Fakulteti i Shkencave të Natyrës - Elbasan

Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) si njësi kryesore e Universitetit “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit është formuar në vitin 1992. Degët (sot Programet e studimit) Matematikë-Fizikë dhe Biologji-Kimi janë hapur në vitet 1969-1970, me sisteme të ndryshme studimi (me dhe pa shkëputje nga puna; sistem 3-vjeçar studimi dhe më vonë pas viteve 1980 u hap sistemi 4-vjeçar).
Në vitin 1982 u hap dega 4 vjeçare ditën. Në vitin 1992 u inkuadruan në Fakultetin e Shkencave të Natyrës degët  Matematikë-Fizikë dhe Biologji-Kimi.
Këshilli i Akreditimit, mbështetur në Raportin e Vetëvlerësimit dhe Vlerësimit të Jashtëm, në vitin 2006, në rekomandimin e vet jep Akreditimin Institucional të Fakultetit të Shkencave të Natyrës. 
Në vitin 2009 u hap programi i studimit bachelor në “Teknologjitë e Informacionit”.
Në vitin 2011 u hap programi i studimit bachelor në “Fizikë Kompjuterike”.
Në vitin 2011 u hap programi i studimit dyvjeçar në “Teknolog Laborant”.
Në vitin 2013 u hap programi i studimit bachelor në “Matematikë-Informatikë”.

Në vitin 2009 u hap programi i studimit Master i Shkencave në “Matematikë e Zbatuar”.
Në vitin 2009 u hap programi i studimit Master i Shkencave në “Mbrojtje Mjedisi”
Në vitin 2012 u hap programi i studimit Master professional në “Teknologjitë e Informacionit” 
Në vitin 2012 është miratuar programi i studimit Master professional në “Analist Prodhimi” 
Në vitin 2002 filloi studimi në sistemin me kohë të pjesshme.

Departamentet e Matematikës dhe të Fizikës funksionojnë prej 43 vjetësh dhe kanë përgatitur gjenerata të tëra mësuesish të matematikës dhe fizikës për shumicën e qarqeve të Shqipërisë. Vetëm në qarkun e Elbasanit studentët e dalë nga dega Matematikë-Fizikë e Elbasanit mbulojnë thuajse 95% të mësimit të matematikës e të fizikës dhe mjaft drejtues të shkollave. Ky reputacion shndërrohet në një detyrim të madh për të mbajtur lart emrin e mirë dhe pozitat e fituara në tregun arsimor tani të hapur.   
Dega Biologji-Kimi ka përgatitur për dekada mësues biologjie e kimie të një  niveli të lartë. Kjo është bërë e mundur edhe nga aktivizimi i pedagogëve shumë të përgatitur me grada e tituj shkencorë, si të brendshëm edhe të jashtëm. Bashkëpunimi shumë i mirë me Fakultetin e Shkencave të Natyrës të UT, ka dhënë kontribut shumë të rëndësishëm në konsolidimin e Degës Biologji-Kimi.

Misioni i Fakultetit të Shkencave të Natyrës sot është zhvillimi i tij në mënyrë që te jetë në lartësinë e duhur me nevojat e kërkesat e tregut të punës.


Si fakultet synojmë arritjen e rezultateve reale dhe të vlefshme në fusha të ndryshme të veprimtarisë njerëzore, që u përgjigjen edhe programeve të ndryshme në të cilat mund të studiohet në këtë Fakultet. Vitet e fundit është bërë një punë shumë e madhe në hapjen e studimeve në Master Profesional dhe ne master të shkencave. Si objektiv ky fakultet ka hapjen e shkollës së doktoraturës në Mbrojtje Mjedisi, e cila do të plotësonte të tre nivelet e studimit universitar. 
Objektivi ynë është që të formojmë individë të aftë në mësimdhënien e lëndëve të matematikës, fizikës, biologjisë, kimisë dhe informatikës. Fakulteti ynë synon që të formojë specialistë të pajisur me njohuritë e duhura dhe me arritjet e fundit në fushën e shkencave për tregun e punës dhe në studimet e mëtejshme në institucione që ata do ta gjykojnë më të arsyeshme, brenda dhe jashtë vendit.

