DATAT E PROVIMEVE PER PROGRAMIN E STUDIMIT GAZETARI, SEZONI I VERES

Viti I

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

1.

Formim gjuhësor

17.06.2015

Teuta Toska

Valbona Sinanaj

405

2.

Bazat e shkrimit (Kompozicion)

22.06.2015

Nirvana Shkëlzeni

Nertila Tuka

407

3.

Hyrje në shkencën e komunikimit

28.06.2015

Ilir Yzeiri

Elvira Lumi

407

4.

Hyrje në teorinë e medias

04.07.2015

Hektor Çiftja

Sokol Paja

405

5.

Letërsi shqipe

10.07.2015

Mirela Shella

Skënder Karriqi

405

 

Viti II

Nr.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

1

Shkrim në media

17.06.2015

Nirvana Shkelzeni

Nertila Tuka

407

2

Gramatikë e gjuhës shqipe

26.06.2015

Leonard Dauti

Resul Telhaj

407

3

Bazat e artit të filmit dhe fotos

03.07.2015

Ilirjan Sulkja

Elvira Lumi

405

4

Gazetari Televizive

07.07.2015

09.07.2015

Joana Kosho

Elvira Lumi

405

5

Radio si masmedia

10.07.2015

Chris Leaser

Elvira Lumi

407

 

Viti III

Nr.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

1

Etika në media

02.07.2015

Esmeralda Hidri

Hektor Çiftja

405

2

Studime televizive

07.07.2015

Florenc Vavla

Elvira Lumi

407

3

Semiologji

12.07.2015

Marsela Neni

Teuta Toska

407

 

Minivjeshtë: 15 dhe 16 korrik 2015

Dorëzimi i punimit të diplomës 14.07.2015

Provim Diplome: 22.07.2015

Pergjegjes Departamenti                                                                                    Dekani

 

        Prof. Ass.Dr. Elvira Lumi                                                                        Prof. Dr. Roland Gjini

DATAT E PROVIMEVE PER SEZONIN E VERES 2015 DEGA ITALISHT

VITI i PARE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Gjuhë praktike

16.06.2015

A. Shehu, A. Braja

205

9.00

2.

Gramatike italiane

22.06.2015

A. Braja,  A. Shehu

205

9.00

3.

Hyrja në gjuhësi

26.06.2015

A. Shehu, E. Ndoci

205

9.00

4.

Fonetikë

01.07.2015

A.                           A. Shehu,  A. Braja

205

9.00

5.

Gjuhë e huaj

03.07.2015

Rozeta Bici, S. Tatili,

205

9.00

 

 

 

 

 

 

 

VITI i DYTE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Tipologji tekstore 2

22.06.2015

A. Lami, E. Ndoci

205

9.00

2.

Gjuhë e huaj

03.07.2015

S. Tatili, Rozeta Bici,

205

9.00

3.

Histori e qytet. italian

29.07.2015

M. Zejnelhoxha, A. Braja

205

9.00

4.

Leksikologji

25.06.2015

A. Shehu, A. Lami

205

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITI i TRETE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Tipologji tekstore 3

17.06.2015

E. Ndoci, A. Lami

205

9.00

2.

Perkthim/interpretim

23.06.2015

E. Ndoci, A. Hoxha

205

9.00

3.

Histori gjuhe

30.06.2015

A. Lami, E. Ndoci

205

9.00

4.

Gjuhe e huaj e dytë

02.06.2015

Sh. Shyti, R. Bici

205

9.00

 

 

 

 

 

 

 

provimet e minivjeshtes: 06 dhe 07 korrik 2015

 

Provimi dhe mbrojtja e dilomes dt. 21 korrik 2015

 

 

 

 

 

Përgjegjësi i departamentit                                                               Dekani

 

        Hasim Braja                                                                   Prof. Dr. Roland Gjini

DATAT E PROVIMEVE PER SEZONIN VERES 2015 DEGA FRENGJISHT

 

VITI i PARE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

 

Gjuhë praktike frënge 1

11.06.2015

L. Myslihaka, M. Papamih.

214

14.00

 

Hyrje në gjuhësi

16.06.2015

G. Robja, M. Papamihali

214

9.00

 

Gramatikë frënge

23.06.2015

M. Papamihali, H.Braja

214

9.00

 

Fonetikë dhe fonologji

26.06.2015

M. Papamihali, H. Braja

214

9.00

 

Shkrim Akademik

30.06.2015

E. Mitro, L. Myslihaka

214

9.00

 

Hjuhë e huaj 2

03.07.2015

V. Tafani, M. Pila,

214

9.00

 

VITI i DYTE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Studime komunikimi

19.06.2015

G. Robja, H. Braja

214

9.00

2.

Tipologji  tekstore

24.06.2015

L. Myslihaka, H. Braja

214

9.00

3.

Letërsi klasike

29.06.2015

M. Hanoli. H. Braja,

214

9.00

4.

Gjuhe e huaj 2

02.07.2015

M. Pila, Sh. Shyti.,

214

9.00

 

 

VITI i TRETE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Tiplogji Tekstore

15.06.2015

M. Sterio, L. Myslihaka

214

9.00

2.

Stilistikë

22.06.2015

L. Myslihaka, H. Braja

214

9.00

3.

Perkthim/ Interpretim

27.06.2015

F. Tupi, G. Robja

214

9.00

4.

