SHPALLJE KONKURSI PER PERSONEL AKADEMIK NE DEPARTAMENTIN E FIZIKES

Fakulteti i Shkencave të Natyrës në Universitetin “A. Xhuvani” Elbasan, për nevojat e tij  në Departamentin Fizikë për vitin akademik 2015-2016, shpall konkurs për 1 (një) personel akademik me kohë të plotë   

Kriteret për konkurrim janë:

 1. Të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në shkenca fizike. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet te jenë të njohura nga MAS
 2. Të këtë përfunduar studimet Bachelor dhe Master (ekuivalente me të) në profilin Fizikë me notë mesatare mbi 8.5
 3. Te këtë përvojë mësimdhënie e angazhuar në kërkimin shkencor në fushën e fizikës
 4. Të ketë kurse kualifikimi brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse (grada, titulli është përparësi)
 5. Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore (preferohet anglishtja) e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.
 6. Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë  25.02.2016  këto dokumente:

1.      Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)

2.      Letër interesi

3.      C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi

4.      Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)

5.      Provime pasuniversitare mikroteza etj

6.      Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)

7.      Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

8.      Referenca nga punëdhënës të mëparshëm

9.      Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

10.  Dëshmi penaliteti/ vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore

11.  Raport mjeko-ligjor

Kandidatët do t'i nënshtrohen intervistës me gojë në departament

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/njoftim

SHPALLJE KONKURSI PER PERSONEL AKADEMIK NE DEPARTAMENTIN E KIMISE

Fakulteti i Shkencave të Natyrës në Universitetin “A. Xhuvani” Elbasan, për nevojat e tij  në Departamentin Kimi për vitin akademik 2015-2016, shpall konkurs për 1 (një) personel akademik me kohë të plotë   

Kriteret për konkurrim janë:

 1. Të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në shkenca kimike. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet te jenë të njohura nga MAS
 2. Të jetë diplomuar në fushën e shkencave Informatike me notë mesatare mbi 8.5.
 3. Të këtë përfunduar studimet Bachelor dhe Master (ekuivalente me të) në profilin kimi  me notë mesatare mbi 8.5
 4. Te këtë përvojë dhe i angazhuar në mësimdhënie në lëndën e kimisë  e kërkimit shkencor në këtë fushë.  
 5. Të ketë kurse kualifikimi brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse (grada, titulli është përparësi)
 6. Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore (preferohet anglishtja) e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.
 7. Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë  25.02.2016  këto dokumente:

1.      Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)

2.      Letër interesi

3.      C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi

4.      Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)

5.      Provime pasuniversitare mikroteza etj

6.      Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)

7.      Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

8.      Referenca nga punëdhënës të mëparshëm

9.      Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

10.  Dëshmi penaliteti/ vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore

11.  Raport mjeko-ligjor

Kandidatët do t'i nënshtrohen intervistës me gojë në departament

 

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/njoftim

SHPALLJE KONKURSI SPECIALIST NE DREJTORINE E STANDARTEVE DHE KURIKULAVE

Drejtoria e Standarteve dhe Kurrikulave në Universitetin "A. Xhuvani" Elbasan,   shpall konkurs për 1 (një) vend pune, specialist,  me kërkesa si më poshtë:

1.Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në shkenca edukimi. Diplomat jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MAS

1.Të jetë diplomuar në fushën përkatëse me notë mesatare mbi 8.5 Të ketë përfunduar studimet Master (ekuivalente me tw) me notë mesatare mbi 8.5.

2.Të ketë përvojë pune si programuese

3.Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet në arsimin universitar

4.Të ketë përvojë pune në hartimin e Kurrikulave 

5.Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimorë të mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.

6.Të ketë veprimtari shkencore, si pjesëmarrëse në projekte kërkimore shkencore, referime në konferenca dhe seminare brenda dhe jashtë vendit.

7.Preferohet të ketë bërë publikime në fushën përkatëse

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 28.01.2016  këto dokumente:

1.Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)

2.C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi

3.Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)

4.Provime pasuniversitare mikroteza etj

5.Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)

6.Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.Dëshmi penaliteti/ vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore

9.Raport mjeko-ligjor

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do ti nënshtrohen një interviste.                                                             

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/njoftime

 

SHPALLJE KONKURSI SEKRETARE PRANE FSHE

Fakulteti i Shkencave të Edukimit në Universitetin "A. Xhuvani" Elbasan,   shpall konkurs për 2 (dy) vende për personel ndihmës mësimor, në Sekretarinë Mësimore (sekretar) me kërkesa si më poshtë:

1.Të ketë diplomë të arsimit të lartë (diplomë të nivelit të dytë ose ekuivalente me të). 

