Njoftim shpallje konkursi per pedagoge me kohe te pjesshme ne Departamentin Gjuhe Angleze dhe Gjermane, per vitin akademik 2016-2017

Fakulteti i Shkencave Humane i Universitetit të Elbasanit “A. Xhuvani”për nevojat e tij në Departamentin Gjuhë Angleze dhe Gjermane për vitin akademik 2016-2017 shpall konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme 

Kriteret për konkurim janë:

1.Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në shkenca shoqërore. Diplomat e fituara jashtë vendit të jenë të njohura nga MAS.

2.Të jetë diplomuar në degën e Anglisht ose Gjermanisht me notë mesatare mbi 8.5.

3.Të këtë përfunduar studimet Master i Shkencave (ekuivalente me të) në profilin Letërsi/Gjuhesi angleze ose gjermane me notë mesatare mbi 8.5.

4.Te këtë përvojë mësimdhënie dhe të jetë aktualisht i angazhuar në këtë sektor.

5.Të jetë i angazhuar në kualifikimin pasuniversitar (grada, titulli është përparësi).

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 22.09.2016  këto dokumente:

1.Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit).

2.C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.

3.Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).

4.Provime, mikroteza etj.

5.Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).

6.Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.

9.Raport mjeko-ligjor.

10.Vërtetim  lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime.

Përveç konkurimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament. Aplikantet qe kane dosje prane departamentit dhe burimeve njerezore, do te bejne vetem rifreskimin e saj, duke dorezuar kualifikime te reja qe mund te kene kryer.

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresë  www.uniel.edu.al/informacione/njoftime

 

Njoftim shpallje konkursi per pedagoge me kohe te pjesshme ne Departamentin e Gjuhes, per vitin akademik 2016-2017

Fakulteti i Shkencave Humane i Universitetit të Elbasanit “A. Xhuvani”për nevojat e tij në Departamentin e Gjuhës për vitin akademik 2016-2017 shpall konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme. 

Kriteret për konkurrim janë:

1.Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në shkenca shoqërore. Diplomat e fituara jashtë vendit të jenë të njohura nga MAS.

2.Të jetë diplomuar në Gjuhë -Letërsi me notë mesatare mbi 8.5.

3.Të këtë përfunduar studimet Master i Shkencave (ekuivalente me të) në profilin Gjuhësi me notë mesatare mbi 8.5.

4.Te këtë përvojë mësimdhënie dhe të jetë aktualisht i angazhuar në këtë sektor.

5.Të jetë i angazhuar në kualifikimin pasuniversitar (grada, titulli është përparësi).

6.Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore(preferohet anglishtja) e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 22.09.2016  këto dokumente:

1.Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit).

2.C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.

3.Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).

4.Provime, mikroteza etj.

5.Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).

6.Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.

9.Raport mjeko-ligjor.

10.Vërtetim  lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime.

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament. Aplikantet qe kane dosje prane departamentit dhe burimeve njerezore, do te bejne vetem rifreskimin e saj, duke dorezuar kualifikime te reja qe mund te kene kryer.

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresë  www.uniel.edu.al/informacione/njoftime

 

Njoftim shpallje konkursi per pedagoge me kohe te pjesshme ne Departamentin e Gjuhes Italiane dhe Frenge, per vitin akademik 2016-2017

Fakulteti i Shkencave Humane i Universitetit të Elbasanit “A. Xhuvani”për nevojat e tij në Departamentin Gjuhë Italiane Frënge për vitin akademik 2016-2017 shpall konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme. 

Kriteret për konkurrim janë:

1.Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në shkenca shoqërore. Diplomat e fituara jashtë vendit të jenë të njohura nga MAS.

2.Të jetë diplomuar në degën e Gjuhë Italiane/Frëngeme notë mesatare mbi 8.5.

3.Të këtë përfunduar studimet Master i Shkencave (ekuivalente me të) në profilin Gjuhësi/Letërsi italiane/frënge, me notë mesatare mbi 8.5.

