“Për procedurën e përjashtimit dhe reduktimit të tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin studimet në ciklin I dhe II, me kohë të plotë, për vitin akademik 2015-2016”

Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, VKM Nr. 638, datë 22.7.2015 “Për kuotat e pranimit në institucionet publike të arsimit të lartë në programet e studimeve të ciklit të parë, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, si edhe tarifat e shkollimit për vitin akademik 2015 – 2016” dhe VKM Nr.866 datë 23.10.2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM Nr. 638, datë 22.7.2015 “Për kuotat e pranimit në institucionet publike të arsimit të lartë në programet e studimeve të ciklit të parë, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, si edhe tarifat e shkollimit për vitin akademik 2015 – 2016”;

Njoftojmë:

Studentët që studiojnë në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” në ciklin I dhe II me kohë të plotë dhe vijnë nga shtresat sociale të mëposhtme: 

1.Personat që nuk shikojnë / dëgjojnë;  

2.Invalidët e punës dhe fëmijët e tyre; 

3.Invalidët; 

4.Invalidët paraplegjikë dhe tetraplegjikë dhe fëmijët e tyre; 

5.Jetimët; 

6. Studenti, të cilit njëri nga prindërit i është ndarë nga jeta dhe familja e tij përfiton ndihmë ekonomike nga njësitë e qeverisjes vendore; 

7.Romët;

8. Ballkano – egjiptianët;

9. Ish-të dënuarit dhe të përndjekurit politikë nga sistemi komunist ose fëmijët me prindër të dënuar  politikë me heqje lirie; 

10. Fëmijë të policëve e të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, si dhe fëmijët e punonjësve të Gardës së Republikës, të punonjësve të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, të punonjësve të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, kur punonjësit kanë humbur jetën në krye ose për shkak të detyrës; 

11.Të prekurit nga HIV-AIDS;

 

Formulari i aplikimit “PRAKTIKË PËR PËRJASHTIM TË PLOTË OSE REDUKTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT”  gjendet në web – site: www.uniel.edu.al  rubrika Informacione / njoftime dhe të shkarkohet nga kjo adresë. 

Dokumentacioni i përgatitur sipas formularit përkatës të dorëzohet nga vetë studenti në Rektorat deri më datë  21.12.2015. 

                              

 

                                                                  REKTORATI

 

NJOFTIM PER SHTYRJE AFATI PER DOREZIM DOKUMENTACIONI

Njoftohen të gjithë studentët që aplikojnë  për proçedurën e përjashtimit dhe reduktimit të tarifës së shkollimit, në të dy ciklet e studimit të parë dhe të dytë, me kohë të plotë, se me urdhër të brendshëm të Rektorit të Universitetit, afati i dorëzimit të dokumentacionit përkatës shtyhet deri më datë 21.12.2015.

Formulari i aplikimit “PRAKTIKË PËR PËRJASHTIM TË PLOTË OSE REDUKTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT”  gjendet në web – site: www.uniel.edu.al  rubrika Informacione / njoftime dhe të shkarkohet nga kjo adresë. 

 

Thirrje për pjesëmarrje

Universiteti “A. Xhuvani”, në bashkëpunim me Qendrën e Studimeve Albanologjike në Tiranë dhe me pjesëmarrjen e studiuesve nga universitetet dhe institutet kërkimore shkencore të të gjithë botës shqiptare si dhe të albanologëve të huaj në Europë dhe më gjerë, në kuadër të 105 vjetorit të lindjes së akademikut Aleks Buda

                                                         Organizon

                                        Konferencën Shkencore Ndërkombëtare

                                       “Aleks Buda dhe studimet albanologjike”

Konferenca do të mbahet më 20 maj 2016 në ambientet e Universitetit “ A. Xhuvani”  Elbasan.

Konferenca do të ketë një seancë plenare dhe dy panele.

                                                              Tematika

-Lashtësia shqiptarëve dhe burimi gjenetik i popullit shqiptar. Kush janë shqiptarët? Etnogjeneza e shqiptarëve sipas disa shkollave të albanologjisë dhe sipas mendimit të Aleks Budës.

-Arbëria në shekujt e humanizmit europian. Teza dhe kundërteza lidhur me periudhën e  mesjetës. Statutet e qyteteve shqiptare, familjet e mëdha, formacionet parashtetërore.

