Shpallje konkursi për staf akademik me kohë të plotë në Departamentin e Gjuhëve Angleze dhe Gjermane

Departamenti Gjuhë Angleze dhe Gjermane në Fakultetin  e Shkencave Humane në Universitetin e Elbasanit “A. Xhuvani” për nevojat e tij në për vitin akademik 2016-2017 shpall konkurs për personel akademik me kohë të plotë: 

Kriteret për konkurim janë:

1.Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në Gjuhe Angleze. Diplomat e fituara jashtë vendit të jenë të njohura nga MAS.

2.Të ketë përfunduar studimet doktorale në Didaktikë të mësimdhënies së gjuhës angleze. 

3.Të këtë studimet e botime në fushën përkatëse.

4.Te këtë përvojë mësimdhënie dhe të jetë aktualisht i angazhuar në këtë sektor.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 01.03.2017  këto dokumente:

1.Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit).

2.C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.

3.Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).

4.Provime, mikroteza etj.

5.Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).

6.Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.

9.Raport mjeko-ligjor.

10.Vërtetim  lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime.

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament.

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën

www.uniel.edu.al/fakulteti i shkencave humane/njoftime

Lista e fituesve te masterit Gazetari-Reporter, per vitin akademik 2016-2017

Lista emerore me studentet fitues

Njoftim për shpallje konkursi për pedogog me kohë të plotë në Departamentin e Gjuhës Frënge dhe Italiane, viti akademik 2016-2017

Fakulteti i Shkencave Humane  në Universitetin e Elbasanit “A. Xhuvani”, për nevojat e tij  në Departamentin e Gjuhës Frënge dhe Italiane për vitin akademik 2016-2017, shpall konkurs për 1 (një)  lektor me kohë të plotë

Kriteret për konkurrim janë:

1.      Të ketë gradën “doktor” në Gjuhësi Italiane, të mbaruar në Shqipëri apo jashtë saj. Doktoratura e mbrojtur jashtë vendit të jetë e njohur nga MAS

2.      Të ketë studime në fushën e Italianistikës

3.      Të jete pjesëmarrës në projekte kërkimore

4.      Të ketë përvojë mësimdhënie universitar

 Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 26.10.2016  këto dokumente:

1.      Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)

2.      C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi

3.      Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)

4.      Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)

5.      Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

6.      Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

7.      Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore

8.      Raport mjeko-ligjor

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t'i nënshtrohen një interviste në departament.

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën

www.uniel.edu.al/ fakulteti i shkencave humane/njoftime

Formulare per aplikim per pedagoge me kohe te pjeseshme

Formular aplikimi

Deklarate

Vetdeklarim i gjendjes gjyqesore

Njoftim shpallje konkursi per pedagoge me kohe te pjesshme ne Departamentin Letersi Gazetari, per vitin akademik 2016-2017

Fakulteti i Shkencave Humane i Universitetit të Elbasanit “A. Xhuvani” për nevojat e tij në Departamentin Letërsi Gazetari për vitin akademik 2016-2017 shpall konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme. 

Kriteret për konkurim janë:

1.Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në shkenca shoqërore. Diplomat e fituara jashtë vendit të jenë të njohura nga MAS.

2.Të jetë diplomuar në degën e Gjuhë - Letërsi/Gazetari me notë mesatare mbi 8.5.

3.Të këtë përfunduar studimet Master i Shkencave (ekuivalente me të) në profilin Letërsi/Gazetari me notë mesatare mbi 8.5.

4.Te këtë përvojë mësimdhënie dhe të jetë aktualisht i angazhuar në këtë sektor.

5.Të jetë i angazhuar në kualifikimin pasuniversitar (grada, titulli është përparësi).

6.Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore (preferohet anglishtja) e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 22.09.2016  këto dokumente:

1.Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit).

2.C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.

3.Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).

4.Provime, mikroteza etj.

5.Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).

6.Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.

9.Raport mjeko-ligjor.

10.Vërtetim  lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime.

Përveç konkurimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament. Aplikantet qe kane dosje prane departamentit dhe burimeve njerezore, do te bejne vetem rifreskimin e saj, duke dorezuar kualifikime te reja qe mund te kene kryer.

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresë  www.uniel.edu.al/informacione/njoftime

 

Njoftim shpallje konkursi per pedagoge me kohe te pjesshme ne Departamentin Histori Gjeografi, per vitin akademik 2016-2017

Fakulteti i Shkencave Humane i Universitetit të Elbasanit “A. Xhuvani”për nevojat e tij në Departamentin Histori-Gjeografi për vitin akademik 2016 -2017 shpall konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme. 

Kriteret për konkurrim janë:

1.Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në shkenca shoqërore. Diplomat e fituara jashtë vendit të jenë të njohura nga MAS.

2.Të jetë diplomuar në degën e Histori-Gjeografi me notë mesatare mbi 8.5.

3.Të këtë përfunduar studimet Master i Shkencave (ekuivalente me të) në profilin Histori/Gjeografi  me notë mesatare mbi 8.5.

4.Te këtë përvojë mësimdhënie dhe të jetë aktualisht i angazhuar në këtë sektor.

5.Të jetë i angazhuar në kualifikimin pasuniversitar (grada, titulli është përparësi).

6.Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore (preferohet anglishtja). e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 22.09.2016  këto dokumente:

1.Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit).

2.C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.

3.Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).

4.Provime, mikroteza etj.

5.Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).

6.Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.

9.Raport mjeko-ligjor.

10.Vërtetim  lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime.

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament. Aplikantet qe kane dosje prane departamentit dhe burimeve njerezore, do te bejne vetem rifreskimin e saj, duke dorezuar kualifikime te reja qe mund te kene kryer.

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresë  www.uniel.edu.al/informacione/njoftime