Dekani i Fakultetit të Shkencave të Natyrës është Prof. Dr. Sotir MALI. Ai është diplomuar në Universitetin e Elbasanit, Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Aktualisht është personel akademik, biolog, pranë Departamentit të Biologjisë.

Zëvendësdekani i Fakultetit të Shkencave të Natyrës është Dr. Elvin RADA. Ai është diplomuar në Universitetin  e Elbasanit, Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Aktualisht është personel akademik, matematicien, pranë Departamentit të Matematikës.

Përgjegjës i Departamentit të Matematikës është Prof. As. Dr. Bederiana SHYTI

Përgjegjës i Departamentit të Fizikës është Dr. Blerina PAPAJANI

Përgjegjës i Departamentit të Biologjisë është Prof. as. Dr. Blerina PUPULEKU

Përgjegjës i Departamentit të Kimisë është Prof. as. Dr. Frederik CANE

Përgjegjës i Departamentit të Informatikës është Dr.-Ing. Elior VILA

Personeli akademik i Fakultetit përbëhet një staf i kualifikuar me grada dhe tituj (rreth 70%), ku përmendim 4 profesorë, 15 profesorë të asociuar, 10 doktorë shkencash e docentë, pjesa tjetër doktorante ose Master i Shkencave dhe në vijim të mëtejshëm kualifikimi. Stafi mësimdhënës i brendshëm mbulon pjesën më të madhe të mësimdhënies në programet e Fakultetit tonë. 

Pedagogët e ftuar pranë Departamenteve tona janë pothuajse të gjithë profesorë dhe japin kryesisht lëndë në ciklin e dytë. 
Stafi akademik i Fakultetit tonë në misionin e mësimdhënies shoqërohet nga një staf mbështetës në lartësinë e detyrave të kërkuara.

Administrata e Fakultetit të Shkencave të Natyrës është e përbërë nga sekretaria mësimore e Fakultetit.

Drita Çerepi          Kryesekretare
Manola Shakaj      Sekretare

Historiku i FSHN

Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) si njësi kryesore e Universitetit “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit është formuar në vitin 1992. Degët (sot Programet e studimit) Matematikë-Fizikë dhe Biologji-Kimi janë hapur në vitet 1969-1970, me sisteme të ndryshme studimi (me dhe pa shkëputje nga puna; sistem 3-vjeçar studimi dhe më vonë pas viteve 1980 u hap sistemi 4-vjeçar).
Në vitin 1982 u hap dega 4 vjeçare ditën. Në vitin 1992 u inkuadruan në Fakultetin e Shkencave të Natyrës degët  Matematikë-Fizikë dhe Biologji-Kimi.
Këshilli i Akreditimit, mbështetur në Raportin e Vetëvlerësimit dhe Vlerësimit të Jashtëm, në vitin 2006, në rekomandimin e vet jep Akreditimin Institucional të Fakultetit të Shkencave të Natyrës.
Në vitin 2009 u hap programi i studimit bachelor në “Teknologjitë e Informacionit”.
Në vitin 2011 u hap programi i studimit bachelor në “Fizikë Kompjuterike”.
Në vitin 2011 u hap programi i studimit dyvjeçar në “Teknolog Laborant”.
Në vitin 2013 u hap programi i studimit bachelor në “Matematikë-Informatikë”.

Në vitin 2009 u hap programi i studimit Master i Shkencave në “Matematikë e Zbatuar”.
Në vitin 2009 u hap programi i studimit Master i Shkencave në “Mbrojtje Mjedisi”
Në vitin 2012 u hap programi i studimit Master professional në “Teknologjitë e Informacionit”
Në vitin 2012 është miratuar programi i studimit Master professional në “Analist Prodhimi”
Në vitin 2002 filloi studimi në sistemin me kohë të pjesshme.