-Monumentet e mëdha të trashëgimit shpirtëror të popullit shqiptar dhe mendimi i Aleks Budës: eposi dhe kanunet.

-Karakterizimi i epokës së Skënderbeut dhe i protagonistit të saj Gjergj Kastriotit në mendimin e Aleks Budës. Pikëpamje dhe kundërpikëpamje mbi qëndresën arbërore antiosmane. Aleancat dhe strategjitë e Gjergj Kastriotit. 

-Historiografia europiane në gjysmën e parë të shek. XX (shkolla, drejtime e pikëpamje) dhe formimi i Aleks Budës në këtë kontekst kohor si historian.

-Historiografia europiane e gjysmës së parë të shek. XX dhe studimi i problematikave që kanë të bëjnë me etnogjenezën shqiptare.

-Paradigma e albanologjisë në gjysmën e dytë të shek. XX dhe roli i Aleks Budës.

-Aleks Buda si njohës i problemeve të minoriteteve në hapësirën ballkanike.

-Aleks Buda dhe kulturologjia shqiptare. 

-Jeta dhe idetë e panjohura jokonformiste të Aleks Budës sipas shënimeve të botuara pas vdekjes.

-Aleks Buda dhe Akademia e Shkencave e Shqipërisë.

-Aleks Buda dhe Instituti i Historisë.

-Aleks Buda intelektual, polemist, koleg, drejtues kërkimesh, mik e njeri. 

Ftohen të gjithë kërkuesit shkencorë që njohin në tërësinë e saj veprimtarinë e shumë anshme të Aleks Budës dhe që kanë interes për pjesëmarrje të propozojnë titullin e kumtesës dhe një shkurtimore prej 250 fjalësh deri në 10 mars 2016 në adresë të Silva Belegut This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ose të Hysen Shabanaj This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Një bord shkencor i përbërë nga specialistë të mirënjohur të veprimtarisë së Budës, të brendshëm dhe të jashtëm, do të shqyrtojë me përgjegjësi të gjitha propozimet tuaja dhe pasi të jeni njoftuar për pjesëmarrje do të hartojë programin përfundimtar të veprimtarive.

Shpenzimet për akomodim i referuesve nga Veriu dhe Jugu i Shqipërisë si dhe nga diaspora (ushqim dhe fjetje) janë të organizatorit për dy net.

Për studiuesit që vinë nga Evropa do të përballohen edhe shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimi shtrihet në tri net.

Thirrja për pjesëmarrje do të botohet edhe në  website-in e universitetit “ Aleksandër Xhuvani”

                                                                                                                                                                                                                                                                   REKTORI

                                                                                            Prof.Dr. Liman  Varoshi

 

 

                                                               Call for Proposal

“Aleksander Xhuvani” University, in cooperation with Albanian Studies Centre in Tirana and with the participation of scholars from all the universities and research centers of the Albanian influence  and as  well of foreign scholars of Albanian studies in Europe and broader on the occasion of the 105th anniversary of the Academic Aleks Buda

                                                                Organizes:

                                            The International Scientific Conference

                                           “Aleks Buda and the Albanian Studies”

The conference will be held on May 20, 2016 at “Aleksander Xhuvani” University.

The conference will be composed of a plenary and two panels.

Topics:

-Antiquity of Albanians and genetic source of the Albanians. Who are the Albanians? Ethno genesis of Albanians according some schools of Albanology and according to the thought of Aleks Buda.

-Arberia in the centuries of European Humanism. Statements and anti statements related to medieval period. Statutes of Albanian families, big families, pre-state formations.

-Big monuments of the spiritual heritage of the Albanians and the thought of Aleks Buda: Epos and Kanun.

-The characterization of the Skanderbeg period and its protagonist Gjergj Kastrioti in the thought of Aleks Buda. Pro and against viewpoints on the Arberor anti ottoman fight. Alliances and strategies of Gjergj Kastrioti.

-European historiography in the first half of the XX century (schools, streams, viewpoints) and the education of Aleks Buda in this time context as a historian. 

-European historiography in the first half of the XX century and the study of the problematics related to Albanian ethno genesis.  

-Paradigm of Albanology in the second half of the XX century and the role of Aleks Buda.

