. Ata përballojnë me sukses një ngarkesë të konsiderueshme pedagogjike, si pranë Departamentit të gjuhëve frënge dhe italiane, por edhe në Departamente të tjera të Universitetit A. Xhuvani.
Departamenti i gjuhëve frënge dhe italiane, në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave të Edukimit, është i përfshirë edhe në përgatitjen dhe diplominin e studentëve për titullin Master Profesional si mësues i gjuhes frënge dhe mësues i gjuhës italiane.
Gjithashtu, falë bashkëpunimit të frytshëm shumëvjeçar me Ambasadën Franceze në Tiranë dhe Institutin Italian të Kulturës, Departamentit të gjuhëve frënge dhe italiane ka bërë të mundur praninë e një pedagou francez dhe nje pedagogu italian të cilët japin kontributin e tyre në përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies përgjatë gjithë vitit akademik.
Në sajë të bashkëpunimit me organizma të ndryshëm në Francë dhe Itali, Departamenti i gjuhëve frënge dhe italiane ka bërë të mundur që 2 studentë të fitojnë bursa të plota studimi për studime masteri në Francë si dhe 20 studentë kanë përfituar bursa afatshkurtra për aktivitete të ndryshme mësimore-kulturore në Francë dhe Itali.
Departamenti i gjuhëve frënge dhe italiane është përfshirë në projekte dhe aktivitete të Aleancës franceze, Istitutit Italian të Kulturës, Ambasadës italiane, TEMPUS-it, etj
Falë projektit Interreg 3, Tempus, Creativita shumë pedagogë janë specializuar për përmirësimin e metodave të mësimdhënies, për ristrukturimin e kurrikulave si edhe për rëndësinë e vlerave historike dhe kulturore të vendit. Vlen të përmendet fakti se falë tyre janë zhvilluar shumë veprimtari shkencore, konferenca, seminare, ëorkshop-e, përkthime etj të botuara në revista prestigjoze brenda dhe jashtë vendit.
Në projekin Creativita në bashkëpunim me Universitetin e Barit kanë marrë pjesë edhe shumë studentë, të cilët kanë marrë pjesë në kurse formimi si në Itali ashtu edhe në Shqipëri dhe kanë treguar seriozitet dhe shumë cilësi në përgatitjen e tyre.
Krahas procesit mësimor, Departamenti i gjuhëve frënge dhe italiane, i kushton një rëndësi të veçantë organizimit të aktiviteteve kulturore me pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të studentëve të tilla si, shfaqje filmash, spektakle, përgatitje pjesësh teatrale, mbrëmje poetike, foto-novela, konkurse, promovime librash,udhetime me karakter kulturor, etj…

Disa prej studentëve të gjuhës italiane kanë marrë pjesë në kurset verore të organizuara nga Universiteti i Barit dhe Peruxhas. Në përgjithësi kurset verore i destinohen si specialistëve të gjuhës ashtu edhe studentëve të universitetit për të zhvilluar më tej njohuritë mbi gjuhën dhe kulturën italiane. Studentët e gjuhës italiane kanë bërë figurë shumë të mirë dhe pas kthimit kanë qenë vetë ato promovues të iniciativave të ndryshme dhe aktiviteteve të larmishme.
Tre nga studentët e Elbasanit: Hatixhe Korra, Aurel Dauti e Marsela Hoxholli kanë fituar çmime midis dhjetë më të mirëve në botë te konkurset “Scrivi con me”, “Poetar in italiano”Un evento in Italia”, që i drejtohen studentëve italianë pranë institucioneve universitare të huaja.
Departamenti i gjuhëve frënge dhe italiane disponon edhe një bibliotekë (salla 205) për studentët dhe pedagogët e gjuhës italiane si edhe një tjetër për studentët dhe pedagogët e gjuhës frënge (salla 214). Librat e bibliotekës janë kontribut i Istitutit Italian të Kulturës dhe Ambasadës franceze.
Stafi i Departamenti i gjuhëve frënge dhe italiane

Emri Mbiemri

Funksioni

Grada/Titulli

Adresa elektronike

Ardian Lami

Pergjegjes i Departamentit

Doktor i Shkencave

a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hasim Braja

 

Docent

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alma Kashari

 

Lektor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anila Shehu

 

Doktorante

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elda Talka

 

Prof.As.Dr

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ardjana Braja

 

As.Prof.Dr

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elona Ndoci

 

Doktorante

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Leonarda Myslihaka

 

Doktor i Shkencave

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Greta Robja

 

Doktorante

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marjana Papamihali

 

Docent

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

Programet e Studimit

FSHH, në vitin akademik 2015-2016, ofron për studentët e tij 23 programe studimi, nga këto 14 programe Bachelor (dy prej të cilave me kohë të pjesshme) dhe 8 programe studimi të nivelit të dytë dhe një program studimi në doktoratë. Më poshtë është lista e programeve sipas departamenteve:
A. nga departamenti i gjuhësisë
1. programi i studimit “Bachelor në gjuhë-letërsi”;
2. programi i studimit “Bachelor në gjuhë shqipe dhe frënge”
3. programi i studimit “Bachelor në gjuhë shqipe dhe rome”
4. cikli i dytë i studimeve, programi “Master profesional në redaktim”;
5. cikli i dytë i studimeve, programi “Master i shkencave në gjuhësi”
6. “Bachelor në gjuhë – letërsi”, me kohë të pjesshme
7. Cikli i tretë i studimeve, “Doktoratë në albanologji”, profili gjuhësi

B. nga departamenti i letërsisë dhe gazetarisë:
1. programi i studimit “Bachelor në gazetari”;
2. programi i studimit “Bachelor në gazetari dhe gjuhë angleze”;
3. cikli i dytë i studimeve, programi “Master profesional në gazetar reporter”;
4. cikli i dytë i studimeve, programi “Master profesional në gazetari sportive”;
5. cikli i dytë i studimeve, programi “Master i shkencave në letërsi”;

 

