Projekti TEMPUS ENCHASE

Titulli i projektit: ENCHASE (Enhancing Albanian System of Quality Assurance in Higher Education: Application of the process and outcome-based methodology)
Përmirësimi i Sistemit të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë në Shqipëri, aplikimi i proçesit dhe metodologjisë së bazuar në rezultatet dhe në pritshmëri. (2013-2016)

Projekti ka për qëllim të forcojë sistemin e Sigurimit të Cilësisë (SC) Në Arsimin e Lartë (AL) në Shqipëri duke zhvilluar një kuadër të përgjithshëm kombëtar dhe të unifikuar për sigurimin e cilësisë në Shqipëri, duke synuar ndërtimin e kapaciteteve të aktorëve që merren me këtë proçes dhe duke hartuar një metodologji të bazuar në rezultate konkrete, përsa i përket sigurimit të cilësisë dhe vetëvlerësimit apo vlerësimit të brendshëm të institucioneve të arsimit të lartë; duke nxitur pjesëmarrjen e studentëve dhe stafit akademik në vetëvlerësimin e institucionit.

Read more...