4.Te këtë përvojë mësimdhënie dhe të jetë aktualisht i angazhuar në këtë sektor.

5.Të jetë i angazhuar në kualifikimin pasuniversitar (grada, titulli është përparësi).

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 22.09.2016  këto dokumente:

1.Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit).

2.C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.

3.Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).

4.Provime, mikroteza etj.

5.Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).

6.Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.

9.Raport mjeko-ligjor.

10.Vërtetim  lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime.

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament. Aplikantet qe kane dosje prane departamentit dhe burimeve njerezore, do te bejne vetem rifreskimin e saj, duke dorezuar kualifikime te reja qe mund te kene kryer.

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresë  www.uniel.edu.al/informacione/njoftime

 

Datat e provimeve sezoni dimeror 2016 me kohe te plote

 

DATAT E PROVIMEVE PER SEZONIN E DIMRIT - 2016

DEGA ANGLISHT

 

VITI i PARE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Gramatikë e Gjuhës Shqipe

11 /02/16

L. Turhani & R. Telhaj

216 & 313

09.00

mbartesit11.00

2.

Fonetikë dhe Fonologji

17 /02/16

 L. Lekli & E. Çela

216 & 217

09.00

Shënim:

Lëndët: Anglishtja e folur dhe e shkruar;  Sport; Bibliotekonomi,   (me zgjedhje)  nuk kanë datë sezoni të caktuar për pregatitje sepse janë firma. Data e shlyerjes së këtyre lëndëve përcaktohet nga pedagogët përkatës javën e fundit të mësimit, kështu që duhet të kontaktoni ata.

 

VITI i DYTE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Histori Britanike

09 /02/16

H. Demiri & R. Bici

216 & 217

09.00

2.

Qytetërim Britanik

15 /02/16

L. Çela & Y. Leksi

216 & 217

09.00

3.

Leksikologji e leksikografi

18 /02/16

L. Vavla & Z. Dobrenji

216 & 217

09.00

Shënim:

Lëndët: Teori letërsie;  Variantet e Anglishtes (me zgjedhje); Histori e Gjuhës Angleze (me zgjedhje);  nuk kanë datë sezoni të caktuar për pregatitje sepse janë firma. Data e shlyerjes së këtyre lëndëve përcaktohet nga pedagogët përkatës javën e fundit të mësimit, kështu që duhet të kontaktoni ata.

 

VITI i TRETE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Letërsi Amerikane

10 /02/16

L. Kazazi& O. Çoku

216 & 217

09.00

2.

Histori Amerikane

16 /02/16

H. Demiri & L. Çela

216 & 313

09.00

3.

Qytetërim Amerikan

20 /02/16

R. Bici & M. Pila

216 & 217

11.00

Shënim:

Lëndët: E folura ne publik (me zgjedhje);  Anglishtja e zyrës dhe biznesit (me zgjedhje);  nuk kanë datë sezoni të caktuar për pregatitje sepse janë firma. Data e shlyerjes së këtyre lëndëve përcaktohet nga pedagogët përkatës javën e fundit të mësimit, kështu që duhet të kontaktoni ata.

Shënim vetëm për studentët diplomantë:

Në mbyllje të vitit shkollor, pas shlyerjes së të gjitha lëndëve të tre viteve, studentët me notë mesatare të përgjithshme nën 7 do të bëjnë provim diplome, kurse studentët me notë mesatare mbi 7 do të bëjnë temë diplome.

 

SEKRETARIA                                                                     Pergjegjesi i Departamentit

Prof. Asc. Dr. Laureta Vavla

 

Dekani

Prof. Dr. Roland Gjini 

DATAT E PROVIMEVE PER SEZONIN E DIMRIT  2015-2016

 

DEGA GJERMANISHT

 

 

 

VITI i PARE

 

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Fonetikë dhe Fonologji

19 /02/16

E. Avllazagaj & E.Kristo

209

09.00

2.