C. në departamentin histori-gjeografi:
1. programi i studimit “Bachelor në histori-gjeografi”;
2. programi i studimit “Bachelor në histori dhe gjuhë gjermane”
3. programi i studimit “Bachelor në gjeografi dhe gjuhë italiane”
4. cikli i dytë i studimeve, programi “Master i shkencave në trashëgimi kulturore”;
5. cikli i dytë i studimeve, programi “Master i shkencave në studime historike”;
6. cikli i dytë i studimeve, programi “Master i shkencave në studime gjeografike”;
7. “Bachelor në histori – gjeografi”, me kohë të pjesshme
8. Cikli i tretë i studimeve, “Doktoratë në albanologji”, profili histori

D. në departamentin e gjuhëve angleze dhe gjermane
1. cikli i parë i studimeve, programi i studimit “Bachelor në anglisht”
2. cikli i parë i studimeve, programi i studimit “Bachelor në gjermanisht”

E. në departamentin e gjuhëve frënge dhe italiane
1. cikli i parë i studimeve, programi i studimit “Bachelor në frëngjisht”
2. cikli i parë i studimeve, programi i studimit “Bachelor në italisht”

Bachelor në gjuhë-letërsi
Programi synon të japë njohuritë bazë për gjuhën shqipe dhe shkencën e gjuhësisë, si dhe për historinë e letërsisë (shqiptare dhe botërore) dhe shkencës për letërsinë. Gjithashtu do të jepen njohuri plotësuese për ato fusha që ndihmojnë dhe japin mundësi zhvillimi të mëtejshme, në drejtime të tjera studimi ngushtësisht të lidhura me natyrën e gjuhës dhe letërsisë.
Studenti do të jetë i gatshëm për të ndjekur programet e studimit për mësues të ardhshëm të gjuhës shqipe dhe letërsisë për shkollat parauniversitare dhe programet e studimit që lidhen me veprimtarinë e mëtejshme në kërkimin shkencor (ciklet e dyta të studimit), në fusha të gjuhësisë, letërsisë, marrëdhënieve me publikun, trashëgimisë kulturore etj.
Gjithashtu programi do të shërbejë për të ndihmuar studentët që njohuritë e tyre t’i zbatojnë në disiplina të tjetra, si: gazetari, redaktori dhe punonjës i trashëgimisë kulturore.

Bachelor në gjuhë shqipe dhe frënge
Programi synon të japë njohuritë bazë të nivelit universitar për gjuhën shqipe, gjuhën frënge dhe shkencën e gjuhësisë, si dhe për historinë e letërsisë (shqiptare dhe botërore, veçanërisht frënge) dhe shkencës për letërsinë. Gjithashtu do të jepen njohuri plotësuese për ato fusha që ndihmojnë dhe japin mundësi zhvillimi të mëtejshme, në drejtime të tjera studimi ngushtësisht të lidhura me natyrën e gjuhës dhe letërsisë, në të dyja gjuhët.
Studenti do të jetë i gatshëm për të ndjekur programet e studimit (me kredite plotësuese) për mësues të ardhshëm të gjuhës shqipe dhe letërsisë dhe të gjuhës frënge për shkollat parauniversitare dhe programet e studimit që lidhen me veprimtarinë e mëtejshme në kërkimin shkencor (ciklet e dyta të studimit), në fusha të gjuhësisë, letërsisë, marrëdhënieve me publikun, trashëgimisë kulturore etj.
Gjithashtu programi do të shërbejë për të ndihmuar studentët që njohuritë e tyre t’i zbatojnë në disiplina të tjetra, si: gazetari, redaktori, përkthyes dhe punonjës i trashëgimisë kulturore.

“Bachelor në gjuhë shqipe dhe rome”
Programi synon të japë njohuritë bazë të nivelit universitar për gjuhën shqipe, gjuhën rome dhe shkencën e gjuhësisë, si dhe për historinë e letërsisë (shqiptare, botërore dhe atë rome), shkencës për letërsinë dhe kulturën e veçantë rome. Gjithashtu do të jepen njohuri plotësuese për ato fusha që ndihmojnë dhe japin mundësi zhvillimi të mëtejshme, në drejtime të tjera studimi ngushtësisht të lidhura me natyrën e gjuhës dhe letërsisë, në të dyja gjuhët.
Programi synon posaçërisht njohjen, studimin dhe evidentimin e komunitetit rom në këto aspekte: origjina, prejardhja historike, përhapja, zhvillimi etnokulturor në faza të ndryshme të zhvillimit të këtij komuniteti.
Vetëm kohët e fundit studiues shqiptarë, si dhe individë brenda komunitetit rom, kanë marrë nismën për të punuar në drejtim të njohjes dhe promovimit kulturor të komunitetit rom. Kjo ka bërë që të evidentohet ekzistenca e këtij komuniteti me shtrirjen, problemet, ecurinë e tij në vend dhe integrimin e këtij komuniteti në shoqërinë shqiptare si pjesë përbërëse e tij, me të drejtat, detyrimet dhe vlerësimet përkatëse për atë çka janë dhe përfaqësojnë. Rëndësia e gjithë kësaj ecurie qëndron në faktin e zbulimit të vlerave historike-gjuhësorë-tradicionale-kulturore të këtij komuniteti në Shqipëri si dhe përshtatjen në mjedisin shqiptar. Këtij qëllimi i shërben ky program studimi i ciklit të parë universitar.

