Rregullore e FSHH

 

R R E G U L L O R E E  S T U D I M E V E FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE UNIVERSITETI "ALEKSANDER XHUVANI" E L B A S A N

Shkarkoni rregulloren

Guida e FSHH-së

Fakulteti i Shkencave Humane (FShH) eshte fakulteti me i vjeter i Universitetit te Elbasanit 'A.Xhuvani', institucion me histori dhe pervoje 40-vjecare. Ky universitet dhe njeheresh edhe fakulteti eshte vijim e zhvillim profesional dhe i kapaciteteve intelektuale e shkencore te Institutit te Larte Pedagogjik 'A. Xhuvani', i hapur me 1971 me kater dege: dy prej tyre ishin dega gjuheletersi dhe dega histori - gjeografi, dy nga programet e studimit sot ne FShH.

Lexo te plote Guiden e FSHH-se

 

Guida e FSHH-së

Fakulteti i Shkencave Humane (FShH) eshte fakulteti me i vjeter i Universitetit te Elbasanit 'A.Xhuvani', institucion me histori dhe pervoje 40-vjecare. Ky universitet dhe njeheresh edhe fakulteti eshte vijim e zhvillim profesional dhe i kapaciteteve intelektuale e shkencore te Institutit te Larte Pedagogjik 'A. Xhuvani', i hapur me 1971 me kater dege: dy prej tyre ishin dega gjuheletersi dhe dega histori - gjeografi, dy nga programet e studimit sot ne FShH.

Lexo te plote Guiden e FSHH-se

Rreth nesh

Ky fakultet është njësia me traditën më të gjatë në këtë institucion. Që më hapjen e Institutit të Lartë Pedagogjik, më 1971, katedra e gjuhë-letërsisë ishte pjesë e njësisë së arsimit të lartë. Ky fakultet përmban programe studimi me ndikim shoqëror dhe është një faktor në tregun e punës dhe në kulturën jo vetëm të qytetit, por dhe më gjerë.
Në vitin 1971 në ILP “A.Xhuvani” filluan studimet në dy degë: gjuhë-letërsi dhe matematikë-fizikë. 
Në vitin e parë të degës gjuhë-letërsi kishte vetëm një grup prej jo më shumë se 25 studentësh.
Pedagogët e parë ishin: Mustafa Karapinjalli, Hysen Qosja, Fatmir Selita dhe Mihal Naska. Një vit më vonë u krijua edhe katedra e gjuhë-letërsisë.Përgjegjësi i parë e katedrës ka qenë Mehmet Çeliku.
Në vitin  1990 u krijua departamenti i histori-gjeografisë, dhe filluan studimet në degën histori-gjeografi
Ndër pedagogët e parë kanë qenë: Bardhyl Graceni, Roland Gjini, Hysen Shabanai, Stilianos Papajani, Kristo Poçi, Fatmira Hoxha, Riza Hasa. 
Përgjegjësi i parë i departamentit ka qenë Bardhyl Graceni
Në vitin 1992 u ngrit departamenti i gjuhëve të huaja, fillimisht me degën e gjuhës gjermane, me 18 studentë. 
Në vitin 1994 u hap dega e gjuhës angleze me 20 studentë. 
Dega e frëngjishtes u hap më 1998 dhe 30 studentë dhe më pas dega e gjuhës italiane në vitin 2001, me 30 studentë.
Përgjegjësi i parë i departamentit të gjuhëve të huaja ka qenë Sali Tabaku.
Fakulteti sot
Aktualisht Fakulteti i Shkencave Humane ka në përbërjen e tij departamentet e gjuhësisë, të letërsi dhe gazetarisë, histori –gjeografisë, gjuhëve angleze dhe gjermane, gjuhëve frënge dhe italiane dhe Qendrën e Studimeve Albanologjike dhe Ballkanologjike "Aleks Buda".
Dekan i Fakultetit të Shkencave Humane është prof.as. dr. Albert Riska.
Zëvendësdekane e fakultetit është prof.as.dr. Ema Kristo.

