Formular për studentët, mbi opinionin për zbatimin e Ligjit të Arsimit të Lartë

Studentë të Universitetit të Elbasanit!

Ministria e Arsimit dhe Sportit me mbështetjen e UNDP Albania ka ndërmarrë një proces konsultimi me grupet e interesit me qëllim vlerësimin e rezultateve/problematikave të hasura gjatë zbatimit të ligjit për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor. Në kuadër të këtij procesi është hartuar një pyetësor i cili ka për qëllim të vjelë opinionin e studentëve që kryejnë studimet në Institucionet e Arsimit të Lartë me qëllim identifikimin e problematikave dhe pritshmërive të tyre në kuadër të përmirësimit të zbatimit të ligjit në fjalë. Për të plotësuar pyetësorin në fjalë mjafton të klikohet linku i mëposhtëm  të plotësohet pyetësori dhe në fund të klikohet kutia “Done”.

https://www.surveymonkey.com/r/8lhnrzt

 

Ky test zhvillohet ҫdo muaj në Universitetin “Aleksander Xhuvani”

S.T.A, njofton te gjithë studentët e Universitetit “Aleksandër Xhuvani” që në daten 23 Prill 2017, ora 12:00 zhvillohet testi ndërkombetar te gjuhës Angleze:

 

TOEIC L&R 119 €
Ky test zhvillohet ҫdo muaj në Universitetin “Aleksander Xhuvani”

Lista e testeve te gjuhëve te akredituara nga CEFRL dhe MAS

Testi është i miratuara nga MAS per të gjithë ata që perfundojnë ciklin Master dhe Doktoraturë dhe për ata që mbarojnë ciklin bachelor dhe duan te hyjnë ne Master

Aplikimi bëhet Online në:
http://registration.sta-edu.com/
Testi eshte ne formatin Paper Based (vetëm me alternativa) dhe zgjat vetëm 2 orë.
Rezulatet vijnë brenda 7 diteve pune

Per më tepër informacion, kontaktoni në:
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  web: www.sta-edu.com

Zhvillohen ditët e hapura dhe ditët e informimit me maturantët

Universiteti “Aleksandër Xhuvani" i Elbasanit do të organizojë ditët e hapura dhe ditët e informimit për të gjithë maturantët, apo personat e interesuar që dëshirojnë të vazhdojnë studimet e larta, në një prej programeve të studimit të këtij Universiteti. Në linkun e mëposhtëm të gjithë maturantët do të mund të gjejnë tabelën e takimeve që do të zhvillohen në ambinetet e Universitetit, si dhe ditët kur përfaqësuesit e Universitetit do të shkojnë pranë shkollave të mesme për të takuar maturantët.

Datat e ditëve të hapura dhe ditëve të informimit me maturantët

Zhvillohen zgjedhjet jashtë rradhe për disa autoritete drejtuese në Universitetin e Elbasanit

Urdhër i Rektorit të UE për zgjedhjet jashtë rradhe

Njoftim për mbledhjen e Senatit Akademik datë 22 shkurt 2017

Ditën e mërkurë, më datë 22.02.2017 në orën 12.00 në sallën e Senatit  do të zhvillohet mbledhja e Senatit Akademik të Universitetit “A.  Xhuvani”, Elbasan me këtë rend dite:
- Zgjedhja e 2 (dy) anëtarëve, përfaqësues të Fakultetit Ekonomik dhe  Fakultetit të Shkencave Mjeksore Teknike në Komisionin Institucional të  Zgjedhjeve.
Të drejtën për të aplikuar për anëtar të Komisionit Institucional të  Zgjedhjeve e ka çdo anëtar i personelit akademik me kohë të plotë,  anëtar i këtyre dy fakulteteve, që nuk do të kandidojë për autoritet  drejtues të çdo niveli.
Personat e interesuar duhet të paraqesin kërkesën pranë Sekretarisë së Senatit Akademik të UE-së brenda datës 22.02.2017, ora 11.30.

Kriteret e përjashtimit nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2016-2017

Njoftohen të gjithë studentët se në linkun e mëposhtëm do të gjejnë njoftimin për kriteret e përjashtimit nga tarifa e shkollimit, për vitin akademik 2016-2017.

Njoftim për përjashtimin nga tarifa e shkollimit 2016-2017

Formular aplikimi viti 2

Formular aplikimi viti 3