 

Master profesional në redaktori
Programi i studimit “Master i Nivelit të Parë” për kursin Redaktori synon të përgatisë redaktorë të gjuhës shqipe dhe të letërsisë. Programi parashikon formimin e redaktorit me njohuri nga fushat e gjuhës shqipe dhe të letërsisë, me njohuri nga fusha e kulturës së gjuhës dhe përdorimit të drejtë të shqipes së shkruar për të gjitha nivelet dhe format e përdorimit të saj.
Në kushtet e mundësitë e sotme të përdorimit të gjuhës shqipe, me mundësitë e mëdha të komunikimit që ofrojnë teknikat dhe mjetet moderne, forcimi i figurës së redaktorit merr rëndësi të dorës së parë.
Master i shkencave në gjuhësi
Programi synon të përgatisë specialistë të nivelit të lartë dhe të qëndrueshëm në shkencat e gjuhës, i cili mund të zbatojë njohuritë e tij si mësues i kualifikuar i gjuhës (në shkollat e mesme), si kërkues në terren në fushë të gjuhësisë, specialist për përmirësimin e nivelit të aftësive gjuhësore të nxënësve, si mësues i gjuhës shqipe për të huaj, punonjës në të gjitha profesionet që lidhen me komunikimin, në të gjitha profesionet e lidhura me përmirësimin e probleme në mësimin e gjuhës.
Njëkohësisht ky program i këtij niveli studimi (DND) u krijon ndjekësve të tij mundësinë e një specializimi më të mëtejshëm në disiplina më të ngushta, si didaktikë e gjuhës, industri e gjuhës, mjeshtri në multimedie dhe shtypshkrim, komunikim, politika gjuhësore, shkenca sociale, shkenca të edukimit etj).

“Doktoratë në albanologji”, profili gjuhësi
Programi i studimit “Doktor” në fushën e shkencave albanologjike synon të jetë një kurs studimi elitar. Në përputhje me këtë synim pranohen kandidatë që kanë arritur rezultate të larta në studimet universitare në të gjitha nivelet në degët e shkencave humane, si: histori-gjeografi, histori, gjeografi, gjuhë e letërsi, gjuhë të huaja dhe që kanë tregues premtues për studime të nivelit të tretë më të lartë, studimeve për doktoratë.
Fokusi i studimeve të ciklit të tretë është kërkimi shkencor, i cili ofrohet në atë masë sa kërkohet edhe në praktikë. Grada shkencore “doktor” synon të përgatisë pedagogun që të funksionojë në mënyrë të pavarur si kërkues shkencor, si drejtues i kërkimit shkencor.
Misioni i studimeve të doktoratës në fushën e shkencave albanologjike synon:

  1. Të përgatisë specialistë të shkencave albanologjike të përgatitur me standardet më të larta teorike e praktike të mundshme për Shqipërinë.
  2. Të mbështesë kultivimin e vlerave të të mësuarit evropian në Shqipëri.
  3. Të ndihmojë shoqërinë shqiptare në procesin e integrimit evropian.

Në profilin “gjuhësi” fushat themelore të kërkimit lidhen me: Gramatika transformuese e gjenerative në fushë të shqipe, Gramatika e varësisë në fushë të shqipes, Gjuhësia e mediave dhe studime të gjuhës së mediave në fushë të shqipes, Gramatikë e gjuhës së folur në fushë të shqipes, Dialektologji e gjuhës shqipe, Sociolinguistikë, Etnolinguistikë, analiza të ligjërimit në fushë të shqipes, politika gjuhësore, ekologjia gjuhësore në fushë të shqipes etj.

 

 

Bachelor në gazetari
Programi i studimit synon të japë njohuritë bazë të nivelit universitar për fushën e komunikimit mediatik, gazetarisë, njohje me mediat dhe si funksionojnë ato, veçanërisht median e shkruar, atë audiovizive dhe online. Programi i studimit synon edhe përgatitjen profesionale të studentëve si gazetarë të ardhshëm në shkrim dhe raportim lajmi në media të tipave të ndryshëm.
Programi parashikon edhe formimin e studentit në disa sfera të jetës shoqërore, si histori, gjuhë, letërsi, politikë, art, kulturë e sport.
Gjithashtu programi do të shërbejë për të ndihmuar studentët që njohuritë e tyre t’i zbatojnë në disiplina të tjetra, si: redaktori, punonjës i trashëgimisë kulturore, i marrëdhënieve me publikun etj.
Studenti do të jetë i gatshëm për të ndjekur programet e studimit për gazetarinë profesionale dhe (me kredite plotësuese) programet e studimit që lidhen me veprimtarinë e mëtejshme në kërkimin shkencor (ciklet e dyta të studimit), në fusha të gjuhësisë, marrëdhënieve me publikun, trashëgimisë kulturore etj.
Bachelor në gazetari dhe gjuhë angleze
Programi synon të japë njohuritë bazë të nivelit universitar për gazetarinë, median dhe komunikimin masiv, ashtu si edhe për gjuhën, letërsinë dhe kulturën angleze e amerikane. Gjithashtu do të jepen njohuri plotësuese dhe integruese të domosdoshme për vijimin në ciklet e tjera të studimit në ato drejtime që japin mundësi zhvillimi të mëtejshëm në fushën e gazetarisë, si dhe në atë të gjuhës angleze.
Programi ka një raport të drejtë ndërmjet bllokut të lëndëve të fushës së gazetarisë si dhe të gjuhës e kulturës angleze; një raport të drejtë ndërmjet lëndëve bazë dhe atyre ndihmëse; ndërmjet leksioneve e seminareve; detyrave të kursit dhe praktikave kërkimore. Programi jep njohuri në elemente të teorisë së medias dhe praktikës së saj, të retorikës dhe kompozicionit, të shkrimit, të audiencës dhe efekteve të medias, shkrimit të mediave në gjuhën angleze, njohuri për radion dhe televizionin si masmedia, njohuri në kompjuterit dhe mediave në fushën e dizajnit grafik etj. Ndërsa, lidhur me  njohuritë në gjuhën dhe kulturën angleze studentët do të marrin njohuri për gjuhën angleze, gramatikën angleze, për historinë dhe qytetërimin britanik e amerikan, për letërsinë britanike dhe atë amerikane, njohuri mbi leksikun e anglishtes, aftësim në përkthim dhe interpretim etj.
Studenti do të jetë i gatshëm për të ndjekur pa provime plotësuese programet e studimit në master profesional për mësues të gjuhës angleze dhe me disa provime plotësuese programet e studimit në master i shkencave në trashëgimi kulturore, gjuhësi, anglistikë etj.
Gjithashtu programi do të shërbejë për të ndihmuar studentët që njohuritë e tyre t’i zbatojnë edhe në fusha të tjera, si p.sh.: marrëdhënie me publikun, përkthyes dhe punonjës i trashëgimisë kulturore, punonjës i agjencive turistike etj.

