REBUS - Projekti i ri ne te cilin UE eshte partner

Universiteti i Elbasanit është një nga dy partnerët shqiptarë në projektin më të ri të shpallur fitues nga Brukseli “REBUS – Ready for Business – Integrating and validating practical entrepreneurship skills in engineering and ICT studies” (573664-EPP-1-2016-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP). Ky projekt është aplikuar në kuadër të programit të projekteve “KA2 – Cooperation for inovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education” të financuara nga BE-ja dhe është shpallur një nga 147 projektet fituese prej 653 projekteve gjithsej të pranuara.

 

Po ashtu projekti tjetër “HIGHER EDUCATION–ENTERPRISE PLATFORM FOR FOSTERING, MODERNISATION AND SUSTAINABLE GROWTH IN NATURAL STONE INDUSTRY IN WESTERN BALKANS – BALKANSTONE” me numër reference 574200-EPP-1-2016-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP është një nga 18 projektet qe janë përzgjedhur për të qenë në listën rezervë dhe deri në fund të vitit do të njoftohemi nëse do të financohet nga BE-ja apo jo. Në rast se nuk shpallet fitues, duke marrë parasysh vërejtjet dhe propozimet e bëra nga vlerësuesit e jashtëm, do te aplikojmë përsëri kur të hapet thirrja tjetër dhe shpresojmë qe me ndryshimet e bëra të arrijmë ta fitojmë. 

Projekt

Informacione mbi zhvillimin dhe implementimin e Projektit Tempus “Enhancing Albanian system of quality assurance in higher education: Application of the process and outcome based methodology- ENCHASE-Tempus-JPCR-544302-2013-DE”.

  • Në datat 16-19 dhjetor 2013 u zhvillua në Universitetin e Koblencit në Gjermani takimi i parë në lidhje me Projektin Tempus “Enhancing Albanian system of quality assurance in higher education: Application of the process and outcome based methodology- ENCHASE-Tempus-JPCR-544302-2013-DE”.

Qëllimet e kërij takimi ishin ndër të tjera:

- Njohja e të gjithë universiteteve pjesëmarrëse në projekt.
- Përcaktimi i hapave të mëtejshëm të bashkëpunimit.
- Pajisja me informacionet përkatëse në lidhje me zbatimin e projektit
- Paraqitja e kërkesave nga ana e universitetit koordinator për mbarëvajtjen e projektit

- Krijimi i bordit menaxhues të projektit me përfaqësues nga të gjitha universitetet pjesëmarrëse
 Në këtë takim morën pjesë Prof. Dr. Vilma Tafani dhe Dr. Ema Kristo.

  • Në datat 2-5 mars 2014 në Universitetin Amerikan të Tiranës u organizua mbledhja e koordinimit në lidhje me Projektin Tempus “Enhancing Albanian system of quality assurance in higher education: Application of the process and outcome based methodology- ENCHASE-Tempus-JPCR-544302-2013-DE”. Pjesëmarrës: Prof. Dr. Vilma Tafani, Dr. Laureta Vavla, Dr. Ema Kristo
  • Në datat 24-27 qershor 2014 u organizua në kuadrin e Projektit Tempus workshop-i në lidhje me sigurimin e cilësisë. Në të morën pjesë Prof. Dr. Vilma Tafani, Dr. Imelda Sejdini dhe Bujar Muharremi. Qëllimi i këtij workshpi ishte trajnimi i pjesëmarrësve në lidhje m sigurimin e cilësisë në institucionet e Arsimit të Lartë.
    Në datat 6-19 korrik 2014 në Universitetin e Koblencit u organizua Shkolla Verore në lidhje me Sigurimin e Cilësisë. Qëllimi ishte trajnimi i stafit përgjegjës për sigurimin e cilësisë. Në këtë trajnim mori pjesë Dr. Artan Spahiu.

Projekti CEEPUS II

Titulli i projektit: Metodat aktive në mësimdhënien e matematikës

Ky projekt ka si qëllim shkëmbimin e përvojave në mësimdhënien e matematikës, nëpërmjet shkëmbimit të profesorëve të ndryshëm të analizës matematike të cilët kanë shkuar dhe kanë dhënë mësim në auditorët e Universitetit të Miscolc, sikurse edhe profesorët e këtij të fundit kanë ardhur dhe kanë dhënë mësim në auditorët tanë.
Partnerët në këtë rrjet bashkëpunimi janë: Universiteti ”Aleksandër Xhuvani”, Elbasan, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departamenti i Matematikës dhe Informatikës dhe Universiteti i Miscolc Hungari, Departamenti i Analizës.

Read more...

Projekti TEMPUS nr. 544362

Titulli i projektit: Sport Professions – Education, Employment, Development in the Balkan Region.
Edukimi profesional në sport- zhvillimi në rajonin e Ballkanit”. (2013-2016)
 

Universiteti kryesor aplikues është Universiteti i sportit në Romë “Foro italiaco”. Ky projekt është realizuar në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave të Edukimit/ departamentin e sporteve dhe ka si qëllim përmirësimin dhe hartimin e kurrikulave në lidhje me sportin si dhe krijimin e një palestre të re pranë fakultetit të Shkencave të Edukimit. Pajisjet e palestrës do të financohen nga Projekti TEMPUS.

Read more...

Informacion mbi projektet aktuale në Universitetin “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan.

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” i Elbasanit disponon aktualisht këto projekte:

- Nuk janë pjesë e këtij pasqyrimi projektet të cilat kanë përfunduar sipas afateve kohore përkatëse si dhe projektet të cilat janë ende në fazën e diskutimit.

