Njoftim shpallje konkursi per pedagoge me kohe te pjesshme ne Departamentin e Metodologjise se Mesimdhenies, per vitin akademik 2016-2017

Fakulteti i Shkencave të Edukimit i Universitetit të Elbasanit “A. Xhuvani”për nevojat e tij në Departamentin e Metodologjisë së Mësimdhënies  për vitin akademik 2016-2017, shpall konkurs për personelakademik me kohë të pjesshme 

Kriteret e përgjithshme për  konkurrim janë:

1.Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në shkenca edukimi. Diplomat jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MAS.

2.Të jetë diplomuar në fushën përkatëse me notë mesatare mbi 8.5.

3.Të ketë përfunduar studimet Master i Shkencave (ekuivalente me të) në profilin e Mësimdhënies me notë mesatare mbi 8.5.

4.Të ketë përvojë në mësimdhënie apo fushën e kërkimit, të jetë i angazhuar në këtë sektor.

5.Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore të mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.

6.Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën mësimdhënies.

7.Preferohet të ketë bërë publikime në fushën përkatëse.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 22.09.2016  këto dokumente:

1.Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit të aplikimit).

2.C. V. të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.

3.Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).

4.Provime, mikroteza etj.

5.Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).

6.Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.

9.Raport mjeko-ligjor.

10.Vërtetim  lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime.

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament. Aplikantet qe kane dosje prane departamentit dhe burimeve njerezore, do te bejne vetem rifreskimin e saj, duke dorezuar kualifikime te reja qe mund te kene kryer.

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresë  www.uniel.edu.al/informacione/njoftime

 

Njoftim shpallje konkursi per pedagoge me kohe te pjesshme ne Departamentin e Edukimit Qytetar, per vitin akademik 2016-2017

Fakulteti i Shkencave të Edukimit i Universitetit të Elbasanit “A. Xhuvani”për nevojat e tij në Departamentin e Edukimit Qytetar për vitin akademik 2016-2017, shpall konkurs për personelakademik me kohë të pjesshme 

Kriteret e përgjithshme për  konkurim janë:

1.Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në shkenca politike/filozofi dhe juridik. Diplomat jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MAS.

2.Të jetë diplomuar në fushën e shkencave politike/filozofi dhe juridike me notë mesatare mbi 8.5 dhe të specialitetit 8.5.

3.Të ketë përfunduar studimet Master i Shkencave(ekuivalente me të) në profilin Punonjës i Shkencave Politike/juridike/filozofime notë mesatare mbi 8.5.

4.Të ketë përvojë në mësimdhënie/fushën e kërkimit e të jetë i angazhuar në këtë sektor.

5.Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore të mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.

6.Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushat e kërkuara 

7.Preferohet të ketë bërë publikime në fushën përkatëse.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 22.09.2016  këto dokumente:

1.Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit).

2.C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.

3.Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).

4.Provime mikroteza etj.

5.Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).

6.Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.

9.Raport mjeko-ligjor.

10.Vërtetim  lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime.

Përveç konkurimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament. Aplikantet qe kane dosje prane departamentit dhe burimeve njerezore, do te bejne vetem rifreskimin e saj, duke dorezuar kualifikime te reja qe mund te kene kryer.

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresë  www.uniel.edu.al/informacione/njoftime

 

Riprovim per mbrotje diplome

Riprovim per mbrotje diplome

Sistemi me kohe te pjesshme, datat dhe komisionet.

 

Njoftim për riprovimet e sezonit te vjeshtës në Fakultetin e Shkencave të Edukimit

 

SEZONI I VJESHTËS , 2016
Riprovime të lëndëve  (Lejohet  te jepen 6  provime)

Forma: Kohë e plotë
Bachelor (9.00 - 11.00)
Master (12.00-14.00),

Forma:  Kohë e pjesshme
Bachelor  (9.30 - 13.00)

05.09.2016

03.09.2015

07.09.2016

04.09.2015

09.09.2016

10.09.2015

13.09.2016

11.09.2015

14.09.2016

17.09.2015

16.09.2016

18.09.2015

 

Riprovime formimi dhe mbrojtje diplome 

Bachelor  me kohë të plotë

Bachelor  me kohë të pjesshme

Master, me kohë të plotë dhe të pjesshme

22.09. 2016

24.09. 2016

26. 09.2016

23.09. 2016

25.09. 2016

27. 09.2016

 

 

28. 09.2016

Dorëzimi punimit të diplomës: 19.09.2016

Bashkëngjitur do të gjeni grafikun e plotë të provimeve dhe komisionet përkatëse. Shkarkoni  dokumentin

 

 

Njoftim per datat e riprovimeve ne FSHE

Çelet Sezoni i Riprovimeve për  studentët e prapambetur të Programit “Master” me kohë të pjesshme 

Datat e riprovimeve për Sezonin e Dimrit janë:

27.02.2016, 28.02.2016, 05.03.2016, 06.03.2016, 12.03.2016, 13.03.2016

Studenti ka të drejtë të japë provim vetëm 4 lëndë.

Sezon i vecantë përpara diplomës (vetëm dy provime):

19.03.2016, 20.03.2016

Dorëzimi i Dosjes për Mbrojtjen e Diplomës, Datë 26.03.2016, 

Ora 9.00 - 12. 00, në departamentet përkatëse në FSHE.

Shënim:  Dosja për Mbrojtjen e Diplomës përmban:

·Dy kopje të printuara të punimit të diplomës të firmosura nga udhëheqësi,   

·Një kopje në CD (në formë elektronike)

·Pyetësorët e përdorur gjatë procesit të kërkimit për temën e diplomës,

·Deklaratën statuore të kandidatit

·Lejen e udhëheqësit

Mbrojtja e diplomës për studentët e prapambetur të programit Master me kohë të pjesshme do të zhvillohet në fillim të muajit prill, 2016, sipas grafikut të parashikuar për mbrojtjen e diplomës për studentët e programit Master me kohë të plotë, 2015-2016.

                    DEKANI

                  Prof. Dr. Vilson KURI