 

Rregullore e FSHH

Departamenit i Gjuhësisë

Departamenti i Gjuhësisë është pjesë e Fakultetit të Shkencave Humane në Universitetin “Aleksander Xhuvani”, Elbasan. Departamenti i Gjuhësisë është krijuar si i tillë pas ndarjes së Departamentit të Gjuhë-Letërsi-Gazetarisë në vitin 2012.
Departamenti i Gjuhësisë është krijuar nga zhvillimi i grupit mësimor të gjuhës në përbërje të Katedrës së Gjuhës shqipe dhe Letërsisë, e cila është katedra më e vjetër në Universitetin “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan. Katedra e Gjuhës shqipe dhe Letërsisë i ka fillesat e veta në vitin 1971, me hapjen e Institutit të Lartë Pedagogjik (ILP), dhe bërthama e parë krijohet nga ish-mësues të Normales, Hysen Qosja dhe Mustafa Karapinjalli.
Në vitin 1973, emërohet si pedagog në ILP “A. Xhuvani”, Elbasan, Prof. dr. Mehmet Çeliku, i cili, me krijimin e Katedrës, merr detyrën e përgjegjësit dhe e drejtori Katedrën e Gjuhës shqipe dhe Letërsisë për 19 vjet, deri në vitin 1992.
Në Katedrën e Gjuhës shqipe dhe Letërsisë kanë bërë jetë akademike për periudha të ndryshme kohore specialistë e pedagogë të gjuhës, si: Mehmet Çeliku, Hysen Qosja, Mustafa Karapinjalli, Emine Sadiku, Vangjel Bodurri, Agron Stringa, Ali Shashai, Aristotel Spiro, Ruzhdi Stringa etj.
Me ndryshimin e statusit në vitin 1991, ILP “A. Xhuvani” fiton statusin e institucionit universitar, duke u emërtuar UE “A. Xhuvani”. Ish-përgjegjësi i katedrës Prof. Dr. Mehmet Çeliku bëhet rektori i këtij universiteti (1992-1996), ndërsa Prof. as. dr. Mustafa Karapinjalli bëhet përgjegjës i katedrës (1992-1998). Në këtë kohë katedra ndahet dhe formohen Katedra e Gjuhës dhe Katedra e Letërsisë. Në vitet 1998-2000 Katedra e Gjuhës është drejtuar nga Prof. dr. Abdulla Ballhysa. Prof. as. dr. Mustafa Karapinjalli vihet në krye të Katedrës së Gjuhës nga viti 2001-2008. Në vitin 2004 pranë Fakultetit krijohet Seksioni i Gazetarisë, bashkohen Katedra e Gjuhës me Katedrën e Letërsisë dhe krijohet Departamenti i Gjuhë-letërsi dhe gazetarisë. Nga viti 2008 deri në vitin 2012 Departamenti i Gjuhë-letërsi dhe gazetarisë drejtohet nga Prof. as. dr. Albert Riska. Në vitin 2012 Departamenti i Gjuhë-letërsi dhe gazetarisë ndahet në dy pjesë dhe krijohen Departamenti i Gjuhësisë dhe Departamenti i Letërsi-Gazetarisë. Departamenti i Gjuhësisë prej vitit 2016  drejtohet nga prof. as. dr. Teuta Toska.
Departamenti i Gjuhësisë është përgjegjës për mbarëvajtjen e punës mësimore në këto plane studimi:

  1. Bachelor në Gjuhë Shqipe dhe Letërsi (në bashkëpunim me departamentin e letërsi-gazetarisë)
  2. Bachelor në Gjuhë Shqipe dhe Frënge (në bashkëpunim me departamentin e gjuhës italiane dhe frënge)
  3. Bachelor në Gjuhë Shqipe dhe Rome
  4. Master Shkencor në Gjuhësi
  5. Doktoratë në Albanologji, profili Gjuhësi