-Aleks Buda as an expert of the minority issues in the Balkans area. 

-Aleks Buda and Albanian culturology.

-Unknown and non conformist life and ideas of Aleks Buda according to the notes published after his death.

-Aleks Buda and the Science Academy of Albania.

-Aleks Buda and the Institute of History.

-Aleks Buda as an intellectual, polemist, colleague, research leader friend and human.

All the researchers who are acquainted with the activity of Aleks Buda and interested are invited to send a proposal topic with an abstract of 250 words until March 10th, 2016 on the address of Silva Belegu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or of Hysen Shabanaj This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

A scientific board composed of specialists on the well known field of activity of Aleks Buda, national and international will review all your proposals and after informing you on the participation will compile the final program of the activities.

Accommodation expenses (food and hotel) for two nights of the speakers from north or south of Albania as well from the Diaspora will be covered by the organizers. 

For the researchers coming from Europe travel expenses and accommodation for three nights will be covered.

The call will be published as well on the website of the university “Aleksander Xhuvani”.

                                                                                                                            RECT O R 

                                                                                                                         Liman  Varoshi

 

NJOFTIM SHPALLJE KONKURSI NE QENDREN E KERKIMIT DHE ZHVILLIMIT MJEDISOR E DIAGNOSTIKUES

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike  në Universitetin “A. Xhuvani” Elbasan, për nevojat e tij  në Qendrën e Kërkimit dhe Zhvillimit Mjedisor e Diagnostikues" për vitin akademik 2015-2016, shpall konkurs për 1 (një)  personel akademik me kohë të plotë

Kriteret për konkurim janë:

1.Të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në Mjekësi e Përgjithshme. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet te jenë të njohura nga MAS

2.Të jetë diplomuar në profilin mjekësi e përgjithshme, specialiteti kirurgji me notë mesatare mbi 8.5.

3.Të këtë gradë shkencore doktor në Mjekësi.

4.Të ketë kurse kualifikimi brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse 

5.Të ketë përvojë në fushën e kërkimit dhe projekteve

6.Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë  16.12.2015  këto dokumente:

1.Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)

2.C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi

3.Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)

4.Provime pasuniversitare mikroteza etj

5.Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)

6.Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.Dëshmi penaliteti/ vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore

9.Raport mjeko-ligjor

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/njoftim

 

Njoftim plotësues për bursë

Mbështetur në VKM Nr. 911 datë 11.11.2015 "Për përcaktimin e kritereve për

përfitimin e bursave e pagesave dhe për kuotat financiare të ushqimit në mensa e

konvikte, për nxënësit e studentët në Institucionet Arsimore Publike, për vitin shkollor

2015 - 2016", pika 2.1 a)

Studentët që janë me vëndbanim në njësitë administrative:

1. Njësia Administrative Shushicë Elbasan

2. Njësia Administrative Labinot Fushë Elbasan

3. Njësia Administrative Bradashesh Elbasan

4. Njësia Administrative Shirgjan Elbasan

Përvec dokumenteve të kërkuara në formularin “Aplikim për bursë viti 2015 – 2016”

nga njësitë administrative ku banojnë të marrin vërtetim në të cilin të jetë cilësuar

distanca në ___ km nga qëndra e Njësisë administrative deri tek vendbanimi ku jeton

familja.