Gramatikë e Gjuhës Shqipe

12 /02/16

L.Turhani & Resul Telhaj

209

09.00

Shënim:

Lëndët: Sport; Gjermanishtja e folur dhe e shkruar (me zgjedhje)  nuk kanë datë sezoni, pasi  janë firma. Për datat e shlyerjes së këtyre lëndëve duhet të kontaktoni me pedagogët përkatës.

 

 

 

 

VITI i TRETE

 

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Letërsi Gjermane

13 /02/16

B. Vërçani & S. Disho

209

09.00

2.

Komunikim ndërkulturor

20 /02/16

E. Avllazagaj & B. Vërçani

209

09.00

Shënim:

Lëndët: Teori komunikimi; Shkrim krijues (me zgjedhje);    nuk kanë datë sezoni, pasi  janë firma. Për datat e shlyerjes së këtyre lëndëve duhet të kontaktoni me pedagogët përkatës.

 

 

 Përgjegjësi Departamentit                                                                                                        Dekani

 Prof. As. Dr. Laureta Vavla                                                                                                                    Prof. Dr. Roland Gjini 

DATAT E PROVIMEVE PER SEZONIN E DIMRIT

2016

DEGA FRENGJISHT

 

VITI i PARE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1

Gramatikë e gjuhës shqipe

12.02.2016

L.Turhani R. Telhai

214

9.00

 

 

 

 

 

 

 

VITI i DYTE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Histori e francës dhe vendeve frankofone

10.02.2016

G. Robja, L. Myslihaka

214

9.00

2.

Lekskologji dhe leksikogarafi

15.02.2016

E. Papamihali, G. Robja

214

9.00

3.

Teori letrsie

19.02.2016

H. Braja, M. Papamihali

214

9.00

 

 

VITI i TRETE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Letersi moderne frënge

11.02.2016

H. Braja, M. Papamihali

214

9.00

2.

Qytetërim francez dhe frankofon

18.02.2016

G. Robja, L. Myslihaka

214

9.00

 
Përgjegjësi i departamentit

Hasim Braja

                                                               

                         Dekani   Prof. Dr. Roland Gjini


 

DATAT E PROVIMEVE PER SEZONIN E DIMRIT

2016

DEGA ITALISHT

 

VITI i PARE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1

Gramatikë e gjuhës shqipe

12.02.2016

L.Turhani R. Telhai

205

9.00

2

Tipologji tekstore

20.02.2016

A. Lami A. Shehu

205

 

 

VITI i DYTE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Letërsi italiane

11.02.2016

E. Talka, M. Dedja

205

9.00

2.

Teori letrsie

18.02.2016

E. Talka, P. Blloku

205

9.00

3.

Studime komunikimi

25.03.2016

A. Pango, E. Ndoci

205

9.00

 

 

VITI i TRETE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Stilistike

13.02.2016

E. Ndoci, A. Lami

205

9.00

2.

Letersi moderne italiane

19.02.2016

E. Talka, M. Dedja

205

9.00

3

Letersi e krahasuar

26.02.2016

E. Talka, M. Dedja

205

9.00

Përgjegjësi i departamentit 

Hasim Braja

                                                            Dekani

                                                   Prof.Dr.Roland Gjini
 

 

 

 

 

Datat e provimeve  

Semestri 1, 2015-2016

Dega Gjuhë-Letërsi

Viti i parë

Lënda

Data

Grupi

Salla

Ora

Hyrje në gjuhësi

17/02/2016

A (gjysma e gr. B)

311

9 00

Hyrje në gjuhësi

18/02/2016

C (gjysma e gr. B)

311

9 00

Folklor

11/02/2016

ABC

107

9 00

 

Viti i dytë

Lënda

Data

Grupi

Salla

Ora

Dialektologji

12/02/2016

ABC

107

9 00

Letërsi e krahasuar

19/02/2016

ABC

117

9 00

 

Viti i tretë

Lënda

Data

Grupi

Salla

Ora

Teori Letërsie

09/02/2016

A

112

9 00

10/02/2016

B

112

9 00

Stilistikë e gjuhës shqipe

14/02/2016

ABC

107

9 00

 