2.Të ketë njohuri shumë të mira në përdorimin e kompjuterit. Të njohë programet bazë të Microsoft Office si Excel, Word etj.

3.Preferohet të ketë njohuri shumë të mira në përdorimin e gjuhës letrare kombëtare dhe njohuritë themelore të shkrimit akademik dhe aftësi në redaktimin e materialeve shkresore. 

4.Të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore, preferohet gjuhë angleze, italiane etj.

5.Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe të dijë të punojë në grup. 

6.Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 28.01.2016  këto dokumente:

1. Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit të aplikimit)

2. C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi

3. Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)

4. Dëshmia e gjuhëve të huaja/kompjuter që zotëron (noterizuar)

5. Referenca pune

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do ti nënshtrohen një interviste në Dekanatin e FSHE.                                                             

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/njoftime

 

“Për procedurën e përjashtimit dhe reduktimit të tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin studimet në ciklin I dhe II, me kohë të plotë, për vitin akademik 2015-2016”

Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, VKM Nr. 638, datë 22.7.2015 “Për kuotat e pranimit në institucionet publike të arsimit të lartë në programet e studimeve të ciklit të parë, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, si edhe tarifat e shkollimit për vitin akademik 2015 – 2016” dhe VKM Nr.866 datë 23.10.2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM Nr. 638, datë 22.7.2015 “Për kuotat e pranimit në institucionet publike të arsimit të lartë në programet e studimeve të ciklit të parë, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, si edhe tarifat e shkollimit për vitin akademik 2015 – 2016”;

Njoftojmë:

Studentët që studiojnë në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” në ciklin I dhe II me kohë të plotë dhe vijnë nga shtresat sociale të mëposhtme: 

1.Personat që nuk shikojnë / dëgjojnë;  

2.Invalidët e punës dhe fëmijët e tyre; 

3.Invalidët; 

4.Invalidët paraplegjikë dhe tetraplegjikë dhe fëmijët e tyre; 

5.Jetimët; 

6. Studenti, të cilit njëri nga prindërit i është ndarë nga jeta dhe familja e tij përfiton ndihmë ekonomike nga njësitë e qeverisjes vendore; 

7.Romët;

8. Ballkano – egjiptianët;

9. Ish-të dënuarit dhe të përndjekurit politikë nga sistemi komunist ose fëmijët me prindër të dënuar  politikë me heqje lirie; 

10. Fëmijë të policëve e të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, si dhe fëmijët e punonjësve të Gardës së Republikës, të punonjësve të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, të punonjësve të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, kur punonjësit kanë humbur jetën në krye ose për shkak të detyrës; 

11.Të prekurit nga HIV-AIDS;

 

Formulari i aplikimit “PRAKTIKË PËR PËRJASHTIM TË PLOTË OSE REDUKTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT”  gjendet në web – site: www.uniel.edu.al  rubrika Informacione / njoftime dhe të shkarkohet nga kjo adresë. 

Dokumentacioni i përgatitur sipas formularit përkatës të dorëzohet nga vetë studenti në Rektorat deri më datë  21.12.2015. 

                              

 

                                                                  REKTORATI

 

NJOFTIM PER SHTYRJE AFATI PER DOREZIM DOKUMENTACIONI

Njoftohen të gjithë studentët që aplikojnë  për proçedurën e përjashtimit dhe reduktimit të tarifës së shkollimit, në të dy ciklet e studimit të parë dhe të dytë, me kohë të plotë, se me urdhër të brendshëm të Rektorit të Universitetit, afati i dorëzimit të dokumentacionit përkatës shtyhet deri më datë 21.12.2015.

Formulari i aplikimit “PRAKTIKË PËR PËRJASHTIM TË PLOTË OSE REDUKTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT”  gjendet në web – site: www.uniel.edu.al  rubrika Informacione / njoftime dhe të shkarkohet nga kjo adresë.