Master profesional në gazetar reporter
Programi i studimit “Master profesional në gazetar reporter” synon përgatitjen profesionale të studentëve në shkrim dhe raportim lajmi në median e shkruar, audiovizive dhe online. Programi parashikon formimin e gazetarit në disa sfera të jetës shoqërore, si ekonomi, politikë, art, kulturë e sport. Në përfundim të studimeve pritet të ketë përgatitjen e duhur për të konkurruar në pozicionet e reporterit dhe pozicionet te tjera të këtij niveli në organizatat e medias së shkruar (gazeta, revista), audiovizive (televizione dhe radio), reporterit për agjencitë ndërkombëtare dhe kombëtare të lajmeve, si edhe të mund të punojë në profesion të lirë.
Kursi synon të pajisë studentët me aftësinë për: mbledhje informacioni me interes mediatik dhe publik, studim dhe njohje e bazave të të dhënave publike, shkrim dhe raportim lajmi duke respektuar afatet kohore shumë të ngushta të punës në media, përgatitje e materialit në formë multimediale, aftësim në multimedial, aftësim në paraqitjen përfundimtare të produktit për kamera, për shtypin e shkruar dhe për ueb.
Në përfundim të studimeve kandidati pritet të ketë përgatitjen e duhur për të konkurruar në pozicionet e reporterit dhe pozicionet te tjera të këtij niveli në organizatat e medias së shkruar (gazeta, revista), audiovizive (televizione dhe radio), reporterit për agjencitë ndërkombëtare dhe kombëtare të lajmeve, si edhe të mund të punojë  si gazetar në profesion të lirë.

Master profesional në gazetari sportive
Programi i studimit “Master profesionale në gazetari sportive” synon përgatitjen profesionale të studenteve në shkrim dhe raportim lajmi në median e shkruar, audiovizive dhe online në fushën e sportit. Programi parashikon formimin e gazetarit në sferën shumë specifike të njohurive në fushën e sportit dhe të raportimit për mediat e ndryshme, gjë që në realitetin e sotëm të praktikës profesionale është bërë shumë e dallueshme nga raportimi në fushat e tjera. Në përfundim të studimeve pritet të ketë përgatitjen e duhur për të konkurruar në pozicionet e reporterit dhe pozicionet te tjera të këtij niveli në organizatat e medias së shkruar (gazeta, revista), audiovizive (televizione dhe radio), reporterit për agjencitë ndërkombëtare dhe kombëtare të lajmeve, si edhe të mund të punojë në profesion të lirë në fushën e raportimit dhe të shkrimit mbi ngjarjet sportive.
Kursi synon të pajisë studentët me aftësinë për: mbledhje informacioni me interes mediatik dhe publik në fushën e aktualitetit sportiv dhe historisë së sporteve, studim dhe njohje e bazave të të dhënave publike, shkrim dhe raportim të lajmit sportiv, duke respektuar afatet kohore shumë të ngushta të punës në media, përgatitje e materialit në formë multimediale, aftësim në multimedial, aftësim në paraqitjen përfundimtare të produktit për kamera, për shtypin e shkruar dhe për ueb.
Në përfundim të studimeve kandidati pritet të ketë përgatitjen e duhur për të konkurruar në pozicionet e reporterit dhe pozicionet te tjera të këtij niveli në organizatat e medias së shkruar (gazeta, revista), audiovizive (televizione dhe radio), reporterit për agjencitë ndërkombëtare dhe kombëtare të lajmeve, si edhe të mund të punojë  si gazetar në profesion të lirë.

Master i shkencave në letërsi
Programi synon të përgatisë specialistë të nivelit të lartë dhe të qëndrueshëm në shkencat e letërsisë, i cili mund të zbatojë njohuritë e tij, më së pari, si kërkues në fushë të letërsisë, si mësues i kualifikuar i letërsisë (në shkollat e mesme), specialist për kritikën letrare dhe në mediat e shkruara apo televizive, punonjës në të gjitha profesionet që lidhen me komunikimin.
Njëkohësisht ky program i këtij niveli studimi (master) u krijon ndjekësve të tij mundësinë e një specializimi më të mëtejshëm ciklin e tretë të studimit, në doktoratë, në disiplina që lidhen me kërkime në fushën e krijimtarisë letrare folklorike ose të kultivuar, madje edhe në kërkime që lidhen me trashëgiminë kulturore ose fusha të albanologjisë që lidhen me krijimtarinë letrare etj.
Për të arritur këto qëllime, programi është konceptuar dhe organizuar:
1.   Grup lëndësh që privilegjojnë qasjen ndaj tekstit: Semiotika e tekstit poetik; Teknikat narrative të romanit modern; Estetikë dhe histori e shijes.
2.   Grup lëndësh që thellojnë njohjen diakronike të fenomeneve letrare shqiptare, në të gjitha arealet e kultivimit të shqipes dhe metodave të studimit të tyre: Histori e kritikës letrare shqiptare; Histori e filologjisë së letërsisë shqiptare; Histori e rrymave në letërsinë shqiptare; Letërsia dhe ideologjia: Histori e periudhës se Luftës së Ftohtë dhe Letërsia shqipe dhe realizmi socialist; Letërsia shqipe pas ‘90; Letërsia dygjuhëshe e diasporës;
3.   Grup lëndësh me studim të thelluar në fushat kryesore të formimit bazë: Poetika letrare; Histori e letërsisë; Letërsi e krahasuar, ku studentët do të përftojnë dhe mjetet përkatëse të kërkimit të thelluar shkencor;
4.   Lëndë që plotësojnë kuadrin e përgjithshëm të formimit të studentit ne arealin shqiptar të kontekstualizuar nga pikëpamja kulturore.
Programi ka një raport të drejtë ndërmjet disiplinave teorike e zbatimeve praktike të tyre. Kështu programi do të sigurojë një formim të plotë të specialistit, në mënyrë të tillë që specialistët e përgatitur nga programi i këtij niveli studimi (master) të jenë të aftë të përshtaten shpejt në fushat më të rëndësishme të përfshirjes së tyre në grupe kërkimore, në institucione kërkimore-shkencore, si dhe në subjekte të tjera publike e jopublike që kanë nevojë për specialistë të letërsisë.
Mundësitë për punësim të të diplomuarve janë të siguruara, së pari, nga cilësia e lartë e studentëve që do të regjistrohen në këto programe, së dyti, nga cilësia e lartë që arrihet në përgatitjen e këtyre studentëve të programit të këtij niveli dhe, së treti, nga nevojat që ka tregu i punës për specialist të letërsisë dhe njëkohësisht të mundësive të mëtejshme të kualifikimit që krijon ky program studimi për studime të thelluara në doktorata në albanologji dhe shkencat humane. Këta të diplomuar mund të thithen si specialistë në institucione kërkimore-shkencore, në shtëpi botuese, radio e televizione, në shkolla publike e private të specializuara ose jo, si specialistë komunikimi në shumë fusha, si dhe në çdo institucion tjetër që lidhet me vlerat e specialistit të letërsisë.