 


 

Datat e provimeve

Semestri 1, 2015-2016

 Dega Gjuhë shqipe dhe frënge

 

Viti i parë

Lënda

Data

Grupi

Salla

Ora

Hyrje në gjuhësi

17/02/2016

 

311

0900

Hyrje në shkencën e letërsisë

11/02/2016

 

116

0900

 

Viti i dytë

Lënda

Data

Grupi

Salla

Ora

Gjuhë praktike frënge 2

18/02/2016

A

111

0900

 

Viti i tretë

Lënda

Data

Grupi

Salla

Ora

Letërsi botërore shek. XX

14/02/2016

A

111

0900

Gjuhësi e përgjithshme

09/02/2016

A

111

 

 

  

Datat e provimeve

Semestri 1, 2015-2016

 Dega Gjuhë shqipe dhe rome

Viti i parë

Lënda

Data

Grupi

Salla

Ora

Hyrje në gjuhësi

17/02/2016

 

311

0900

Hyrje në shkencën e letërsisë

11/02/2016

 

116

0900 

Datat e provimeve

Semestri 1, 2015-2016

MSC Gjuhësi

VITI II

Lënda

Data

Grupi

Salla

Ora

Pragmatika gjuhësore

25/02/2016

A

112

14 00

Gjuhësi teorike 

12/02/2016

A

112

1400

Llojet e gramatikave

19/02/2016

A

112

1400

Analizë e ligjërimit

01/03/2016

A

112

14 00

Filozofi gjuhe

11/03/2016

A

112

14 00

 

 

Provimet e sezonit të dimrit dhe komisionet  për programin e studimit me kohë të plotë në:

Bachelor në Histori-Gjeografi

Viti i Parë

1.      Arkeologji        Datë 10.02.2016, komisioni i provimit   Riza Hasa,    Zhuljeta Daja

2.      Hartografi       Datë 15.02.2016, komisioni i provimit    Vladimir Tavanxhiu,   R.Uruçi

3.      Histori e Vjetër  Datë 21.02.2016, komisioni i provimit   Roland   Gjini,  F.Gjevori, 

                                                                                                                        E.Agaci             

 

Viti i Dytë

1.      Gjeomorfologji    Datë 11.02.2016,  komisioni i provimit   Qamil Lirëza,  V. Tavanxhiu     

2.      Histori Moderne 1  Datë 17.02.2016, komisioni i provimit  Hysen Shabanaj , F.Gjevori          

3.      Histori  Shqipërie 1  Datë 22.02.2016,  komisioni i provimit   Riza Hasa , Zh.Daja                   

4.      Gjeogr. Rajon. e botës 1  Datë 28.02.2016,  komisioni i provimit  Artan  Lila, R.Uruçi                    

 

Viti i Tretë

1.      Gjeografi e Trojeve  Datë 10.02.2016,  komisioni i provimit   A.Bërxholi, A.Lila

2.      Hist. e Sotme e Shqiperise  Datë 16.02.2016,  komisioni i provimit  R.Mita, H. Shabanaj                

3.      Gjeografi Raj.Shqip.2  Datë 20.02.2016,  komisioni i provimit   P. Qiriazi, R. Uruçi

 

Shënim;  Lëndët të cilat janë firma, do të shlyhen nga datat 01.02.2016 deri 05.02.2016. Provimi zhvillohet në ora 900.