Departamenti i Gjuhësisë ka si objektiv kryesor përgatitjen dhe edukimin e studentëve tanë si kandidatë për mësues të gjuhës dhe letërsisë për nivelin parauniversitar, duke u fokusuar kryesisht në nivelin e ciklit të lartë të shkollave 9-vjeçare, që përbën edhe tregun më masiv arsimor në vend. Përveç kësaj, studentëve tanë u ofrohen edhe njohuri të përgjithshme social-kulturore për t’i mundësuar atyre punësim edhe në fusha të tjera, si turizmi, masmedia, administrata publike apo sektori privat.
Departamenti i Gjuhësisë, aktualisht përbëhet nga 10 pedagogë efektivë nga të cilët 2 Prof. dr., 2 Prof. as. dr., 3 doktor shkencash dhe 3 pedagogë të përfshirë intensivisht në studimet e thelluara të doktoraturës. Të gjithë pedagogët e Departamentit të Gjuhësisë janë në proces të vazhdueshëm kualifikimi dhe njëkohësisht të kërkimit shkencor. Duhet thënë që stafi i pedagogëve është tepër aktiv dhe i vetëmotivuar për kualifikimin.


Nr.

Titulli

Emër Mbiemër

e-mail

1

Prof. dr.

Tomorr Plangarica

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Prof. dr.

Abdulla Ballhysa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Prof. as.dr

Albert Riska

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Prof. as.

Meleq Shopi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Dr.

Rakela Luniku

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Prof.as.dr.

Teuta Toska

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Dr.

Leonard Dauti

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Msc.

Lura Turhani

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Msc.

Aurela Basha

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Msc.

Resul Telhaj

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Gjithashtu në Departamentin e Gjuhësisë ftohen pedagogë (titullarë disiplinash) nga universitet brenda dhe jashtë Shqipërisë me shumë përvojë, të cilët realizojnë një pjesë të programit “Master Shkencor në Gjuhësi”.


Nr.

Titulli

Emër Mbiemër

1

Prof. dr.

Remzi Përnaska

2

Prof. dr.

Rami Memushaj

3

Prof. dr.

Shezai Rrokaj

4

Prof. dr.

Mehmet Çeliku

5

Prof. dr.

Aljula Jubani

6

Prof. dr.

Gjovalin Shkurtaj

7

Prof. dr.

Rexhep Ismajli

8

Prof. as. dr.

Mustafa Karapinjalli

9

Prof. dr.

Valter Memishaj

10

Prof. dr.

Bardhul Demiraj


Si pjesë e stafit akademik me kohë të pjesshme pranë departamentit angazhohen edhe 15 studiues të rinj që kanë kryer studimet e nivelit të dytë në fushë të gjuhësisë brenda ose jashtë vendit.

Departamenti i gjuheve Angleze dhe Gjermane

Departamenti i Gjuhëve Angleze dhe Gjermane është pjesë e Fakultetit të Shkencave Humane në Universitetin “Aleksander Xhuvani”, Elbasan.. Departamenti i Gjuhëve Angleze dhe Gjermane është krijuar si i tillë pas ndarjes së Fakultetit të Gjuhëve të Huaja në vitin 2008. Në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave të Edukimit, ky departament është i përfshirë edhe në përgatitjen dhe diplominin e studentëve për titullin Master Profesional si mësues i gjuhëve angleze dhe gjermane për shkollat 9 vjeçare.

 Ky departament përbëhet nga dy grupe mësimore:

Grupi mësimor i gjuhës angleze është përgjegjës për administrimin dhe lëshimin e Diplomës së Nivelit të Parë “Bachelor në gjuhë angleze”. Ai është themeluar në vitin 1994 dhe numëronte fillimisht 20 studentë. Aktualisht, në vitin akademik 2013-2014,  numri i studentëve të cilët ndjekin studimet në gjuhën angleze është 481 studentë ndër të cilët ka edhe studentë të huaj. Gjithsej janë 9 grupe mësimore studentësh, me nga 3 paralele në secilin vit studimi. Një pjesë e mirë e studentëve të diplomuar, janë përfshirë në studime më të thelluara të nivelit master dhe doktoraturë, duke dhënë kështu një kontribut të vyer në institucionet më të rëndësishme të mësimdhënies në qarkun e Elbasanit e më gjerë, që nga shkollat 9-vjeçare deri në universitet. Shumë prej tyre punojnë edhe në sektorin privat si mësues gjuhe, përkthyes apo punonjës në OJF të huaja apo vendase.
Grupi mësimor i gjuhës gjermane është përgjegjës për administrimin dhe lëshimin e Diplomës së Nivelit të Parë “Bachelor në gjuhë gjermane”. Ai është themeluar në vitin 1992 me fillimisht 18 studentë. Që nga fillimet e tij, ky grup mësimor vazhdon të përgatisë me sukses specialistë të gjuhës gjermane të cilët plotësojnë kërkesat e tregut për specialistë të kësaj gjuhe. Shumë prej tyre punojnë edhe në sektorin privat si përkthyes apo guida me synimin promovimin e vlerave të vendit.

