Shpallje konkursi për pedagog me kohë të pjesshme në Departamentin e Biologjisë në vitin akademik 2017-2018

Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të  Elbasanit “A. Xhuvani”, për nevojat e tij në Departamentin Biologji për vitin akademik 2017 -2018, shpall konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme. 

Kriteret për konkurrim janë:

1.Të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në shkenca biologjike. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet te jenë të njohura nga MAS.

2.Të jetë diplomuar në Biologji  me notë mesatare mbi 8.5.

3.Të këtë përfunduar studimet Ba/Master i Shkencave (ekuivalente me të) në profilin Biologji/Botanike/Zoologji/Bioteknologji/Mbrojtje mjedisi ose të përafërta me to, me notë mesatare mbi 8.5.

4.Te këtë përvojë dhe i angazhuar aktualisht në fushën e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor. 

5.Të jetë i angazhuar në kualifikimin pasuniversitar (grada, titulli është përparësi).

6.Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore (preferohet anglishtja) e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.

7.Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse.

8.Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri brenda datës 27.09.2017  këto dokumente:

1.Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit).

2.C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.

3.Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).

4.Provime, mikroteza etj.

5.Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).

6.Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.

9.Raport mjeko-ligjor.

10.Vërtetim  lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime.

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament.

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën

www.uniel.edu.al/fakulteti i shkencave te natyres/njoftim

Shpallje konkursi për pedagog me kohë të pjesshme në Departamentin e Kimisë në vitin akademik 2017-2018

Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të  Elbasanit “A. Xhuvani”, për nevojat e tij në Departamentin Kimi për vitin akademik 2017 - 2018, shpall konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme.

Kriteret për konkurrim janë:

1.Të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në shkenca kimike. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MAS.

2.Të jetë diplomuar në Biologji Kimi dhe Kimi  me notë mesatare mbi 8.5.

3.Të këtë përfunduar studimet  Ba/Master i Shkencave (ekuivalente me të) në profilin Kimi, me notë mesatare mbi 8.5.

4.Te këtë përvojë dhe i angazhuar aktualisht në fushën e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor. 

5.Të jetë i angazhuar në kualifikimin pasuniversitar (grada, titulli është përparësi).

6.Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore (preferohet anglishtja) e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.

7.Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse.

8.Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri brenda datës 27.09.2017  këto dokumente:

1.Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit).

2.C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.

3.Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).

4.Provime, mikroteza etj.

5.Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).

6.Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.

9.Raport mjeko-ligjor.

10.Vërtetim  lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament.

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën 

www.uniel.edu.al/fakulteti i shkencave te natyres/njoftim

Shpallje konkursi për pedagog me kohë të pjesshme në Departamentin e Matematikës në vitin akademik 2017-2018

Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të  Elbasanit “A. Xhuvani”, për nevojat e tij  në Departamentin Matematikë për vitin akademik 2017 -2018, shpall konkurs për  personel akademik me kohë të pjesshme. 

Kriteret për konkurrim janë:

1.Të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në shkenca matematike. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MAS.

2.Të jetë diplomuar në fushën e Matematikës me notë mesatare mbi 8.5.

3.Të këtë përfunduar studimet Ba/Master i Shkencave (ekuivalente me të) në profilin Matematikë, me notë mesatare mbi 8.5.

4.Te këtë përvojë mësimdhënie në lëndën e matematikës dhe të jetë aktualisht i angazhuar në këtë sektor.

5.Të jetë i angazhuar në kualifikimin pasuniversitar (grada, titulli është përparësi).

6.Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore (preferohet anglishtja) e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri brenda datës 27.09.2017  këto dokumente:

·Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit).

·C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.

·Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).

·Provime, mikroteza etj.

·Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).

·Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

·Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

·Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.

·Raport mjeko-ligjor.

·Vërtetim  lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime.

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament.

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën

www.uniel.edu.al/fakulteti i shkencave te natyres/njoftim

 

Shpallje konkursi për pedagog me kohë të pjesshme në Departamentin e Informatikës në vitin akademik 2017-2018

Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të  Elbasanit “A. Xhuvani”, për nevojat e tij në Departamentin  Informatikë për vitin akademik 2017 - 2018, shpall konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme.

Kriteret për konkurrim janë:

1.Të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në shkenca informatike/inxhinieri kompjuterash. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MAS.

2.Të jetë diplomuar informatikë/ inxhinieri kompjuterash  me notë mesatare mbi 8.5.

3.Të këtë përfunduar studimet Ba/Master i Shkencave (ekuivalente me të) në profilin Informatikë/Inxhinieri kompjuterash ose të përafërt me të me notë mesatare mbi 8.5.

4.Te këtë përvojë dhe i angazhuar aktualisht në fushën e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor. 

5.Të jetë i angazhuar në kualifikimin pasuniversitar (grada, titulli është përparësi).

6.Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore (preferohet anglishtja) e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.

7.Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse.

8.Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri brenda datës 27.09.2017  këto dokumente:

1.  Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit).

2.  C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.

3.  Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).

4. Provime, mikroteza etj.

5. Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).

6. Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

1.Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

2.Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.

3.Raport mjeko-ligjor.

4.Vërtetim  lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime.

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament.

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën

www.uniel.edu.al/fakulteti i shkencave te natyres/njoftime

Aplikimi për Personel Administrativ, ndihmës mësimor

Fakulteti i Shkencave të Natyrës, në përmbushje të nevojës për sekretar dekani, si një domosdoshmëri në vazhdimin e koordinimin e punës me personelin brenda fakultetit, me rektoratin por edhe me të tretë, shpall konkurs për pozicionin e Sekretar Dekani. 

Kriteret për konkurrim për sekretar dekani i cili do të bashkëpunojë ngushtë me dekanatin dhe rektoratin janë:

1.Të ketë diplomë të arsimit të lartë (minimumi Master profesional, diplomë të nivelit të dytë ose ekuivalente me të). 

2.Të ketë njohuri shumë të mira në përdorimin e kompjuterit. Të njohë programet bazë të Microsoft Office si Excel, Word etj.

3.Preferohet të ketë njohuri shumë të mira në përdorimin e gjuhës letrare kombëtare dhe njohuritë themelore të shkrimit akademik dhe aftësi në redaktimin e materialeve shkresore. 

4.Të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore, preferohet gjuhë angleze, italiane etj.

5.Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe të dijë të punojë në grup. 

6.Të ketë përvojë punë në këtë sektor, përbën avantazh

7.Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan brenda datës 20.09.2017 këto dokumente:

1.Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit të aplikimit)

2.C. V. të përgjithshme të përqëndruar.

3.Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).

4.Trajnime tw ndryshme, (qw lidhen me pozicionin kanë avantazh) 

5.Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

6.Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

7.Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.

8.Raport mjeko-ligjor

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t'i nënshtrohen një interviste në dekanat.

Formular aplimi

Vetdeklarimi

Deklarate