I. Relacion informues mbi Projektin TEMPUS ENCHASE, Koblenz, Gjermani, (2013-2016)

Projekti titullohet: ENCHASE (Enhancing Albanian System of Quality Assurance in Higher Education: Application of the process and outcome-based methodology) Përmirësimi i Sistemit të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë në Shqipëri, aplikimi i procesit dhe metodologjisë së bazuar në rezultatet, në pritshmëri.
Qëllimi: Projekti ka për qëllim të forcojë sistemin e Sigurimit të Cilësisë (SC) Në Arsimin e Lartë (AL) në Shqipëri duke zhvilluar një kuadër të përgjithshëm kombëtar dhe të unifikuar për SC në Shqipëri, duke synuar ndërtimin e kapaciteteve të aktorëve që merren me këtë proces dhe duke hartuar një metodologji të bazuar në rezultate konkrete përsa i përket SC dhe vetëvlerësimit apo vlerësimit të brendshëm të institucioneve të AL; duke nxitur pjesëmarrjen e studentëve dhe stafit akademik në vetëvlerësimin e institucionit.

Çfarë pritet nga ky projekt:
- Një kuadër i përgjithshëm kombëtar, legjitim për SC
- Metodologji për vlerësimin e brendshëm të lidhur ngushtësisht me vlerësimin e jashtëm
- Aktorë të përgatitur profesionalisht nga të gjithë partnerët
- Një mbështetje të fortë për krijimin e një tradite për përfshirjen e studentëve dhe stafit akademik në këtë proces

Partnerët në këtë projekt janë:
Partnerët nga BE:
- Universiteti Koblenz-Landau, Gjermani (koordinator dhe kontraktor)
- Universiteti i Maine, Francë
- Qendra e Studimeve dhe Iniciativave Evropiane (CSIE), Itali
- Universiteti Vltavska (Menaxhim Informacioni, Administrim Biznesi dhe Juridik), Republika Çeke
- Qendra Universitare e Sigurimit të Cilësisë në Hollandë, Utrecht, Hollandë

Partnerët nga Shqipëria
- APAAL (Agjensia Publike e Akreditimit, Arsimit Lartë, Tiranë, Shqipëri), koordinatori lokal)
- Ministria Arsimit dhe Sporteve (nuk u paraqit)
- Universiteti ‘F. Noli’, Korçë
- Universiteti ‘Pavarësia’, Vlorë
- Fakulteti i Drejtësisë, UT, Tiranë
- Universiteti ‘A. Xhuvani’, Elbasan,
- Universiteti Europian i Tiranës
- Universiteti ‘A. Moisiu’, Durrës
- Universiteti Amerikan i Tiranës (nuk u paraqit)

 

II. Relacion informues mbi Projektin CEEPUS II

Titulli i projektit: Metodat aktive në mësimdhënien e matematikës

Partnerët në këtë rrjet bashkëpunimi janë: Universiteti ”Aleksandër Xhuvani”, Elbasan, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departamenti i Matematikës dhe Informatikës dhe Universiteti i Miscolc Hungari, Departamenti i Analizës.
Pikat e kontaktit dhe koordinatorët për çdo partner janë:
 Prof.as.Dr Peçi Naqellari – pikë kontakti për UE-në, Dekan i Fakultetit të Shkencave të Natyrës
 Prof.Dr –Peter Kortezi, profesor në Universitetin e Miscolc, Departamenti i Analizës
Partnerë të tjerë pjeswmarrës në këtë projekt janë:
• Austria
• Bullgaria
• Bosnja- Herhegovina
• Kroacia
• Republika Çeke
• Etj.

Çfarë pritet nga ky projekt:

Ky projekt ka si qëllim shkëmimin e përvojave në mësimdhënien e matematikës, nëpërmjet shkëmbimit të profesorëve të ndryshëm të analizës matematike të cilët kanë shkuar dhe kanë dhënë mësim në auditorët e Universitetit të Miscolc, sikurse edhe profesorët e këtij të fundit kanë ardhur dhe kanë dhënë mësim në auditorët tanë.

 

III. Relacion informues mbi Projektin TEMPUS nr. 544362 “Edukimi profesional në sport- zhvillimi në rajonin e Ballkanit”. Universiteti kryesor aplikues: Universiteti i sportit në Romë “Foro italiaco“
(2013-2016)
Ky projekt është realizuar në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave të Edukimit/ departamentin e sporteve.

Qëllimi i projektit: Përmirësimi dhe hartimi i kurrikulave në lidhje me sportin si dhe krijimi i një palestre të re pranë fakultetit të Shkencave të Edukimit. Pajisjet e palesrtës do të financohen nga Projekti TEMPUS.

Çfarë pritet nga ky projekt:
o Përmirësim i kurrikulave universitare në lidhje me sportin
o Aktorë të përgatitur profesionalisht nga të gjithë partnerët
o Një mbështetje të fortë për krijimin e kushteve për implimentimin e projektit

Partnerët në këtë projekt janë:

o Shoqata e Sportit/ Serbi
o Dhoma e industrisë dhe tregtisë/ Tiranë
o Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër
o Ministria e Edukimit dhe Shkencës Shqiptare
o Ministria e Rinisë dhe Sportit/ Serbi
o Komiteti olimpik kombëtar/ Shqipëri
o Universiteti i Vjenës/Austri
o Etj.

Me shume artikuj...

  1. Projekti TEMPUS ENCHASE