 

 

Bachelor në histori-gjeografi
Programi synon të japë njohuritë bazë për historinë, studimin e saj dhe gjeografinë, për historinë e Shqipërisë dhe atë botërore. Gjithashtu do të jepen njohuri plotësuese për ato fusha që ndihmojnë dhe japin mundësi zhvillimi të mëtejshme në drejtime të tjera studimi ngushtësisht të lidhura me historinë dhe gjeografinë.
Studenti do të jetë i gatshëm për të ndjekur programet e studimit për mësues të ardhshëm të historisë dhe gjeografisë për shkollat parauniversitare dhe programet e studimit që lidhen me veprimtarinë e mëtejshme në kërkimin shkencor (ciklet e dyta të studimit), në fusha të historisë, gjeografisë, trashëgimisë kulturore etj.
Gjithashtu programi do të shërbejë për të ndihmuar studentët që njohuritë e tyre t’i zbatojnë në disiplina të ndryshme, si gjeomjedis, mbrojtje territori nga rreziqet gjeomorfologjike e ekologjike, planifikim urban, planifikim demografik, turizëm etj. Gjithashtu studenti mund t’i zbatojë njohuritë e tij në disiplina të tjera si punonjës i agjencive turistike, punonjës i muzeve etj.
Bachelor në histori dhe gjuhë gjermane
Programi synon të përgatisë specialistë të historisë dhe gjuhës gjermane, me njohuritë bazë të domosdoshme dhe integruese për ciklet e tjera të studimit. Ai duhet të ketë një kulturë bazë të njohurive historike dhe të gjuhës gjermane, dhe një kulturë të përgjithshme në lëndët e tjera në shërbim të tyre.
Studenti do të jetë i gatshëm për të ndjekur pa provime plotësuese programet e studimit në master të nivelit të parë (MNP) mësues në histori dhe gjermanisht dhe me disa provime plotësuese programet e studimit në master të nivelit të dytë (MND), në trashëgiminë kulturore, histori e gjermanisht.
Gjithashtu programi do të shërbejë për të ndihmuar studentët që njohuritë e tyre t’i zbatojnë në disiplina të ndryshme, si arkeologji, muzeumologji, turizëm kulturor etj. Përveç kësaj studenti mund t’i zbatojë njohuritë e tij në disiplina të tjera si punonjës i agjencive turistike, punonjës i muzeve etj.
Bachelor në gjeografi dhe gjuhë italiane
Programi synon t’u japë studentëve njohuritë bazë për të formuar specialistë të së nesërmes në gjeografi dhe gjuhë italiane. Gjithashtu programi i studimit përmban dhe njohuri për shkencën e gjuhësisë, të gjeografisë, për historinë e letërsisë italiane, koncepte që lidhen me studimin e letërsisë dhe të kulturës, veçanërisht asaj italiane. Gjithashtu do të jepen njohuri plotësuese për ato fusha që ndihmojnë dhe japin mundësi zhvillimi të mëtejshme, në drejtime të tjera studimi ngushtësisht të lidhura me natyrën e gjeografisë, gjuhës dhe letërsisë italiane.
Qëllimi i programit të studimit është të krijojë, të zhvillojë, të mbrojë e të përcjellë dijet më bashkëkohore dhe themelore për kulturën e gjuhën italiane dhe gjeografinë.
Studenti do të jetë i gatshëm për të ndjekur pa provime plotësuese programet e studimit në master të nivelit të parë (MNP) mësues në gjeografi dhe italisht dhe me disa provime plotësuese programet e studimit në master të nivelit të dytë (MND), në trashëgiminë kulturore, gjeografi, italisht etj.
Gjithashtu programi do të shërbejë për të ndihmuar studentët që njohuritë e tyre t’i zbatojnë në disiplina të ndryshme, si gjeomjedis, mbrojtje territori nga rreziqet gjeomorfologjike e ekologjike, planifikim urban, planifikim demografik, turizëm etj. Gjithashtu studenti mund t’i zbatojë njohuritë e tij në disiplina të tjera si punonjës i agjencive turistike, punonjës i muzeve etj.
Master i shkencave në trashëgimi kulturore
Programi synon të përgatisë specialistë të nivelit të lartë dhe të qëndrueshëm në fushën e trashëgimisë kulturore, i cili mund të zbatojë njohuritë e tij si specialist në strukturat që merren me ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, si kërkues në terren në fushë të folklorit, etnografisë, trashëgimisë natyrore e kulturore, punonjës në të gjitha profesionet që lidhen me njohjen, ruajtjen, promovimin e trashëgimisë kulturore.
Programi i studimit mundëson ndjekjen e studimeve të mëtejshme në ciklin e tretë të studimeve në fushën e trashëgimisë kulturore, njohjen dhe studimin e saj të mëtejshëm.

