Bashkëveprimi mes fizikës dhe mjekësisë në një workshop të zhvilluar në Universitetin e Elbasanit

Është zhvilluar në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit përgjatë 5 ditëve më rradhë workshop-i me temë,  “Fizika ndërkombëtare në mjekësi dhe inxhnieria biomjekësore”. Ky aktivitet u bë i mundur falë bashkëpunimit mes departamentit të fizikës pranë Universitetit të Elbasanit dhe përfaqsuesve të Cern, qendrës tashmë të njohur të kërkimeve që ndodhet në Zvicër. Profesori Yves Lemoigne, që ishte i pranishëm në këtë aktivitet ka referuar për të pranishmit shumë prej të rejave më të fundit në fushën ë kërkimit shkencor përsa i përket bashkëveprimit, mes fizikës dhe fushës së mjekësisë. 

Ndërkohë rektori i Universitetit të Elbasanit Prof.Dr. Skënder Topi , ka theksuar rëndësinë e takimeve të tilla, në kuadër të njohjes nga ana e stafit akademik dhe nga ana e studentëve të ideve të të reja inovative dhe shkencore në fushën e kërkimit në fushat e bashkëveprimit mes fizikës dhe mjekësisë. Ai ka theksuar se Rektorati i Universitetit të Elbasanit do të mbështesë çdo inisiative, që shkon në drejtim të rritjes së punës kërkimore- shkencore në Universitet. Edhe bashkëorganizatori i këtij workshop-i, nga Universiteti i Elbasanit Luan Kola, ka theksuar se qëllimi i këtij aktiviteti është të rrisë interesin e pedagogëve dhe studentëve në fushat e fizikës mjekësore, si një drejtim që gjithnjë e më shumë po tërheq vëmendjen e shkencëtarëve në mbarë botën.

Workshopi ka vazhduar me prezantime dhe referime nga ana e pedagogëve dhe studentëve përgjatë 5 ditëve të zhvillimit të tij. 

Nënshkruhet Marrëveshja Bilaterale me Universitetin Teknik të Sofjes

Ne datën 10.12.2015 Senati akademik i Universitetit te Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" miratoi marrëveshjen dypaleshe të bashkëpunimit me Universitetin Teknik te Sofjes. Marrëveshja bilaterale midis universiteteve ka si qellim kryesor nxitjen e bashkëpunimit në fushën akademike dhe atë te kërkimit shkencor për një afat 5 vjeçar. Kjo marrëveshje do ti hapi rrugë lidhjeve midis fakulteteve dhe departamenteve respektivë në kuadër te zhvillimit te projekteve dypalëshe në fushat përkatëse të interesit. Ndër pikat kryesore te marrëveshjes përfshihen:

  • Organizimi i cikleve te leksioneve të përbashkëta për lëndët respektive si edhe simpoziume
  • Nxitje për zhvillimin e projekteve kërkimore te përbashkëta ne fushat e ndryshme te interesit
  • Organizimi dhe zhvillimi i konferencave shkencore ndërkombëtare
  • Bashkëpunimi për zhvillimin e kurseve te përbashkëta me programe te integruara te cilat nxisin edhe shkëmbimin e studenteve në ndjekjen e kurseve apo te përgatitjes së punëve te diplomave.
  • Pjesëmarrja në publikime në revista apo broshura me qëllim nxitjen e kërkimit shkencor dhe kualifikimin e stafit.
  • Nxitje e shkëmbimit te stafit akademik me qëllimin e kualifikimit dhe shkëmbimit te eksperiencës

Kjo marrëveshje është edhe në harmoni me qëllimin e universitetit për zgjerimin e partneritetit me universitetet me te cilët përputhen fushat e interesit. Marrëveshja është nxitur nga Departamenti i Informatikës pranë FSHN duke pasur parasysh eksperiencën e Universitetit Teknik te Sofjes ne këtë fushë. Departamenti i Informatikës synon bashkëpunimin rigoroz me UT të Sofjes në dy drejtime kryesore qe janë: shkëmbimi akademik dhe projektet kërkimore shkencore. UT i Sofjes ofron programe informatike në gjuhët angleze dhe gjermane duke qënë një mundësi e mirë për shkëmbimin e stafit akademik dhe studenteve. Departamenti i informatikës ka tashmë një eksperiencë në këtë fushë duke organizuar me sukses një konferencë ndërkombëtare me UT të Sofjes si duke u përfshirë në shkëmbimin akademik. 

Formularët e aplikimit për pedagogë

Formular aplikimi

Deklaratë

Vetdeklarim i gjendjes gjyqësore

Konferenca Shkencore Nderkombetare "Computer Science 2015"

Departamenti i Informatikes prane Fakultetit te Shkencave te Natyres dhe Departamenti i Sistemeve Kompjuterike prane Fakultetit te Sistemeve Kompjuterike dhe Kontrollit te Universitetit Teknik te Sofjes, organizuan ne datat 08-10 Shtator 2015 konferencen shkencore nderkombetare "Computer Science 2015". Qellimi kryesor i konferences ishte nxitja e bashkepunimit dhe kerkimit shkencor ne fushen e Informatikes ne rajon dhe me gjere. Ne kete konference u ftuan te marrin pjese kerkuesit shkencore nga stafet akademike si edhe studentet e doktorates nga vendet e rajonit dhe me gjere te cilet paten mundesi te prezantojne rezultatet e punes se tyre kerkimore. Ne sesionin plenar te konferences ishte e ftuar edhe Ministrja e Shtetit per Inovacionin dhe Administraten Publike Znj. Milena Harito e cila theksoi rendesine e bashkepunimit nderuniversitar per zhvillimin e projekteve te ndryshme ne fushen e Teknologjive te Informacionit duke inkurajuar organizimin e te tilla aktiviteteve. Ne konference u paraqiten mbi 60 punime shkencore duke nxitur interesin e pjesemarresve per bashkepunime te metejshme ne kete fushe. 

 

Shpallje konkursi për pedagog me kohë të pjesshme në Departamentin e Fizikës në vitin akademik 2017-2018

Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të  Elbasanit “A. Xhuvani”, për nevojat e tij në Departamentin Fizikë për vitin akademik 2017 - 2018, shpall konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme. 

Kriteret për konkurrim janë:

1.Të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në shkenca fizike. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MAS.

2.Të jetë diplomuar në Fizikë  me notë mesatare mbi 8.5.

3.Të këtë përfunduar studimet Ba/Master i Shkencave (ekuivalente me të) në profilin Fizikë teorike/Fizikë Llogaritëse/Shkenca materialesh  me notë mesatare mbi 8.5.

4.Te këtë përvojë dhe i angazhuar aktualisht në fushën e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor. 

5.Të jetë i angazhuar në kualifikimin pasuniversitar (grada, titulli është përparësi).

6.Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore (preferohet anglishtja) e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.

7.Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse.

8.Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri brenda datës 27.09.2017  këto dokumente:

1.Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit).

2.C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.

3.Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).

4.Provime, mikroteza etj.

5.Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).

6.Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.

9.Raport mjeko-ligjor.

10.Vërtetim  lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament.

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën

www.uniel.edu.al/fakulteti i shkencave te natyres/njoftim