Njoftim per bursa

Rektorati i Universitetit “A Xhuvani”, Elbasan

Mbështetur në VKM Nr. 911 datë 11.11.2015 "Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave e pagesave dhe për kuotat financiare të ushqimit
në mensa e konvikte, për nxënësit e studentët në Institucionet Arsimore Publike, për vitin shkollor 2015 - 2016",
Njofton:
Studentët e viteve II – ta e të III – ta në të gjitha programet e Ciklit të parë të studimit “Bachelor me kohë të plotë”, të cilët kanë qenë trajtuar me bursë një vit më
parë, si dhe ata që kërkojnë të përfitojnë nga bursat e ndërmjetme në dispozicion të Universitetit, duhet:
A. Sipas kriterit ekonomik:
I. Në qoftë se familja (trungu familjar) merr ndihmë ekonomike si familje në nevojë, të dorëzojnë këto dokumente:
1. Certifikatë familjare – origjinale, e lëshuar brenda 3 muajve nga data e dorëzimit të dokumentacionit nga Zyra e Gjendjes Civile.
2. Vërtetim në emër të kryefamiljarit për trajtimin e familjes së tij me ndihmë ekonomike si familje në nevojë, ku të specifikohet: numri i dosjes dhe numri i
frymëve që përfitojnë ndihmë, masa e ndihmës (vlera e shprehur me shifra dhe fjalë) – lëshuar nga Njësia e Qeverisjes Vendore. Mos dorëzimi i
dokumentit sipas të dhënave të kërkuara përbën shkak për skualifikim.
3. Dokumentin e bankës për hapje numër llogarie – vetëm pranë Raiffeisen Bank.
4. Kartë identiteti e studentit - fotokopje
II. Në qoftë se familja (trungu familjar) nuk merr ndihmë ekonomike si familje në nevojë, krahas dokumenteve të mësipërme do të
dorëzojnë edhe këto dokumente:
1. Vërtetim për të gjithë anëtarët e familjes, të aftë për punë, që janë të regjistruar si punëkërkues te papunë – lëshuar nga DR Punësimit të Qarkut.
2. Vërtetim për të gjithë anëtarët e familjes, të aftë për punë që kanë ose jo aktivitet privat – lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatim-Taksave e Qarkut.
3. Vërtetim për të gjithë anëtarët e familjes, që kanë ose jo automjet – lëshuar nga D.P.SH.T.RR. (Drejtoria Rajonale e qarkut përkatës).
4. Vërtetim për të gjithë anëtarët e familjes që përfitojnë ose jo të ardhura – lëshuar nga Njësia e Qeverisjes Vendore, DRS Shoqërore e Qarkut, Qendra e
punës
III. Secili student bashkëshort me fëmijë, që është akomoduar në konvikt publik, përveç dokumentacionit të mësipërm, sipas kriterit ekonomik, duhet të
dorëzojnë edhe vërtetim që banon në konvikt publik.
B. Jashtë kriterit ekonomik
Të gjithë studentët që do të aplikojnë sipas kategorive të mëposhtme, duhet të dorëzojnë:
I. Studentë që kanë përfituar statusin e jetimit – dokumentin e statusit të jetimit (fotokopje e noterizuar),
II. Studentë që kanë humbur kujdestarinë prindërore, me vendim gjykate të formës së prerë - vendim gjykate (fotokopje e noterizuar),
III. Studentë që gëzojnë statusin ligjor të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik - dokumentin përkatës (fotokopje e noterizuar).
IV. Studentë që gëzojnë statusin ligjor që nuk shikojnë apo nuk dëgjojnë - dokumentin përkatës (fotokopje e noterizuar).
V. Studentë, fëmijë të personave që gëzojnë statusin e invalidit e përfitojnë pension invaliditeti dhe nuk kanë të ardhura të tjera:
1. Certifikatë familjare – origjinale, e lëshuar brenda 3 muajve nga data e dorëzimit të dokumentacionit nga Zyra e Gjendjes Civile.
2. Kopje e noterizuar e vërtetimit të KMCAP e prindit dhe vërtetim për përfitim pension invaliditeti, lëshuar nga DRS Shoqërore e Qarkut.
3. Vërtetim për të gjithë anëtarët e familjes që përfitojnë ose jo të ardhura – lëshuar nga Njësia e Qeverisjes Vendore, DRS Shoqërore e Qarkut, Qendra e
punës.
VI. Student që janë identifikuar dhe trajtuar si viktima të trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë humbur kujdesin prindëror - vendim gjykate (fotokopje e
noterizuar).
 Nuk përfitojnë bursë studentët që:
- Vazhdojnë studimet në largësinë nën 10 km nga vendbanimi i përhershëm i tyre.
- Janë ndarë nga trungu familjar
- Familjet e tyre ushtrojnë veprimtari private
- Vazhdojnë studimet në një program të dytë studimi.
- Shpallen ngelës dhe humbasin vitin shkollor për arsye të rezultateve jokaluese.
C. Dokumentacioni i përgatitur dhe i renditur sipas formularit të Aplikimit për bursë të dorëzohet nga vetë studenti në Rektorat – protokolli, nga data
18.11.2015 - 30.11.2015

Shkarkoni formularin e aplikimit 

Shkarko vendimin e këshillit të ministrave