Master i shkencave në studime historike
Programi synon të përgatisë specialistë të nivelit të lartë në histori, të cilët të kenë njohuri të thella në fushën e historisë së vendit, rajonit e më gjerë, si dhe treguesve të tjerë të historisë, në funksion të kërkesave të tregut të punës, për specialistë të kësaj fushe.
Programi ka një raport të drejtë ndërmjet disiplinave teorike, nga fushat e historisë, të cilat sigurojnë një formim të plotë të specialistit të historisë në tërësi. Formimi teorik shoqërohet me aftësimin e tyre praktik, në mënyrë të tillë që specialistët e përgatitur nga programi i këtij niveli studimi (MSH) të jenë të aftë të përshtaten shpejt në fushat më të rëndësishme të përfshirjes së tyre në grupe kërkimore, në institucione kërkimore-shkencorë, si dhe në subjekte të tjera publike e jopublike që kanë nevojë për specialistë të kësaj fushe.
Mundësitë për punësim janë të kushtëzuara, së pari, nga cilësia e lartë e studentëve që do të regjistrohen në këto programe, së dyti nga cilësia e lartë që siguron në përgatitjen e këtyre studentëve programi i këtij niveli (MSH) dhe, së treti, nga nevojat që ka tregu i punës për specialistë të historisë. Të diplomuarit, të cilët kanë një nivel të lartë përvetësimi njohurish, mund të kalojnë në nivelin e tretë të studimit, doktoratë në studimet albanologjike, drejtimi histori. Gjithashtu këta të diplomuar mund të thithen si specialistë në institucione kërkimore-shkencore, në shoqëri turistike, në muze, arkiva si dhe në çdo institucion tjetër që lidhet me vlerat e trashëgimisë historike.

Master i shkencave në studime gjeografike
Programi synon të përgatisë specialistë të nivelit të lartë të gjeografisë, të cilët të kenë njohuri të thella në fushat e gjeografisë fizike, gjeografisë rajonale të Shqipërisë e botës, të gjeografisë humane, si dhe të specialiteteve të tjera të profilit gjeografik, në funksion të kërkesave të tregut të punës, për specialistë të gjeografisë. Në tregun e sotëm të punësimit vërehet një hapësirë e mjaftueshme për të përgatitur specialistë të gjeografisë, specialist të fushave të tilla si: analistë të sistemit urban e territorial, evidentues, vlerësues dhe prezantues të problemeve demografike, si lëvizjet demografike dhe efektet e tyre në ekonomi, prezantues të problemeve të ambientit (ambientalistë, ekologjisë, planifikues urbanë etj). Disa prej tyre janë punësuar në zyra të ndryshme të organizmave qeveritare dhe joqeveritare, të cilët studiojnë problemet e gjeoambientit, por dhe merren me statistika gjeografike në fushat urbane, demografike, turistike, ekologjike etj. Gjithashtu rëndësia e padiskutueshme e njohjes dhe e mbrojtjes së vlerave të ambientit gjeografik, e njohjes dhe e zhvillimit të vlerave turistike, urbane, mjedisit etj. kërkojnë domosdoshmërisht specialistë të fushave të sipërpërmendura, në të gjitha format që ato shfaqen, duke i njohur, mbrojtur dhe zhvilluar shkencërisht.
Tipari themelor i këtij programi studimi të ofruar nga departamenti i histori-gjeografisë është karakteri ndërdisiplinor i hartimit dhe përmbushjes së tij. Lëndët që përfshihen në të kanë një hapësirë, e cila varion nga shkencat e disiplinave të përgjithshme gjeografike, në disiplinat të veçanta gjeografike, aplikative, statistiko- matematikore, hartografike, ambientaliste etj.
Mundësitë për punësim janë të kushtëzuara, së pari, nga cilësia e lartë e studentëve që do të regjistrohen në këto programe, së dyti nga cilësia e lartë që siguron në përgatitjen e këtyre studentëve programi i këtij niveli (MSH) dhe, së treti, nga nevojat që ka tregu i punës për specialistë të gjeografisë. Të diplomuarit me rezultate shumë të mira u jepet mundësia e ndjekjes së nivelit të tretë të studimeve, doktoratë në gjeografi. Këta të diplomuar mund të thithen si specialistë në institucione kërkimore-shkencore, në shoqëri turistike, në institucione publike rajonale, në bashki, komuna, prefekturë, këshill qarku etj, si dhe në çdo institucion tjetër që lidhet me vlerat e trashëgimisë natyrore.

 

“Doktoratë në albanologji”, profili histori
Programi i studimit “Doktor” në fushën e shkencave albanologjike synon të jetë një kurs studimi elitar. Në përputhje me këtë synim pranohen kandidatë që kanë arritur rezultate të larta në studimet universitare në të gjitha nivelet në degët e shkencave humane, si: histori-gjeografi, histori, gjeografi, gjuhë e letërsi, gjuhë të huaja dhe që kanë tregues premtues për studime të nivelit të tretë më të lartë, studimeve për doktoratë.
Fokusi i studimeve të ciklit të tretë është kërkimi shkencor, i cili ofrohet në atë masë sa kërkohet edhe në praktikë. Grada shkencore “doktor” synon të përgatisë pedagogun që të funksionojë në mënyrë të pavarur si kërkues shkencor, si drejtues i kërkimit shkencor.
Misioni i studimeve të doktoratës në fushën e shkencave albanologjike synon:

  1. Të përgatisë specialistë të shkencave albanologjike të përgatitur me standardet më të larta teorike e praktike të mundshme për Shqipërinë.
  2. Të mbështesë kultivimin e vlerave të të mësuarit evropian në Shqipëri.
  3. Të ndihmojë shoqërinë shqiptare në procesin e integrimit evropian.