Departamentet e Matematikës dhe të Fizikës funksionojnë prej 43 vjetësh dhe kanë përgatitur gjenerata të tëra mësuesish të matematikës dhe fizikës për shumicën e qarqeve të Shqipërisë. Vetëm në qarkun e Elbasanit studentët e dalë nga dega Matematikë-Fizikë e Elbasanit mbulojnë thuajse 95% të mësimit të matematikës e të fizikës dhe mjaft drejtues të shkollave. Ky reputacion shndërrohet në një detyrim të madh për të mbajtur lart emrin e mirë dhe pozitat e fituara në tregun arsimor tani të hapur.  
Dega Biologji-Kimi ka përgatitur për dekada mësues biologjie e kimie të një  niveli të lartë. Kjo është bërë e mundur edhe nga aktivizimi i pedagogëve shumë të përgatitur me grada e tituj shkencorë, si të brendshëm edhe të jashtëm. Bashkëpunimi shumë i mirë me Fakultetin e Shkencave të Natyrës të UT, ka dhënë kontribut shumë të rëndësishëm në konsolidimin e Degës Biologji-Kimi.

Misioni i Fakultetit të Shkencave të Natyrës sot është zhvillimi i tij në mënyrë që te jetë në lartësinë e duhur me nevojat e kërkesat e tregut të punës.

Read more...

Departamenti i Matematikës

Departamenti i Matematikës e ka nisur punën e vet si pjese e Departamentit Matematikë-Fizikë në vitin 1971 në kuadër të Institutit të Lartë Pedagogjik dhe në vitin 1983 u nda si departament i veçantë. Për shumë vite drejtimi kryesor i punës ka qenë forcimi i mësimdhënies në disiplinat matematike dhe didaktika e tyre në shkollat parauniversitare. Pas hapjes së programeve të reja 4 vjeçare të degës Matematikë-Fizikë dhe sidomos i realizimit të drejtimit matematikë, niveli shkencor i shumë lëndëve u rrit dhe mësimdhënia arriti nivelet kombëtare të mësimdhënies së matematikës.

Read more...

Struktura e Fakultetit te Shkencave te Natyres

Sipas Vendimit të  Këshillit të Ministrave nr.821, dt. 5.12.2007 Fakulteti i Shkencave te Natyrës të Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” është i strukturuar si më poshtë:

 1. Autoritetet drejtuese;
  • - Dekan
  • - Zëvendësdekan
  • - Përgjegjës i Departamentit
 2. Njësitë bazë mësimore-kërkimore;
  • - Departamenti i Matematikës
  • - Departamenti i Fizikës
  • - Departamenti i Biologjisë
  • - Departamenti i Kimisë
  • - Departamenti i Informatikës
  • - Qendër kërkimi dhe zhvillimi Mjedisor dhe materialeve
 3. Administrata;
  • - Sekretaria mësimore
  • - Personel ndihmës mësimor shkencor.

Dekani i Fakultetit të Shkencave të Natyrës është Prof. Dr. Sotir Mali. Ai është diplomuar në Universitetin  e Elbasanit, Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Aktualisht është personel akademik, biolog, pranë Departamentit të Biologjisë.

Zëvendësdekani i Fakultetit të Shkencave të Natyrës është Dr. Elvin RADA. Ai është diplomuar në Universitetin  e Elbasanit, Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Aktualisht është personel akademik, matematicien, pranë Departamentit të Matematikës.

Departamenti i Fizikës

Departamenti i Fizikës  e  ka nisur punën si pjesë e Departamentit të Matematikë-Fizikës në vitin 1971 në kuadër të Institutit të Lartë Pedagogjik dhe në vitin 1983 u nda si Departament i veçantë. Për shumë vite drejtimi kryesor i punës ka qenë forcimi i mësimdhënies në disiplinat fizike në shkollat parauniversitare.

Read more...