Riprovim per mbrotje diplome

Riprovim per mbrotje diplome

Sistemi me kohe te pjesshme, datat dhe komisionet.

 

Njoftim per datat e riprovimeve ne FSHE

Çelet Sezoni i Riprovimeve për  studentët e prapambetur të Programit “Master” me kohë të pjesshme 

Datat e riprovimeve për Sezonin e Dimrit janë:

27.02.2016, 28.02.2016, 05.03.2016, 06.03.2016, 12.03.2016, 13.03.2016

Studenti ka të drejtë të japë provim vetëm 4 lëndë.

Sezon i vecantë përpara diplomës (vetëm dy provime):

19.03.2016, 20.03.2016

Dorëzimi i Dosjes për Mbrojtjen e Diplomës, Datë 26.03.2016, 

Ora 9.00 - 12. 00, në departamentet përkatëse në FSHE.

Shënim:  Dosja për Mbrojtjen e Diplomës përmban:

·Dy kopje të printuara të punimit të diplomës të firmosura nga udhëheqësi,   

·Një kopje në CD (në formë elektronike)

·Pyetësorët e përdorur gjatë procesit të kërkimit për temën e diplomës,

·Deklaratën statuore të kandidatit

·Lejen e udhëheqësit

Mbrojtja e diplomës për studentët e prapambetur të programit Master me kohë të pjesshme do të zhvillohet në fillim të muajit prill, 2016, sipas grafikut të parashikuar për mbrojtjen e diplomës për studentët e programit Master me kohë të plotë, 2015-2016.

                    DEKANI

                  Prof. Dr. Vilson KURI

Datat e provimeve te vitit te pare te ciklit Master

Datat e provimeve te vitit te pare te ciklit Master

Sezoni Dimrit 2015-2016 Master, viti 1, Sem 1, Dita

 

Datat e provimeve te vitit te dyte te ciklit Master

Datat e provimeve te vitit te dyte te ciklit Master

Sezoni Dimrit 2015-2016 Master, viti 2, Sem 3, Dita

 

Tabela per mesataret e M.S.C" Mesues per Arsimi Fillor nga klasa I-VI

Fituesit jane shpallur nga numri 1-80

Tabela e fitueseve