Në profilin histori kërkimet përfshijnë:
- Elementet përbërës të fushës së historisë së shqiptarëve;
- Problematika të aspekteve të ndryshme të ngjarjeve e dukurive më thelbësore të historisë lokale e kombëtare, si edhe evidentim i kontributeve të personaliteteve të shquara historike;
- Problemet e evidentimit dhe vënies në efiçiencë të vlerave të trashëgimisë historike;
- Nëpërmjet tezave të doktoratës synohen zbatime konkrete, dimensionet sociale dhe vlerat aplikative të studimeve në fushë të historisë kombëtare e lokale;
- Zbatime të reja për përmirësimin e cilësisë së shërbimit të shoqërive turistike, për përfshirjen në programe e guida të vlerave të trashëgimisë historike në Shqipëri.

 

Bachelor në anglisht
Programi synon t’u japë studentëve njohuritë bazë për gjuhën angleze dhe kulturën angleze dhe amerikane, si dhe njohuri për shkencën e gjuhësisë, për historinë e letërsisë, koncepte që lidhen me studimin e letërsisë dhe të kulturës, veçanërisht asaj angleze dhe amerikane. Gjithashtu do të jepen njohuri plotësuese për ato fusha që ndihmojnë dhe japin mundësi zhvillimi të mëtejshme, në drejtime të tjera studimi ngushtësisht të lidhura me natyrën e gjuhës dhe letërsisë angleze dhe amerikane.
Qëllimi i programit të studimit është të krijojë, të zhvillojë, të mbrojë e të përcjellë dijet më bashkëkohore dhe themelore për kulturën e gjuhën angleze.
Studenti do të jetë i gatshëm për të ndjekur programet e studimit për mësues të ardhshëm të gjuhës angleze për shkollat parauniversitare dhe programet e studimit që lidhen me veprimtarinë e mëtejshme në kërkimin shkencor (ciklet e dyta të studimit), në fusha të përkthimit, gjuhësisë, letërsisë, marrëdhënieve me publikun, trashëgimisë kulturore etj.
Bachelor në gjermanisht
Programi synon t’u japë studentëve njohuritë bazë për gjuhën dhe kulturën gjermane, si dhe njohuri për shkencën e gjuhësisë, për historinë e letërsisë, koncepte që lidhen me studimin e letërsisë dhe të kulturës, veçanërisht asaj gjermane. Gjithashtu do të jepen njohuri plotësuese për ato fusha që ndihmojnë dhe japin mundësi zhvillimi të mëtejshme, në drejtime të tjera studimi ngushtësisht të lidhura me natyrën e gjuhës dhe letërsisë gjermane.
Qëllimi i programit të studimit është të krijojë, të zhvillojë, të mbrojë e të përcjellë dijet më bashkëkohore dhe themelore për kulturën e gjuhën gjermane.
Studenti do të jetë i gatshëm për të ndjekur programet e studimit për mësues të ardhshëm të gjuhës gjermane për shkollat parauniversitare dhe programet e studimit që lidhen me veprimtarinë e mëtejshme në kërkimin shkencor (ciklet e dyta të studimit), në fusha të përkthimit, gjuhësisë, letërsisë, marrëdhënieve me publikun, trashëgimisë kulturore etj.
Bachelor në italisht
Programi synon t’u japë studentëve njohuritë bazë për gjuhën dhe kulturën italiane, si dhe njohuri për shkencën e gjuhësisë, për historinë e letërsisë, koncepte që lidhen me studimin e letërsisë dhe të kulturës, veçanërisht asaj italiane. Gjithashtu do të jepen njohuri plotësuese për ato fusha që ndihmojnë dhe japin mundësi zhvillimi të mëtejshme, në drejtime të tjera studimi ngushtësisht të lidhura me natyrën e gjuhës dhe letërsisë italiane.
Qëllimi i programit të studimit është të krijojë, të zhvillojë, të mbrojë e të përcjellë dijet më bashkëkohore dhe themelore për kulturën e gjuhën italiane.
Studenti do të jetë i gatshëm për të ndjekur programet e studimit për mësues të ardhshëm të gjuhës italiane për shkollat parauniversitare dhe programet e studimit që lidhen me veprimtarinë e mëtejshme në kërkimin shkencor (ciklet e dyta të studimit), në fusha të përkthimit, gjuhësisë, letërsisë, marrëdhënieve me publikun, trashëgimisë kulturore etj.
Bachelor në gjuhën frënge
Programi synon t’u japë studentëve njohuritë bazë për gjuhën dhe kulturën frënge, si dhe njohuri për shkencën e gjuhësisë, për historinë e letërsisë, koncepte që lidhen me studimin e letërsisë dhe të kulturës, veçanërisht asaj frënge. Gjithashtu do të jepen njohuri plotësuese për ato fusha që ndihmojnë dhe japin mundësi zhvillimi të mëtejshme, në drejtime të tjera studimi ngushtësisht të lidhura me natyrën e gjuhës dhe letërsisë frënge.
Qëllimi i programit të studimit është të krijojë, të zhvillojë, të mbrojë e të përcjellë dijet më bashkëkohore dhe themelore për kulturën e gjuhën frënge.
Studenti do të jetë i gatshëm për të ndjekur programet e studimit për mësues të ardhshëm të gjuhës frënge për shkollat parauniversitare dhe programet e studimit që lidhen me veprimtarinë e mëtejshme në kërkimin shkencor (ciklet e dyta të studimit), në fusha të përkthimit, gjuhësisë, letërsisë, marrëdhënieve me publikun, trashëgimisë kulturore etj.