 

Departamenti i Gjuhëve Angleze dhe Gjermane ka si objektiv kryesor përgatitjen dhe edukimin e studentëve tanë si kandidatë për mësues të ardhshëm të gjuhëve angleze e gjermane për nivelin parauniversitar, duke u fokusuar kryesisht në nivelin e ciklit të lartë të shkollave 9-vjeçare, që përbën edhe tregun më masiv arsimor në vend. Përveç kësaj, studentëve tanë u ofrohen edhe njohuri të përgjithshme social-kulturore për t’i mundësuar atyre punësim edhe në fushë e përkthimit, turizmit, masmedias, administratë publike apo sektorit privat.

departamentin e gjuhëve angleze dhe gjermane ndër vite kanë dhënë mësim dhjetra pedagogë të brendshëm dhe të jashtëm me nje pregatitje mjaft të lartë. Si rezultat i bashkëpunimit shumë të frytshëm me Ambasadat Amerikane, Britanike, Gjermane dhe Austriake, me universitete dhe institucione të ndryshme vendase e të huaja, si dhe me organizata të huaja perëndimore, kemi patur mundësi që të përftojmë prej tyre një kontribut shumë të rëndësishëm ndër vite. Konsolidimi i departamantit të gjuhëve angleze dhe gjermane ka ardhur gjithmonë në rritje përmes përvojave pozitive që aktorët e lartpërmendur kanë sjellë nëpërmjet kualifikimit të pedagogëve tanë jashtë shtetit, ashtu sikurse edhe atashimit të përvitshëm të pedagogëve të huaj pranë degës sonë.

Departamenti i gjuhëve angleze dhe gjermane, aktualisht përbëhet nga 20 pedagogë efektivë nga të cilët 1 Prof. Dr, 5 doktor shkencash dhe  12 pedagogë të përfshirë intensivisht në studimet e thelluara të doktoraturës.
Të gjithë pedagogët e Departamentit të gjuhëve angleze dhe gjermane janë në proces të vazhdueshëm kualifikimi dhe njëkohësisht të kërkimit shkencor. Duhet thënë që stafi i pedagogëve është tepër aktiv dhe i vetëmotivuar për kualifikimin. Mekanizmat e kualifikimit sigurisht janë ndjekja e studimeve të thella pasuniversitare nga pedagogët si dhe ecuria pozitive e shlyerjes së provimeve te doktoraturës.
Projektet TEMPUS, DAAD, PARSH (që sigurojnë diversifikimin e nevojshëm gjeografik të komunikimit të marrëdhënieve) ofrojnë mundësi komplekse kualifikimi dhe azhornimi të lidhura  ngushtë edhe me elemente të tjera të kërkimit shkencor; si  pjesëmarrje në konferenca, referime, prirjet për publikime individuale dhe të përbashkëta me institucionet simotra dhe intensifikimin e komunikimit individual e institucional me partnerët.
Gjithashtu në Departamentin e gjuhëve angleze dhe gjermane  janë të angazhuar edhe pedagogë me shumë përvojë dhe grada shkencore të departamenteve të tjera të Fakultetit të shkencave humane të cilët realizojnë pjesën e programit mësimor që zhvillohet në gjuhën shqipe.

Departamenti i gjuhëve angleze dhe gjermane disponon edhe një bibliotekë për studentët dhe pedagogët e gjuhës angleze (salla 217) si edhe një tjetër për studentët dhe pedagogët e gjuhës gjermane (salla 401).