 

 

P/departamentit

 

 

Vladimir Tavanxhiu

 

 

 

Provimet e sezonit të dimrit dhe komisionet  për programin e studimit me kohë të plotë në:

Bachelor në Gjeografi-Italisht

 

Viti i Parë

1.      Gramatika e gjuhës Italiane  Datë 10.02.2016, komisioni i provimit  A. Brahja

2.      Hartografi     Datë 15.02.2016, komisioni i provimit  V. Tavanxhiu ,  R. Uruçi.

3.      Histori e Vjetër   Datë 21.02.2016, komisioni i provimit   R.Gjini, F.Gjevori, E.Agaci                 

Viti i Dytë

1.      Gjeografi Raj.Botës 1  Datë 11.02.2016, komisioni i provimit  Artan.Lila, R.Uruçi

2.      Gjeomorfologji  Datë 17.02.2016  komisioni i provimit   Q. Lirëza, V.Tavanxhiu

3.      Histori Moderne 1 Datë  22.03.2016  komisioni i provimit  H. Shabanaj, F.Gjevori

4.      Letërsi Italiane   Datë  28.02.2016  komisioni i provimit   E.Talka

Viti i Tretë

1.      Analizë Teksti  Datë 09.02.2016, komisioni i provimit  E.Ndoci

2.      Gjeografi e Trojeve  Datë 13.02.2016, komisioni i provimit  A.Bërxholi, A.Lila         

3.      Gjeografi Raj.Shqip.2 Datë   17.02.2016, komisioni i provimit   P. Qiriazi, R. Uruçi

4.      Hist. e Sotme e Shqip.   Datë 21.02.2016, komisioni i provimit  R. Mita, M.Peza          

Shënim;  Lëndët të cilat janë firma, do të shlyhen nga datat 01.02.2016 deri 05.02.2016. Provimi zhvillohet në ora 900.

 

P/departamentit

 

 

Vladimir Tavanxhiu

 

 

 

Provimet e sezonit të dimrit dhe komisionet  për programin e studimit me kohë të plotë në:

Bachelor në Histori  e Gjuhe Gjermane

 

Viti i Parë

1.      Arkeologji     Datë 13.02.2016, komisioni i provimit   Riza Hasa,    Zhuljeta Daja

2.      Histori e Vjetër   Datë 21.02.2016, komisioni i provimit   R.Gjini, F.Gjevori, E.Agaci                 

 

Viti i Tretë

1.      Hist. e Sotme e Shqipërisë  Datë 13.02.2016,  komisioni i provimit  R.Mita, M.Peza                

2.      Përkthim nterpretim            Datë 20.02.2016,  komisioni i provimit  

 

Shënim;  Lëndët të cilat janë firma, do të shlyhen nga datan datat 01.02.2016 deri 05.02.2016. Provimi zhvillohet në ora 900.

 

 

P/departamentit

 

 

Vladimir Tavanxhiu

 

 

 

Datat e provimeve  

Semestri 1, 2015-2016

Dega Gazetari

Viti i parë

Lënda

Data

Grupi

Salla

Ora

Komisioni

Shkrim Akademik

09.02.2016

A,B

405

9 00

J. Kosho

T. Toska

Sociokomunikim

15.02.2016

      A,B

407

9 00

N.Shkelzeni

N.Tuka

Histori e Shtypit Shqiptar

21.02.1016

     A, B

 405

9 00

A.Andoni

H Ciftja

 

Viti i dytë

Lënda

Data

Grupi

Salla

Ora

Komisioni

Histori e Qyteterimeve

10.02.2016

A

405

9 00

R Mita, F.Gjevori

Bazat e Artit dhe Fotografise

15.02.2016

A

405

9 00

I. Sulkja

H. Ciftja

Gramatike e Gjuhes Shqipe

17.02.2016

A

405

9 00

L. Dauti

R. Telhaj

Radio si Masmedia

19.02.2016

A

405

9 00

Ch. Leaser

E. Lumi

Shkrim ne Media

21.02.2016

A

407

9 00

N.Shkelzeni

      N.Tuka

 

Viti i tretë

Lënda

Data

Grupi

Salla

Ora

Komisioni

Televizioni si Mamedia

09.02.2015

A

407

9 00

N. Shkelzeni, E. Lumi

Metodat Kerkimore ne Masmedia

14.02.2016

A

405

9 00

H. Ciftja, S. Paja

Media dhe Ligji

18.02.2016

A

405

9 00

E. Hasa, E. Lumi

Zhenret Mediatike te Argetimit

02.02.2016

A

405

9 00

H. Ciftja, S. Paja

ESP per Qellime Speciale

04.02.2016

A

405

9 00

Ch. Leazer, E. Lumi

Histori Bashkekohore

21.02.2016

A

407

9 00

L Varoshi, M Peza

 

 

 DATAT E PROVIMEVE PER SEZONIN: DIMER 2016

 

DEGA: Gazetari dhe Gjuhë Angleze

VITI i PARE

 

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Fonetike e gjuhes Angleze

11 /02/16

H. Avllazagaj & L. Çota

217

09.00

2.