 

Laboratorë

FSHH-ja zotëron në 2 laboratorë, përkatësisht sallat 229 dhe 230. Të dy laboratorët janë të pajisur me kompjuterë dhe pajisje të tjera audiovizive. Përkatësisht laboratori i sallës 229 zotëron 24 kompjuterë për studentë dhe postin e profesorit, në të cilin funksiono një kompjuter, një video projektor, dhe një sistem audio cilësor (magnetofon tip Aiëa). Ky funksionim i tri pajisjeve i bën të mundur lektorit një lehtësim në plotësimin e materialit mësimor të domosdoshëm për specifikën e gjuhëve të huaja, sidomos për fonetikën. Gjithashtu nga kompjuteri i lektorit mund të kontrollohen kompjuterët e studentëve me program specifik të klasave virtuale. Këto pajisje të postit të lektorit kanë bërë të mundur që në këtë laborator të zhvillohen dhe leksione online. Pajisje të tjera që zotëron laboratori 229 janë një televizor 29 inch, i pajisur me DVD player dhe video rekorder, ku shfaqen programe për studentët, dy televizorë më të vegjël që transportohen edhe jashtë sallës 229, sipas nevojave të programit mësimor. Laboratori ka edhe 3 magnetofona portabël, që përdorën gjithashtu jashtë sallës 229. Në arkivin e laboratorit 229 ekzistojnë shumë materiale të tipit videokaseta dhe DVD, kjo falë ndihmës së pedagogëve të huaj, që kanë kontribuar në departamentin e gjuhëve të huaja.
Për çdo degë të gjuhëve të huaja ekziston një videotekë e pasur, që ndihmon stafin pedagogjik por edhe studentët. Ky laborator i shërben procesit mësimor, por edhe studentët janë të lirë ta shfrytëzojnë pa praninë e lektorit për punë kërkuese. Kryesisht studentët e shfrytëzojnë laboratorin për të përgatitur detyrat (esetë), gjithashtu e shfrytëzojnë për punë kërkimorë në internet.
Ë njëjta gjë mund të thuhet për laboratorin 230, vetëm se numri i pajisjeve është më i vogël. Ekziston posti i lektorit me të gjitha cilësitë si në laboratorin 229. Ekzistojnë 15 kompjuterë për studentët. Një set televizori, DVD, dhe videorecorder, i cili mund të transportohet, gjithashtu, jashtë sallave të laboratorëve, një fotokopje dhe overhead projector me lastra.

Degët e gazetarisë dhe gazetari anglisht, si dhe masterat përkatës të fushës, zotërojnë një laborator dhe qendër radioje përkatësisht salla 324. Kjo qendër funksionon si radio “Studenti”, e cila transmeton programe në 102.0 FM, kryesisht muzikë bashkëkohore, programe të realizuara nga studentët e gazetarisë si pjesë e programit të tyre mësimor dhe që arrijnë cilësinë e nevojshme për transmetimin radiofonik.
Laboratori është i pajisur me kompjuterë dhe pajisje të tjera audiovizive. Laboratori zotëron 8 kompjuterë për studentë dhe postin e profesorit, në të cilin funksionon një kompjuter, një video projektor dhe një ekran interaktiv. Ky funksionim i pajisjeve lehtëson përmbushjen e materialit mësimor të domosdoshëm për specifikat e ndryshme të fushës së gazetarisë. Gjithashtu nga kompjuteri i profesorit mund të kontrollohen kompjuterët e studentëve me program specifik të klasave virtuale. Këto pajisje kanë bërë të mundur që në këtë laborator të zhvillohen dhe kronika apo shkrime të ndryshme në studentët e gazetarisë. Pajisje të tjera që zotëron laboratori janë një televizor 29 inch, i pajisur me DVD player, ku shfaqen kronikat, reportazhet, punët e studentëve. Laboratori i gazetarisë ka dhe 2 kamera profesionale dhe 3 të tjera amatore, që shërbejnë për filmimin e materialeve të kronikave apo reportazheve.

Qendra e Radios, zotëron një radio transmetues 300 Ë, një Radio Data System (RDS), një Mixer Audio, që bën të mundur transmetimin live ose regjistrimet e rubrikave që realizohen nga vetë studentët, ka një Piko zëri, që është e pajisur me një mikrofon profesional (seinheizer), që mundëson regjistrimin në mënyrë profesionale të zërit të studentëve. Radio ka në zotërim 3 kompjuterë, përkatësisht 2 janë për transmetimin live 24 orë të programeve të radios, dhe i treti shërben për regjistrim audio dhe video, si dhe për montazhin audio dhe video të materialeve që përgatiten nga vetë studentët. Qendra e Radios ka dhe 2 video profesionale minidv dhe dv cam, që shërbejnë për hedhjen në kompjuter të xhirimeve që kryhen nga kamerat profesionale dhe që janë në shërbim të realizimit të kronikave apo reportazheve që montohen në këtë qendër.

Manual për hartimin e mikrotezës për studentët e masterit

Departamenti i gjuhësisë, për t’u ardhur në ndihmë studentëve të ciklit të dytë, master i shkencave, ka përgatitur një manual për hartimin e mikrotezës. Këtë manual me komentet përkatëse dhe orientuese për studentët, e gjeni të plotë në linkun e mëposhtëm.

Manual për hartimin e mikrotezës

QENDRA KËRKIMORE E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE DHE BALLKANOLOGJIKE

Qendra kërkimore e studimeve albanologjike dhe ballkanologjike (QSAB) krijohet pranë Fakultetit të Shkencave Humane të Universitetit “A.Xhuvani: të Elbasani, si një strukturë shkencore autonome me karakter ndërdisiplinor dhe ndërballkanik. Qëllimi i QSAB-së është të nxisë kërkimet rreth dukurive me karakter shqiptar dhe me karakter të ballkanizuar përgjatë historisë, duke krijuar mundësi debati shkencor midis shkollave kombëtare të kërkimit në rajon dhe përfaqësuesve individualë të tyre. QSAB-ja synon të veprojë në këto fusha: antropologji, arkeologji, histori, etnologji, folklor, gjuhë, letërsi, arti, qytetërim, besim dhe fusha të tjera.

Shkarkoni pdf