I. Departamenti i gjuhëve angleze dhe gjermane

  1. Pedagogë të grupit mësimor të gjuhës angleze

 

Viti mësimor 2015-2016

 

NR.

Emri

Mbiemri

Kualifikimi

1.

Laureta

Vavla

Përgjegjëse e departamentit
Lektor  (Prof.Asc.Dr)

2.

Vilma

TAFANI

Prof.Dr

3.

Lutfije

ÇOTA

Lektor (Dr)

4.

Lumnis

ÇELA

Lektor (Vijon Dr)

5.

Helian

DEMIRI

Lektor (Vijon Dr)

6.

Ymer

Leksi

Lektor (Vijon Dr)

7.

Eriada

Çela

Lektor (Vijon Dr)

8.

Ornela 

Çoku

Lektor (Vijon Dr)

9.

Lenida

lekli

Lektor (Vijon Dr)

10.

Ardita

dylgjeri

Lektor (Vijon Dr)

11.

Ledia

kazazi

Lektor (Vijon Dr)

12.

Rozeta

Bici

Lektor (Vijon Dr)

13.

Miranda

PILA

Lektor (Vijon Dr)

14.

Shefqet

Shyti

Lektor (Vijon Dr)

15.

Fatos

GJATA

Lektor

 

  1. Pedagogë të grupit mësimor të gjuhës gjermane

 

NR.

Emri

Mbiemri

Kualifikimi

1.

Ema

Kristo

Prof.Asc.Dr

2.

Gentian

Sadiku

Dr

3.

Gladiola

Sadiku

Dr

4.

Brunilda

Vercani

Vijon Dr

5.

Erjon

Avllazagaj

Lektor, (Vijon Dr)

 

 

 

 

 

Departamenti i Letërsisë dhe Gazetarisë

Departamenti i Letërsisë dhe Gazetarisëështë një nga gjashtë departamentet e Fakultetit të Shkencave Humane në Universitetin “Aleksander Xhuvani”, Elbasan. Departamenti i Letërsisë dhe Gazetarisë është krijuar si i tillë pas ndarjes së Departamentit të Gjuhë-Letërsi-Gazetarisë në vitin 2012. Ky departament përbëhet nga dy grupe mësimore:
  1. Grupi mësimor i Letërsisë është bashkëpërgjegjës për administrimin dhe lëshimin e Diplomës së Nivelit të Parë “Bachelor në Gjuhë-Letërsi” dhe përgjegjës për administrimin dhe lëshimin e Diplomës së Nivelit të Dytë, Master Shkencor “Studime letrare”.  Ai është themeluar në vitin 1971-75. Fillimisht me 60 studentë me sistemin me kohë të plotë. Nga auditorët e këtij departamneti, ndër vite, kanë dalë rreth 2500 të diplomuar, të cilët kanë plotësuar me sukses tregun e mësimëdhenies në qarkun e Elbasanit, por edhe më gjerë. Falë përgatitjes së bërë pranë këtij departamenti, ata ushtrojnë me sukses mësimdhënien  në shkolla publike dhe private. Një pjesë e mirë e stafit të brendshëm dhe të jashtëm të këtij departamenti përbëhen nga studentë të formuar në gjirin e tij.
  1. Grupi mësimor i Gazetarisë është përgjegjës për administrimin dhe lëshimin e Diplomës së Nivelit të Parë “Bachelor në Gazetari” dhe “Gazetari-Anglisht”. Ai është themeluar në vitin 2004 si nevojë për t’iu përgjigjur tregut të punës me specialistë të shtypit të përditshëm dhe medias. Që nga viti i parë me 90 studentë, ky grup mësimor ka përgatitur me sukses rreth 480 specialistë të gazetarisë, të cilët plotësojnë kërkesat e tregut në rritje për gazetarë dhe reporterë. Një pjesë e tyre, rreth 50 studentëve të diplomuar, janë përfshirë në studime më të thelluara të nivelit master dhe doktoraturë, duke dhënë një kontribut të vyer dhe cilësor në institucionet më të rëndësishme të medias dhe shtypit lokal e atij kombëtar. Shumë prej tyre punojnë në mediat private si gazetarë me synimin pasqyrimin e vlerave të vendit dhe përcjelljen e informacionit publik së bashku me problematikën e shfaqur.