Histori Gjuhe

01.07.2015

A. Hoxha, G. Robja

214

9.00

5.

Anglisht

03.07.2015

Sh. Shyti. M. Pila,

214

9.00

 

 

 

 

 

 

 

Minivjeshta 06 korrik dhe 7 korrik 2015

Provimi dhe mbrojtja e diplomave 21 korrik 2015

 

 

 

Përgjegjësi i departamentit                                                               Dekani

 

        Hasim Braja                                                                   Prof. Dr. Roland Gjini

Minivjeshta

 

VITI i PARE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

 

Gjuhë praktike frënge 1

11.06.2015

L. Myslihaka, M. Papamih.

214

14.00

 

Hyrje në gjuhësi

16.06.2015

G. Robja, M. Papamihali

214

9.00

 

Gramatikë frënge

23.06.2015

M. Papamihali, H.Braja

214

9.00

 

Fonetikë dhe fonologji

26.06.2015

M. Papamihali, H. Braja

214

9.00

 

Shkrim Akademik

30.06.2015

E. Mitro, L. Myslihaka

214

9.00

 

Hjuhë e huaj 2

03.07.2015

V. Tafani, M. Pila,

214

9.00

 

VITI i DYTE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Studime komunikimi

19.06.2015

G. Robja, H. Braja

214

9.00

2.

Tipologji  tekstore

24.06.2015

L. Myslihaka, H. Braja

214

9.00

3.

Letërsi klasike

29.06.2015

M. Hanoli. H. Braja,

214

9.00

4.

Gjuhe e huaj 2

02.07.2015

M. Pila, Sh. Shyti.,

214

9.00

 

 

VITI i TRETE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Tiplogji Tekstore

15.06.2015

M. Sterio, L. Myslihaka

214

9.00

2.

Stilistikë

22.06.2015

L. Myslihaka, H. Braja

214

9.00

3.

Perkthim/ Interpretim

27.06.2015

F. Tupi, G. Robja

214

9.00

4.

Histori Gjuhe

01.07.2015

A. Hoxha, G. Robja

214

9.00

5.

Anglisht

03.07.2015

Sh. Shyti. M. Pila,

214

9.00

 

 

 

 

 

 

 

Minivjeshta 06 korrik dhe 7 korrik 2015

Provimi dhe mbrojtja e diplomave 21 korrik 2015

 

 

 

Përgjegjësi i departamentit                                                               Dekani

        Hasim Braja                                                                   Prof. Dr. Roland Gjini

 

 

Njoftim mbi kriteret e pranimit të kandidatëve të rinj në ciklin e dytë të studimeve

Dekanati i Fakultetit të Shkencave Humane, duke u bazuar në Ligjin Nr.9741, datë 21.5.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjet Nr. 9832, datë 12.11.2007, Nr. 10307, datë 22.7.2010, Nr. 10493, datë 15.12.2011; VKM nr. 688, datë 15.10.2014 për “Kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit në institucionet publike të arsimit të lartë për programet e studimeve të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë “Master profesionale” dhe “Master i shkencave”/”Master i arteve të bukura” për vitin akademik 2014-2015, pika 16; Udhëzimin me nr.46, datë 20.10.2014 të MAS-it për “Procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë “Master profesionale” dhe “Master i shkencave”/”Master i arteve të bukura” në institucionet publike të arsimit të lartë për vitin akademik 2014-2015; bazuar në “Rregulloren e organizimit dhe funksionimit administrativ dhe akademik të Universitetit “A.Xhuvani”, miratuar në maj 2012; bazuar mbi modalitetet e programeve të studimit të ofruara nga FHSH-ja dhe të miratuara nga Senati i UE-së, bëjmë me dije se:

1. Në “Master i shkencave në gjuhësi” mund të regjistrohen studentë me diplomë të ciklit të parë (Bachelor) ose DIND:
- në gjuhë-letërsi,
- gjuhësi,
- gjuhë shqipe dhe frënge,
- gjuhë e huaj (anglisht, frëngjisht etj.)

2. Në “Master i shkencave në studime historike” mund të regjistrohen studentë me diplomë të ciklit të parë ose DIND
- në histori,
- histori-gjeografi,
- edukatë qytetare,
- histori dhe gjuhë gjermane,
- marrëdhënie ndërkombëtare,
- gjeografi dhe gjuhë italiane.

3. Në “Master i shkencave në studime gjeografike” mund të regjistrohen studentë me diplomë të ciklit të parë ose DIND në:
- gjeografi,
- histori-gjeografi,
- edukatë qytetare,
- gjeografi dhe gjuhë italiane

4. Në “Master i shkencave në studime letrare” mund të regjistrohen studentë me diplomë të ciklit të parë ose DIND
- në gjuhë-letërsi,
- gjuhë e huaj (anglisht, frëngjisht etj.),
- gjuhë shqipe dhe frënge,
- në komunikim,
- gazetari,
- gazetari-anglisht

5. Në “Master i shkencave në trashëgimi kulturore” mund të regjistrohen studentë me diplomë të ciklit të parë ose DIND
- në histori-gjeografi,
- gjeografi dhe gjuhë italiane,
- histori dhe gjuhë gjermane,
- edukatë qytetare,
- gjuhë-letërsi,
- akademi e arteve,
- gjeografi dhe gjuhë italiane,
- histori dhe gjuhë gjermane.