Letërsi Shqipe

18 /02/16

E.Hidri&V.Kalo

111

09.00

 

  • Shënim:Lëndët: Retorikë dhe kompozicion; Anglishtja e folur dhe e shkruar (me zgjedhje); Sociologji komunikimi (me zgjedhje); nuk kanë datë sezoni të caktuar për pregatitje, sepse janë firma. Data e shlyerjes së këtyre lëndëve do të bëhet javën e fundit të mësimit. Ajo do të njoftohet nga pedagogët përkatës, kështu që duhet të kontaktoni ata.

VITI i DYTE

 

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Histori e shtypit Shqiptar

10/02/16

A. Andoni & E.Lumi

217

09.00

2.

Perkthim-interpretim (1)

15/02/16

 Y. Leksi & Sh. Shyti

313

09.00

3.

Histori e Qytetërim Britanik

21 /02/16

H. Demiri & L. Çela

217

09.00

  • Shënim:Lëndët: Komunikim publik (me zgjedhje); Histori e gjuhes Angleze (me zgjedhje)  nuk kanë datë sezoni të caktuar për pregatitje, sepse janë firma. Data e shlyerjes së këtyre lëndëve do të bëhet javën e fundit të mësimit. Ajo do të njoftohet nga pedagogët përkatës, kështu që duhet të kontaktoni ata.

VITI i TRETE

 

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Letërsi Amerikane

 9/02/16

L. Kazazi & L. Lekli

313

09.00

2.

Histori e Qytetërim Amerikan

13 /02/16

H.Demiri & R. Bici

313

09.00

3.

Përkthim & Interpretim

20 /02/16

Y.Leksi & Sh. Shyti

313

09.00

  • Shënim:Lëndët: E folura ne publik  nuk ka datë sezoni të caktuar për pregatitje, sepse është firmë. Data e shlyerjes së këtyre lëndëve do të bëhet javën e fundit të mësimit. Ajo do të njoftohet nga pedagogët përkatës, kështu që duhet të kontaktoni ata.

Përgjegjësi i Departamentit

Prof. As. Dr. Elvira Lumi

                                                                                                                           

    

                                                                                              

Dekani

Prof.Dr. Roland Gjini

 

Datat e Provimeve te vjeshtes per studentet e sistemit me kohe te pjesshme 2014-2015

F.Sh.Humane

Datat e Provimeve te vjeshtes per studentet e sistemit me kohe te pjesshme 2014-2015

12, 13, 19, 20 / shtator /2015Datat per diplome dhe provim formimi

1.    Gjuhe Shqipe dhe Letersi            29/shtator/2015
2.    Histori dhe Gjeografi                   30/shtator/2015

Datat e Provimeve te vjeshtes per studentet e sistemit me kohe te plote 2014-2015

F.Sh.Humane

Datat e Provimeve te vjeshtes per studentet e sistemit me kohe te plote 2014-2015
01, 03, 05, 07 Shtator/2015

Datat per diplome dhe provim formimi.

1.    Bachelor ne Gazetari  +  Gazetari-Anglisht                                 22.09.2015
2.    Gjuhe Shqipe dhe Letersi   +   Gjuhe Shqipe dhe Frenge            21.09.2015
3.    Histori Gjeografi   +  Histori-Gjuhe Gjermane  +  Gjeografi-Italisht  17.09.2015
4.    Gjuhet e huaja ( Anglisht, Gjermanisht, Italisht , Frengjisht)         18.09.2015