 

Departamenti i Letërsisë  mbulon mbi 52 disiplina që ofrohen në nivele të ndryshme në të gjitha degët e fakultetit të Shkencave Humane, por edhe në fakultete të tjera. Departamenti është angazhuar në një punë intensive për përsosjen e planeve dhe programeve mësimore, si dhe në përgatitjen e botimin e teksteve, leksioneve të parashkruara, për ta afruar sa më shumë nivelin e disiplinave që mbulon me ato bashkëkohore perëndimore.
Departameni, aktualisht ka 13 pedagogë efektivë nga të cilët 3 Ass.profesor, 2 doktor shkencash,  8  pedagogë të përfshirë në studimet e thelluara të doktoraturës.
Gjithashtu, në Departamentin e Letërsisë dhe Gazetarisë, janë të angazhuar edhe pedagogë me shumë përvojë dhe grada shkencore të departamenteve të tjera të Fakultetit të shkencave humane të universitetit tonë, si dhe ai i Tiranës e të ftuar të tjerë nga univeriteti i Europës Juglindore të Maqedonisë, të cilët realizojnë pjesë të programit mësimor që zhvillohet në nivelin Bachelor dhe në nivelin Master.
Stafi i jashtëm i Departamentit të Letërsisë dhe Gazetarisë përbëhet nga 25 pedagogë. Ata përzgjidhen me konkurs duke vlerësuar përvojën dhe cilësinë e tyre në mësimdhënie si dhe angazhimin e tyre në kualifikimin pasuniversitar, duke  përballuar me sukses një ngarkesë të konsiderueshme pedagogjike, si pranë Departamentit të Letërsi-Gazetarisë, por edhe në Fakultete të tjera të Universitetit A. Xhuvani.
Departamenti i Letërsi-Gazetarisë, në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave të Edukimit, është i përfshirë edhe në përgatitjen dhe diplominin e studentëve për titullin Master Profesional si mësues i gjuhes dhe letërsisë.
Departamenti i Letërsi-Gazetarisë është përfshirë në projekte dhe aktivitete për përmirësimin e metodave të mësimdhënies, për ristrukturimin e kurrikulave si edhe për rëndësinë e vlerave historike dhe kulturore të vendit. Vlen të përmendet fakti se falë tyre janë zhvilluar në bashkëpunim me departamentin e gjuhës, veprimtari shkencore, konferenca, seminare etj të botuara në revista prestigjoze brenda dhe jashtë vendit. Revista “Buletini shkencor” i UNIEL është bërë një tribunë e mendimit shkencor të pedagogëve të departamentit.
Krahas procesit mësimor, Departamenti i Letërsi-Gazetarisë, i kushton një rëndësi të veçantë organizimit të ditëve akademike, promovime librash dhe figurash të shquara te letërsisë dhe gazetarisë, mbrëmje poetike, foto-novela, konkurse e udhetime me karakter kulturor, etj…

Disa prej studentëve kanë botuar vëllime poetike të cilat janë promovuar nën mbështetjen e departamentit.
Departamenti i Letërsisë shfrytëzon bibliotekën e universitetit për studentët dhe pedagogët e gjuhë-letërsisë dhe gazetarisë.
Stafi i Departamentit të Letërsisë dhe Gazetarisë

Emri Mbiemri

Funksioni

Grada/Titulli

Adresa elektronike

Elvira    Lumi

Përgjegj. e Depart.

Prof.ass.dr

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ilir         Yzeiri

 

Prof.ass.dr

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Blerina   Suta 

 

Prof.ass.dr

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ismail    Stafa

 

Dr

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rudian   Zekthi

 

Dr

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mirela    Shella

 

Doktorante

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Esmeralda Hidri

 

Doktorante

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vjollca   Pepa

 

Lektor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hektor  Çiftja

 

Lektor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nirvana Skëlzeni

 

Lektor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chris      Leaser

 

Lektor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Joana   Kosho

 

Lektor This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.